آ

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

 

ا

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

ارتفاع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

ارسنجان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 69-76

ارقام گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

افزوده انرژی خالص؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

انیسون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25

 

ب

باطله معدنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

بافق؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

بهره وری انرژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

 

پ

پرولین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13

پوشش بذر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

پوشش گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

 

ت

تاج خروس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

تجزیه کلاستر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36

تغذیه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13

تیل آباد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60

تیمار؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

 

ث

 

ج

جمعیت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25

جوامع گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 69-76

 

چ

چرا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

 

ح

 

خ

خصوصیات خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

 

د

درصد جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

درمنه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60

دوازده برگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

 

ذ

 

ر

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

 

ز

زمان جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

 

ژ

 

س

سالسولا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60

سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 69-76

سپیدان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

سرعت جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

سکوسترین؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46

سلمه تره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

سولفات روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46

سولفات روی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

 

ش

شاخص سطح برگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

شاخص‌های مقاومت به خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36

 

ص

صفات فیزیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13

صفات کمی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13

صفات مورفولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 14-25

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

عملکرد دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

عملکرد نهایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

عناصر ریز مغذی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-46

 

غ

 

ف

فاصله ردیف و بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

 

ق

قارچ گلوموس موسه آ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13

قرق؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-92

 

ک

کارایی مصرف انرژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

کازرون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

کشت سطحی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

کیفیت علوفه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

کیفیت لاشبرگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-60

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

کود بیولوژیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-13

 

گ

گز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 75-86

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 26-36

گونه جاشیر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

 

ل

لوبیا چشم بلبلی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-74

 

م

مراحل فنولوژی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 87-96

مراحل نمو؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

 

ن

نیتروژن؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 14-24

نخود؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 25-36

 

و

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 47-60

وزن خشک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 61-68

 

ه

هفت برگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-48

هورمون؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-13

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com