آ

آبیاری خشک نگه داشتن بخشی از ریشه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28

آفتابگردان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64

آللوپاتی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52

 

ا

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15

اجزای عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53

ارتفاع؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28

ارتفاع بوته؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15

اسانس؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-40

اسید سالیسیلیک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76

الگوی کاشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62

انتقال مجدد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16

اندازه بذر؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64

 

ب

بیابان‌زایی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104

بازدارندگی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64

 

پ

پرایمینگ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76

پوشش گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104

 

ت

تراکم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62

تراکم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53

تعداد دانه در غلاف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90

تعدادغلاف؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90

تنش اسمزی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-40

تنش خشکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88

تنش شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88

توانایی رقابتی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53

 

ث

 

ج

جوانه‌زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52

جوانه‌زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88

 

چ

 

ح

 

خ

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 89-100

 

د

دامغان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62

درصد جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77

دره شهداء آذربایجان غربی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28

دگر آسیبی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 54-64

 

ذ

ذخایر ساقه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16

 

ر

راندمان مصرف آب؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28

ریشه‌چه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88

رقابت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62

 

ز

 

ژ

 

س

ساقه‌چه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 78-88

سالسیلیک اسید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41

سیستان؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104

سنجش از دور؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104

سویا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41

 

ش

شاخص برداشت؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15

شاخص گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 91-104

شوید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-40

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90

شوری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41

 

ص

 

ض

 

ط

طول ریشه‌چه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52

طول ساقه‌چه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52

 

ظ

 

ع

علف باغ و علف بره؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 41-52

علف هرز؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28

عملکرد؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 29-41

 

غ

 

ف

فاصله گیاهی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-62

فتوسنتز جاری؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16

 

ق

قرق؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 89-100

 

ک

کجور مازندران؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 89-100

کلرمکوات کلراید؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-15

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 77-90

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28

کلزا؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53

کود؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 42-53

 

گ

گیاهان دارویی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16

گندم؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76

 

ل

 

م

مالچ؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 16-28

میانگین زمان جوانه زنی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-77

محلول پاشی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 63-76

مراحل فنولوژیکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28

 

ن

 

و

وزن دانه؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16

ویژگی‌های خاکی؛ اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-28

 

ه

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com