آ

آذربایجان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-13

آفات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237

آفات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 271-287

آفت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-13

آفت کش گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163

آفت کش ها؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 249-261

آنزیم گوارشی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222

آواز فراخوانی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27

 

ا

اثرات حشره‌کشی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154

اراک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 268-280

اسپیروتترامات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 255-270

استان مرکزی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23

اکم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27

ایمیداکلوپرید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71

ایمیداکلوپرید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84

امید به زندگی و گیاهان میزبان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254

اندازه‌گیری هم‌زمان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 309-319

 

ب

باریجه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-36

بندپایان کوچک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 301-307

 

پ

پارازیتویید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267

پارامترهای تولیدمثل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254

پارامترهای رشد جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300

پارامترهای زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134

پالیزین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71

پالیزین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84

پریکاسن I؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124

پریکاسن II؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124

پرورش حشرات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57

پسیل معمولی پسته؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 255-270

پلاسمای سرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154

 

ت

تیاکلوپرید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 255-270

تتراسایکلین‌ها؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 309-319

ترپنویید ها؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163

تغییرات جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300

تلخه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113

تنداکسیر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71

تنداکسیر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84

تنوع؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237

تنوع زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46

تنوع زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248

تنوع زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 301-307

توان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-209

تولید نتاج؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201

 

ث

 

ج

جیره غذایی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57

 

چ

چک لیست؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23

 

ح

حشرات بذر خوار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113

حشرات برگ‌خوار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 207-223

 

خ

خراسان جنوبی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113

خسارت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143

خشکه‌زاری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 207-223

 

د

 

ذ

 

ر

رامهرمز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 301-307

رقم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143

رگرسیون خطی چندگانه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 249-261

 

ز

زیره؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-36

زیست شناسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113

زمان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-209

زنبور؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267

 

ژ

ژرانیوم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-36

 

س

ساقه خواران سزامیا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57

سبزوار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143

سیرینول؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71

سیرینول؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84

سفید بالک گلخانه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71

سفید بالک گلخانه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-84

سیگنال های بیواکوستیکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27

سیلابل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-27

سمیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201

سمیت تنفسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-36

سمیت تنفسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163

سنک قوزه پنبه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-143

سن گندم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124

سن لاروی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134

سوسک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169

سوسک چهارنقطه ای حبوبات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 155-163

 

ش

شاخص؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 225-237

شاخص شانون وینر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46

شاخص غنای گونه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248

شالی‌زاری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 207-223

شب‌پره مدیترانه‌ای آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134

شپشه آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201

شپشه دندانه‌‌دار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201

شته سبز گندم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254

 

ص

 

ض

ضریب توزیع آب-اکتانل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 249-261

 

ط

 

ظ

 

ع

عوامل بیوکنترل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113

 

غ

غذای مصنوعی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-57

غلات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-13

 

ف

فارس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-267

فلوپیرادیفورون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 255-270

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 37-46

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 103-113

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 268-280

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 301-307

فونستیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181

 

ق

 

ک

کائولین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 193-201

کرمان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 223-235

کرم قوزه پنبه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 211-222

کفشدوزک Hippodamia variegata؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 239-254

کلزا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 207-223

کنترل آفات انباری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 145-154

کنه‌ تارتن قرمز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300

کنه های میان استیگما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248

کود نیتروژن؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 289-300

 

گ

گرگان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 171-181

گزارش جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-23

گندم زمستانه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-13

گونه‌ جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 165-169

 

ل

لمبه گندم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-209

 

م

مازندران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 207-223

ماکروویو؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-209

مدیریت تلفیقی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 271-287

ملایر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 268-280

مهارکننده هورمون جوانی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 115-124

 

ن

نخل خرما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 271-287

نسل پارازیتویید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 125-134

نعنا فلفلی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-36

 

و

 

ه

همدان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 268-280

 

ی

یکنواختی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 237-248

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com