آ

آب مقطر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

آرایش کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63

 

ا

اثرات ضد میکروبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80

اجزای عملکرد و قطع آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23

ایران؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

ارزشیابی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

ارزش رجحانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

ارزن مرواریدی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80

اسپرمین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

اسیدسالیسیلیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

انتقال مجدد ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14

 

ب

بادام‌کوهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

بادمجان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93

بز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

 

پ

پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58

پر شدن دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

 

ت

تاج خروس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

تاریخ کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

تثبیت نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

تحمل شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11

تراکم بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26

تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58

تغییر اقلیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

تیمول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80

تنش؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33

تنظیم‌کننده رشد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

توان اکولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

 

ث

 

ج

جیرلین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

 

چ

چغندرقند؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26

چهار کربنه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

 

ح

 

خ

خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

خصوصیات بوتانیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 64-80

 

د

درصد پروتئین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16

درصد روغن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16

 

ذ

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58

ذرت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 64-76

 

ر

رسیدگی فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85

رسیدن فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

رگرسیون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85

رنگدانه های فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

روش آبیاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 45-58

 

ز

زمانسنجی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

 

ژ

 

س

سازگاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38

سالیسیلیک اسید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

سطح ایستابی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

سلمه تره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

سه کربنه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

سویا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33

سوپر اکسید دیسموتاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

سویه ی باکتری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

 

ش

شاخص پایداری غشاء؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

شاخص پایداری غشاء؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

شاخص حرارتی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

شاخص‌های تحمل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 12-23

شاخص‌های رشدی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48

شاخص‌های رشد گیاه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-16

شناسی گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63

شورهزار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

 

ص

صفات کمی و کیفی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 15-26

صفات مورفولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 17-33

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

علف‌های‌هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

عمر گل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

عمر گلجایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 94-112

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-12

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-47

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 64-76

عملکرد علوفه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

عناصر غذایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 37-51

عوامل اقلیمی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

 

غ

غربالگری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93

 

ف

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

فنولوژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 74-85

فورام‌سولفورون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63

 

ق

قندهای محلول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

 

ک

کاتالاز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 96-113

کارایی انتقال مجدد ماده خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14

کاروتینوئید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38

کربوهیدرات؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

کشاورزی پایدار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 64-76

کشت در ماسه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44

کلرید سدیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11

کلرور سدیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44

کلروفیل؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 24-36

کود بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-47

کود زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48

کود زیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 48-63

کود شیمیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 36-48

کود نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

 

گ

گرده افشانی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 1-14

گلایسین بتائین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63

گلدهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 86-93

گلرنگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-47

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11

گوجه فرنگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 27-38

 

ل

لقمه شماری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

لگوم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

لوبیا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

 

م

ماده موثر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 64-76

مجموع سطح ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 52-63

محلول گلجای؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 94-112

مریم‌گلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 63-73

میزان نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-47

مسیر فتوسنتزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 59-73

مشاهده مستقیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 81-95

میکروبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 94-112

منطقه جنگلی بوالحسن دزفول؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 88-102

 

ن

نیترات پتاسیم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 13-25

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

نواربندی شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 74-87

 

و

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 49-62

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 85-94

وزن ویژه ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 34-44

 

ه

همزیستی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 77-84

هورمون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 26-35

هورمون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 1-11

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com