آ

آبیاری مغناطیسی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

آب شور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79

آب مصرفی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

آب‌مغناطیسی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184

آپیروس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

آتلانتیس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

آسکوربات پراکسیداز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76

آلایندگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

آللوپاتی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

آلومینوسیلیکات ها؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

آنتوسیانین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292

آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150

 

ا

ابرکوه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10

اتیلن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

ارتفاع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

ارتفاع بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

ارتفاع بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131

اَرچلان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203

ارزن علوفه ای؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70

ارقام کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

اسیدیته خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220

اقلیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

اکسایش گوگرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220

انتقال ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

انتقال مجدد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

انرژی خالص؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174

انرژی ورودی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174

انقراض؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302

اوتریفیکاسیون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

اوره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

اولتیما؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

 

ب

بازپخش کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

باقلا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164

باکتری اشرشیا کلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

باکتری محرک رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

باکتری های محرک رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

بدون خاک‌ورزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103

بی کربنات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49

بهره‌وری انرژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 164-174

بیوماس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143

 

پ

پارامترهای فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58

پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184

پرشدن دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

پلی اتیلن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

پنبه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

پنبه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

پینه‌زایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

پوشش گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

 

ت

تاریخ کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263

تاریخ کشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27

تبخیر و تعرق؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

تجزیه عاملی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111

تجزیه ‌عامل‌ها؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

تجزیه علیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

تجزیه کلاستر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111

تخلیه منابع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

تراکم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267

تیره کاسنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47

تیره نعناع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

تعداد برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

تعداد برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175

تعداد چتر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112

تعداد دانه در غلاف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

تعداد غلاف در بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103

تعداد گره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175

تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188

تغذیه نیتروژنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

تلفیق آب شور و غیرشور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84

تلقیح باکتری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

تنش رطوبتی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220

تنش غرقاب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

تنش قلیائیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49

تنش کم آبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57

تنش گرمایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

تنظیم اسمزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58

تنظیم کننده رشد گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

تنوع زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220

تنوع ژنتیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14

توت‌فرنگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 235-250

تولید پایدار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204

 

ث

 

ج

جداکشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

جو بدون پوشینه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 41-58

 

چ

چاودار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

چاودار وحشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143

چیپس چوب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

چرنیانکا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

چمن آفریقایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

چمن هلندی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

 

ح

 

خ

خاتم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10

خار مریم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47

خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203

خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

خصوصیات زراعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

خصوصیات مورفولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292

 

د

دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250

دانه روغنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102

درجه روز رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263

درصد اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

درصد پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

درصد پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204

دما؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

دم گل آذین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

دور آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150

 

ذ

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

 

ر

ردیف کار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103

ریزوبیوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

رژیم آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135

رژیم‌های آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

رشد زایشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 85-94

ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76

رطوبت خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111

رگرسیون گام به گام؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-30

رنگدانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

رنگدانه فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

رنگیزه های فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220

رنگیزه‌های فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234

روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150

روابط آلومتریک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164

ریواس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203

رویشگاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302

 

ز

زیرلپه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

زیره سبز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112

زیست‌توده؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

زیست محیطی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

زمان کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

زمان کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

زنیان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141

زنجان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

 

ژ

 

س

سالیسیلیک اسید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

سدیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184

سرعت رشد محصول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267

سرعت ظهور برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 156-164

سفتی بافت میوه و عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 235-250

سویا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 45-63

سویا"؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 234-243

سولوپتاس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

 

ش

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47

شاخص سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 251-267

شاخص‌های تحمل به خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

شاخص‌های فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263

شوید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10

شوری آب آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

 

ص

صفات فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70

صفات کمی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204

 

ض

 

ط

 

ظ

ظرفیت زراعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

 

ع

عصاره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189

عصاره آبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

عصاره جلبک دریایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135

علفکش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

علف های هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189

عملکرد اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 1-10

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 11-19

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

عملکرد دانه در متر مربع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 34-47

عملکرد زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

عملکرد سورگوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84

عملکرد کیفی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

عملکرد کمی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

عملکرد و درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135

عملکرد وش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

عناصر غذایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188

عناصر غذایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39

عناصر غذایی پر مصرف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234

عناصر کم مصرف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

 

غ

غلاف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 237-250

 

ف

فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

فستوکا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

فسفات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189

فلزات سنگین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234

فنل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 205-220

 

ق

قابلیت الکتریکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220

قابلیت هدایت الکتریکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141

قارچ اندوفیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79

قارچ میکوریز آرباسکولار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

قره‌داغ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97

قطع آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70

قطع آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-25

قطع آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-102

قند محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49

قندهای محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

 

ک

کاتالاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76

کارایی جذب فسفر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 205-220

کارواکرول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

کاماروزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292

کتان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 251-263

کرفس کوهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302

کشت بافت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 142-160

کشت بافت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233

کشت درون شیشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236

کشت مخلوط افزایشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

کشت مخلوط جایگزینی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

کیفیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

کلات آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 136-150

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

کلمات کلیدی: رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 31-39

کلمات کلیدی :کلمات کلیدی : کود های زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 190-204

کلنیزاسیون ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

کم آبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

کم آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 78-88

کمبود آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-77

کمبود آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233

کمیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 204-215

کنترل شیمیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139

کنجد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150

کنگر‌فرنگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 176-184

کهگیلویه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 293-302

کودآلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131

کود آلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141

کود بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 58-70

کود شیمیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 124-141

کود فسفره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143

کود نیتروژنه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 132-143

کولتیواتورزنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 128-139

 

گ

گیاهان دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204

گیاهان دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 221-234

گیاهان دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 178-189

گیاهان مرتعی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175

گرمایش جهانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 268-279

گلرنگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 59-67

گل شاخه بریده؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 67-79

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 103-122

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-16

 

ل

لاین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-14

لولیوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 216-224

 

م

ماده آلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150

ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 98-123

ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 17-27

ماندگاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 176-188

محتوای آب نسبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 64-76

محتوی آب نسبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-85

محتوای نسبی آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 185-194

محصول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 28-44

مخمر کندیدا آلبیگنس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

مدیریت آب شور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-84

مدیریت علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 264-276

مدل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175

مرحله برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

مرحله رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 50-57

مرزه خوزستانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 150-163

مرکبات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 225-233

مسیر فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 112-127

مقیاس زادوکس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 113-122

منطقه سیستان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 189-204

مولفه اصلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 98-111

 

ن

نانو؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 140-150

نانو ذرات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 123-131

نانونقره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 221-236

نیتراژین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 123-135

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 20-33

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 40-49

نیکوسولفورون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 80-97

 

و

ویتامین ث؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 279-292

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 166-175

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

وزن خشک اندام هوایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 26-40

وزن خشک ساقه و برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 165-175

وزن صد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 1-14

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 95-103

وزن هزار دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 104-112

 

ه

هایسان33؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 151-165

هیبرید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-65

 

ی

یزد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 195-203

یولاف وحشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 144-155

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com