آ

آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

آبیاری یک در میان ثابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48

آر جی اس 003؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161

آلکالوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

آمیلوز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

آنالیزهای استاتیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

آنتوسیانین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13

 

ا

اپی براسینولید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195

ارتفاع گیاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24

ارتفاع گیاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63

ارقام زیتون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

استان هرمزگان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247

الگوی کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34

انباشت در برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204

انباشت در ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204

انگور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

انگور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

اولئیک و لینولئیک اسید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31

 

ب

بادرشبو؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

باردهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183

باکتری حل کننده فسفات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

بی خاک ورزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

برگ پرچم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19

برنج؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34

برنج؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

بقولات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195

بهاره شدن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

بور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

بیونیج؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

 

پ

پیاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172

پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

پراکسیداسیون لیپیدی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173

پروتئین و درصد خاکستر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19

پلیمر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102

پنبه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

پهنه‌بندی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

پهنه‌بندی آگروکلیماتولوژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247

 

ت

تاریخ کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

تاریخ کشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55

تانن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

تجزیه به عامل‌ها؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12

تجزیه علیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12

تجمع یون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99

تراکم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214

تراکم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215

تراکم بذر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67

ترکیبات دفاعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146

ترکیبات ذخیره ای؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55

تریکودرما؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

تعداد برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

تعداد دانه در ردیف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

تعداد کپسول در بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89

تعداد نشا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34

تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

تناوب کلزا-گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

تنش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

تنش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71

تنش خشکی"؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 114-126

تنوع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214

تنوع ژنتیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

 

ث

 

ج

جنگل‌های زاگرس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214

 

چ

چغندرقند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

 

ح

 

خ

خاک ورزی مرسوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

خراسان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 23-237

خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48

 

د

دانه‌های روغنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

درخت فیلوژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

درصد اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90

درصد پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89

درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149

درصدگل کامل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

دمای پایین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111

دنسیتومتری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149

 

ذ

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 35-48

 

ر

ریزمغذی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195

رژیم آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

رشد میوه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

رگرسیون گام به گام؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12

روزکوتاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

 

ز

زیتون رقم شنگه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

زیست توده؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173

 

ژ

ژنوتیپ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

 

س

ساپونین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

سیب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

سودوموناس فلورسنس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90

سورگوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173

 

ش

شاخص باروری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89

شاخص سبزینگی برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172

شاخص سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24

شبدر کرمانشاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

شبدر هفت‌چین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

شبه میکوریزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

شوری آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247

 

ص

صفات زراعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97

صفات زراعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 139-149

صفات فیزیولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

علف‌هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-13

علوفه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102

علوفه تر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 159-174

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

عملکرد اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

عملکرد بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57

عملکرد بیولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 183-195

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 72-89

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

عملکرد دانه و کنجد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208

عملکرد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57

عملکرد کوانتمی فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24

عملکرد و نسبت برابری زمین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215

 

غ

 

ف

فاصله ردیف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 196-208

فیبر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 162-173

فتوسیستم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111

فسفر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

فصل کشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67

فلاونوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 209-222

 

ق

قند محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 195-204

 

ک

کارایی کوانتومی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 100-111

کارایی مصرف نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

کارتنوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

کیتوزان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71

کریجینگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 205-214

کشت غرقابی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 49-57

کشت مخلوط؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 204-215

کشت مستقیم و نشایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

کلرید سدیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 121-133

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 20-31

کلسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

کلمات کلیدی: "موسیر"؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 174-181

کمبود آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106

کمپوست ضایعات شهری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

کم خاک ورزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

کود دامی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

کود دامی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

کود زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

کود سبز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 107-120

کود شیمیایی و وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 123-134

کود گاوی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

کود گوسفندی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

کود نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161

کود های بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90

 

گ

گیاه دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172

گیاه روغنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 32-43

گلرنگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

گلوموس موسا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 78-90

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183

گوجه فرنگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 238-247

 

ل

 

م

ماده خشک اندام هوائی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

مارکر مولکولی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 235-245

مالون دی آلدئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 64-77

متیل جاسمونیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 147-158

محتوای کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146

محتوی نسبی آب برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 91-99

محتوی نسبی آب برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102

محدودیت رطوبت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 13-24

محصول دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-34

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 184-194

محلول‌پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 88-97

محلول پاشی آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

مدیریت تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

مرحله پر شدن دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 44-55

مرفولوژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 175-183

مقایسه عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

میناب‌؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 216-225

منبع کودی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 68-77

 

ن

نیاز آبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 90-102

نانو ذرات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 160-172

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 127-138

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

نیتروکسین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159

نخود؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-113

 

و

واژگان کلیدی: کود بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

واژه‌های کلیدی: عدس دیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 58-67

ورمی کمپوست؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 134-147

ورمی کمپوست؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 172-183

ورمی‌کمپوست؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 193-203

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 134-146

وزن خشک ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 182-192

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 49-63

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 78-87

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106

وزن هکتولیتر دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 149-159

ویژگی‌های خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 112-122

 

ه

هایولا 401؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 150-161

همبستگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 1-12

همبستگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-19

هم‌زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 98-106

 

ی

یحان بنفش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 56-71

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com