آ

آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

آبیاری یک در میان ثابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48

آر جی اس 003؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161

آلکالوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

آمیلوز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

آنالیزهای استاتیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

آنتوسیانین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13

 

ا

اپی براسینولید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195

ارتفاع گیاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24

ارتفاع گیاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63

ارقام زیتون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

استان هرمزگان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247

الگوی کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34

انباشت در برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204

انباشت در ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204

انگور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

انگور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

اولئیک و لینولئیک اسید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31

 

ب

بادرشبو؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

باردهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183

باکتری حل کننده فسفات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

بی خاک ورزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

برگ پرچم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19

برنج؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34

برنج؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

بقولات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195

بهاره شدن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

بور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

بیونیج؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

 

پ

پیاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172

پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

پراکسیداسیون لیپیدی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173

پروتئین و درصد خاکستر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19

پلیمر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102

پنبه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

پهنه‌بندی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

پهنه‌بندی آگروکلیماتولوژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247

 

ت

تاریخ کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

تاریخ کشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55

تانن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

تجزیه به عامل‌ها؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12

تجزیه علیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12

تجمع یون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99

تراکم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214

تراکم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215

تراکم بذر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67

ترکیبات دفاعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146

ترکیبات ذخیره ای؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55

تریکودرما؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

تعداد برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

تعداد دانه در ردیف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

تعداد کپسول در بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89

تعداد نشا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34

تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

تناوب کلزا-گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

تنش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

تنش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71

تنش خشکی"؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 114-126

تنوع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214

تنوع ژنتیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

 

ث

 

ج

جنگل‌های زاگرس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214

 

چ

چغندرقند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

 

ح

 

خ

خاک ورزی مرسوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

خراسان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48

 

د

دانه‌های روغنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

درخت فیلوژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

درصد اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90

درصد پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89

درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149

درصدگل کامل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

دمای پایین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111

دنسیتومتری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149

 

ذ

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48

 

ر

ریزمغذی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195

رژیم آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

رشد میوه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

رگرسیون گام به گام؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12

روزکوتاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

 

ز

زیتون رقم شنگه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

زیست توده؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173

 

ژ

ژنوتیپ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

 

س

ساپونین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

سیب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

سودوموناس فلورسنس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90

سورگوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173

 

ش

شاخص باروری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89

شاخص سبزینگی برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172

شاخص سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24

شبدر کرمانشاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

شبدر هفت‌چین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

شبه میکوریزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

شوری آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247

 

ص

صفات زراعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97

صفات زراعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149

صفات فیزیولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

علف‌هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13

علوفه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102

علوفه تر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

عملکرد اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

عملکرد بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57

عملکرد بیولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

عملکرد دانه و کنجد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208

عملکرد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57

عملکرد کوانتمی فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24

عملکرد و نسبت برابری زمین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215

 

غ

 

ف

فاصله ردیف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208

فیبر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173

فتوسیستم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111

فسفر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

فصل کشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67

فلاونوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

 

ق

قند محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204

 

ک

کارایی کوانتومی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111

کارایی مصرف نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

کارتنوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

کیتوزان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71

کریجینگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214

کشت غرقابی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57

کشت مخلوط؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215

کشت مستقیم و نشایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

کلرید سدیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31

کلسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

کلمات کلیدی: "موسیر"؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 174-181

کمبود آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106

کمپوست ضایعات شهری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

کم خاک ورزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

کود دامی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

کود دامی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

کود زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

کود سبز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

کود شیمیایی و وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134

کود گاوی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

کود گوسفندی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

کود نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161

کود های بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90

 

گ

گیاه دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172

گیاه روغنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

گلرنگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

گلوموس موسا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183

گوجه فرنگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247

 

ل

 

م

ماده خشک اندام هوائی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

مارکر مولکولی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

مالون دی آلدئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

متیل جاسمونیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

محتوای کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146

محتوی نسبی آب برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99

محتوی نسبی آب برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102

محدودیت رطوبت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24

محصول دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

محلول‌پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97

محلول پاشی آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

مدیریت تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

مرحله پر شدن دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55

مرفولوژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183

مقایسه عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

میناب‌؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

منبع کودی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

 

ن

نیاز آبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102

نانو ذرات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

نیتروکسین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159

نخود؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

 

و

واژگان کلیدی: کود بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

واژه‌های کلیدی: عدس دیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67

ورمی کمپوست؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

ورمی کمپوست؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183

ورمی‌کمپوست؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146

وزن خشک ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106

وزن هکتولیتر دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159

ویژگی‌های خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

 

ه

هایولا 401؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161

همبستگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12

همبستگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19

هم‌زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106

 

ی

یحان بنفش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71

 

 

 

 

 

آ

آبیاری مغناطیسی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

آب شور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79

آب مصرفی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

آب‌مغناطیسی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184

آپیروس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

آتلانتیس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

آسکوربات پراکسیداز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76

آلایندگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

آللوپاتی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

آلومینوسیلیکات ها؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

آنتوسیانین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292

آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150

 

ا

ابرکوه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10

اتیلن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

ارتفاع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

ارتفاع بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

ارتفاع بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131

اَرچلان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203

ارزن علوفه ای؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70

ارقام کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

اسیدیته خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220

اقلیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

اکسایش گوگرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220

انتقال ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

انتقال مجدد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

انرژی خالص؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174

انرژی ورودی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174

انقراض؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302

اوتریفیکاسیون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

اوره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

اولتیما؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

 

ب

بازپخش کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

باقلا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164

باکتری اشرشیا کلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

باکتری محرک رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

باکتری های محرک رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

بدون خاک‌ورزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103

بی کربنات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49

بهره‌وری انرژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174

بیوماس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143

 

پ

پارامترهای فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58

پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184

پرشدن دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

پلی اتیلن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

پنبه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

پنبه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

پینه‌زایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

پوشش گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

 

ت

تاریخ کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263

تاریخ کشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27

تبخیر و تعرق؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

تجزیه عاملی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111

تجزیه ‌عامل‌ها؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

تجزیه علیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

تجزیه کلاستر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111

تخلیه منابع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

تراکم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267

تیره کاسنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47

تیره نعناع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

تعداد برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

تعداد برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175

تعداد چتر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112

تعداد دانه در غلاف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

تعداد غلاف در بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103

تعداد گره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175

تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188

تغذیه نیتروژنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

تلفیق آب شور و غیرشور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84

تلقیح باکتری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

تنش رطوبتی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220

تنش غرقاب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

تنش قلیائیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49

تنش کم آبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57

تنش گرمایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

تنظیم اسمزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58

تنظیم کننده رشد گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

تنوع زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220

تنوع ژنتیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14

توت‌فرنگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 235-250

تولید پایدار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204

 

ث

 

ج

جداکشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

جو بدون پوشینه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58

 

چ

چاودار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

چاودار وحشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143

چیپس چوب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

چرنیانکا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

چمن آفریقایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

چمن هلندی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

 

ح

 

خ

خاتم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10

خار مریم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47

خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203

خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

خصوصیات زراعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

خصوصیات مورفولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292

 

د

دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250

دانه روغنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102

درجه روز رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263

درصد اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

درصد پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

درصد پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204

دما؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

دم گل آذین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

دور آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150

 

ذ

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

 

ر

ردیف کار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103

ریزوبیوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

رژیم آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135

رژیم‌های آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

رشد زایشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76

رطوبت خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111

رگرسیون گام به گام؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

رنگدانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

رنگدانه فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

رنگیزه های فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220

رنگیزه‌های فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234

روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150

روابط آلومتریک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164

ریواس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203

رویشگاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302

 

ز

زیرلپه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

زیره سبز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112

زیست‌توده؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

زیست محیطی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

زمان کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

زمان کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

زنیان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141

زنجان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

 

ژ

 

س

سالیسیلیک اسید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

سدیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184

سرعت رشد محصول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267

سرعت ظهور برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164

سفتی بافت میوه و عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 235-250

سویا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

سویا"؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 234-243

سولوپتاس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

 

ش

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47

شاخص سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267

شاخص‌های تحمل به خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

شاخص‌های فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263

شوید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10

شوری آب آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

 

ص

صفات فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70

صفات کمی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204

 

ض

 

ط

 

ظ

ظرفیت زراعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

 

ع

عصاره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189

عصاره آبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

عصاره جلبک دریایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135

علفکش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

علف های هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189

عملکرد اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

عملکرد دانه در متر مربع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47

عملکرد زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

عملکرد سورگوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84

عملکرد کیفی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

عملکرد کمی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

عملکرد و درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135

عملکرد وش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

عناصر غذایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188

عناصر غذایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39

عناصر غذایی پر مصرف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234

عناصر کم مصرف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

 

غ

غلاف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250

 

ف

فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

فستوکا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

فسفات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189

فلزات سنگین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234

فنل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220

 

ق

قابلیت الکتریکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220

قابلیت هدایت الکتریکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141

قارچ اندوفیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79

قارچ میکوریز آرباسکولار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

قره‌داغ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

قطع آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70

قطع آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

قطع آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102

قند محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49

قندهای محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

 

ک

کاتالاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76

کارایی جذب فسفر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220

کارواکرول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

کاماروزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292

کتان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263

کرفس کوهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302

کشت بافت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

کشت بافت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233

کشت درون شیشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236

کشت مخلوط افزایشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

کشت مخلوط جایگزینی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

کیفیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

کلات آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

کلمات کلیدی: رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39

کلمات کلیدی :کلمات کلیدی : کود های زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204

کلنیزاسیون ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

کم آبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

کم آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

کمبود آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

کمبود آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233

کمیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

کنترل شیمیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139

کنجد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150

کنگر‌فرنگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184

کهگیلویه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302

کودآلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131

کود آلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141

کود بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70

کود شیمیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141

کود فسفره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143

کود نیتروژنه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143

کولتیواتورزنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139

 

گ

گیاهان دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204

گیاهان دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234

گیاهان دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189

گیاهان مرتعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175

گرمایش جهانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

گلرنگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

گل شاخه بریده؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

 

ل

لاین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14

لولیوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

 

م

ماده آلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150

ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27

ماندگاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188

محتوای آب نسبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76

محتوی آب نسبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

محتوای نسبی آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

محصول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

مخمر کندیدا آلبیگنس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

مدیریت آب شور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84

مدیریت علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

مدل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175

مرحله برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

مرحله رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57

مرزه خوزستانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

مرکبات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233

مسیر فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

مقیاس زادوکس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

منطقه سیستان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204

مولفه اصلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111

 

ن

نانو؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150

نانو ذرات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131

نانونقره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236

نیتراژین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49

نیکوسولفورون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

 

و

ویتامین ث؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

وزن خشک اندام هوایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

وزن خشک ساقه و برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175

وزن صد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112

 

ه

هایسان33؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

هیبرید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

 

ی

یزد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203

یولاف وحشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

 

 

 

 

 

آ

آب مقطر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

آرایش کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63

 

ا

اثرات ضد میکروبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80

اجزای عملکرد و قطع آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23

ایران؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

ارزشیابی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

ارزش رجحانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

ارزن مرواریدی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80

اسپرمین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

اسیدسالیسیلیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

انتقال مجدد ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14

 

ب

بادام‌کوهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

بادمجان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93

بز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

 

پ

پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58

پر شدن دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

 

ت

تاج خروس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

تاریخ کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

تثبیت نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

تحمل شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11

تراکم بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26

تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58

تغییر اقلیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

تیمول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80

تنش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33

تنظیم‌کننده رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

توان اکولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

 

ث

 

ج

جیرلین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

 

چ

چغندرقند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26

چهار کربنه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

 

ح

 

خ

خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

خصوصیات بوتانیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80

 

د

درصد پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16

درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16

 

ذ

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 64-76

 

ر

رسیدگی فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85

رسیدن فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

رگرسیون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85

رنگدانه های فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

روش آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58

 

ز

زمانسنجی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

 

ژ

 

س

سازگاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38

سالیسیلیک اسید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

سطح ایستابی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

سلمه تره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

سه کربنه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

سویا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33

سوپر اکسید دیسموتاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

سویه ی باکتری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

 

ش

شاخص پایداری غشاء؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

شاخص پایداری غشاء؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

شاخص حرارتی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

شاخص‌های تحمل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23

شاخص‌های رشدی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48

شاخص‌های رشد گیاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16

شناسی گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63

شورهزار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

 

ص

صفات کمی و کیفی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26

صفات مورفولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

علف‌های‌هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

عمر گل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

عمر گلجایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 94-112

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-47

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 64-76

عملکرد علوفه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

عناصر غذایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

عوامل اقلیمی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

 

غ

غربالگری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93

 

ف

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

فنولوژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85

فورام‌سولفورون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63

 

ق

قندهای محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

 

ک

کاتالاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

کارایی انتقال مجدد ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14

کاروتینوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38

کربوهیدرات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

کشاورزی پایدار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 64-76

کشت در ماسه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44

کلرید سدیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11

کلرور سدیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

کود بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-47

کود زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48

کود زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63

کود شیمیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48

کود نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

 

گ

گرده افشانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14

گلایسین بتائین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63

گلدهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93

گلرنگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-47

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11

گوجه فرنگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38

 

ل

لقمه شماری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

لگوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

لوبیا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

 

م

ماده موثر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 64-76

مجموع سطح ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63

محلول گلجای؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 94-112

مریم‌گلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

میزان نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-47

مسیر فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

مشاهده مستقیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

میکروبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 94-112

منطقه جنگلی بوالحسن دزفول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

 

ن

نیترات پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

نواربندی شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

 

و

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

وزن ویژه ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44

 

ه

همزیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

هورمون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

هورمون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11

 

ی

 

 

 

 

 

آ

آبیاری تکمیلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54

آللوکمیکال؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

آلودگی خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80

آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79

 

ا

ارقام پابلند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

ایلام؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92

الگوی پراکنش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51

انتقال مجدد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12

انگل ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73

انگل سس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

اوره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

 

ب

باکتری محرک رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12

برگ پرچم و عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42

 

پ

پارازیته شدن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

پراکسیداز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

پنجه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

پنجه‌کلاغی مصری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

 

ت

تاج‌خروس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

تاریخ کشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

تثبیت درجا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80

تجزیه علیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

تجزیه علیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68

تراکم بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

تنش آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54

توزیع مکانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51

 

ث

 

ج

 

چ

چغندرقند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

چغندر قند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

 

ح

 

خ

خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

 

د

 

ذ

 

ر

راندمان تولید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

ریز مغذی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54

رژیم های آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80

روش تعیین زیستگاه ویژه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102

 

ز

 

ژ

 

س

سرعت جوانه‌زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

سرعت رشد محصول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27

سهم ژنتیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68

سویا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

سوپراکسید دیسموتاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92

سولفات روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68

 

ش

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

شاخص سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27

شاخص کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11

 

ص

 

ض

 

ط

طول غلاف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

 

ظ

 

ع

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

عملکرد انگور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68

عملکرد بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

عملکرد شکر سفید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

عملکرد میوه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

 

غ

 

ف

فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

فلور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51

فنواکودم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102

 

ق

قندهای محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11

 

ک

کاتالاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92

کارتنوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

کشت مستقیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

کلرمکوات کلرید (CCC)؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

کم آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68

کمبود نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

کنترل تلفیقی علفهای هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73

کود آلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

کود دامی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

کود زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27

 

گ

گیاه میزبان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73

گیاه هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

گل جالیز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68

 

ل

لوبیای روغنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

 

م

محلولپاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79

محلول‌پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

محلول‌پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

مرحله رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42

میزان رطوبت نسبی برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

میزان روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

میزان فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

میزان کلروفیل برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

منحنی رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

مواد تنظیم کننده رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

 

ن

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12

نیکل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80

 

و

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

 

ه

هدایت روزنه‌ای؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

همبستگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

 

ی

یولاف وحشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

یون پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11

 

 

 

 

 

آ

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

 

ا

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

ارتفاع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

ارسنجان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 69-76

ارقام گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

افزوده انرژی خالص؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

انیسون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25

 

ب

باطله معدنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

بافق؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

بهره وری انرژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

 

پ

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13

پوشش بذر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

پوشش گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

 

ت

تاج خروس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

تجزیه کلاستر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36

تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13

تیل آباد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60

تیمار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

 

ث

 

ج

جمعیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25

جوامع گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 69-76

 

چ

چرا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

 

ح

 

خ

خصوصیات خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

 

د

درصد جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

درمنه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60

دوازده برگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

 

ذ

 

ر

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

 

ز

زمان جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

 

ژ

 

س

سالسولا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60

سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 69-76

سپیدان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

سرعت جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

سکوسترین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46

سلمه تره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

سولفات روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46

سولفات روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

 

ش

شاخص سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

شاخص‌های مقاومت به خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36

 

ص

صفات فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13

صفات کمی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13

صفات مورفولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

عملکرد نهایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

عناصر ریز مغذی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46

 

غ

 

ف

فاصله ردیف و بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

 

ق

قارچ گلوموس موسه آ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13

قرق؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

 

ک

کارایی مصرف انرژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

کازرون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

کشت سطحی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

کیفیت علوفه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

کیفیت لاشبرگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

کود بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13

 

گ

گز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

گونه جاشیر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

 

ل

لوبیا چشم بلبلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

 

م

مراحل فنولوژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

مراحل نمو؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

 

ن

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

نخود؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36

 

و

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

 

ه

هفت برگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

هورمون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com