آ

آبیاری تکمیلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54

آللوکمیکال؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

آلودگی خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80

آهن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79

 

ا

ارقام پابلند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

ایلام؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92

الگوی پراکنش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51

انتقال مجدد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12

انگل ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73

انگل سس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

اوره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

 

ب

باکتری محرک رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12

برگ پرچم و عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42

 

پ

پارازیته شدن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

پراکسیداز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92

پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

پنجه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

پنجه‌کلاغی مصری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

 

ت

تاج‌خروس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

تاریخ کشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

تثبیت درجا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80

تجزیه علیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

تجزیه علیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68

تراکم بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

تنش آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54

توزیع مکانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51

 

ث

 

ج

 

چ

چغندرقند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

چغندر قند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

 

ح

 

خ

خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

 

د

 

ذ

 

ر

راندمان تولید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

ریز مغذی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54

رژیم های آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

رقم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80

روش تعیین زیستگاه ویژه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102

 

ز

 

ژ

 

س

سرعت جوانه‌زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

سرعت رشد محصول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27

سهم ژنتیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68

سویا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

سوپراکسید دیسموتاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92

سولفات روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68

 

ش

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

شاخص سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27

شاخص کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11

 

ص

 

ض

 

ط

طول غلاف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

 

ظ

 

ع

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

عملکرد انگور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 58-68

عملکرد بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

عملکرد شکر سفید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

عملکرد میوه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

 

غ

 

ف

فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

فلور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 36-51

فنواکودم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 88-102

 

ق

قندهای محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11

 

ک

کاتالاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 81-92

کارتنوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

کشت مستقیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 91-99

کلرمکوات کلرید (CCC)؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 30-44

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

کم آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68

کمبود نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

کنترل تلفیقی علفهای هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73

کود آلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

کود دامی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

کود زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 12-27

 

گ

گیاه میزبان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73

گیاه هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 45-57

گل جالیز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 64-73

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 55-68

 

ل

لوبیای روغنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

 

م

محلولپاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 43-54

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 69-79

محلول‌پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 28-38

محلول‌پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 18-29

مرحله رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 28-42

میزان رطوبت نسبی برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

میزان روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 80-90

میزان فتوسنتز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

میزان کلروفیل برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 93-110

منحنی رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

مواد تنظیم کننده رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 13-27

 

ن

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 1-12

نیکل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 69-80

 

و

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

 

ه

هدایت روزنه‌ای؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-17

همبستگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 74-88

 

ی

یولاف وحشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 52-63

یون پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-11

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com