آ

آبامکتین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344

آفات انباری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 39-49

آفات انباری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231

آویشن شیرازی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180

 

ا

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372

ارقام گندم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169

ارگانیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190

اسانس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298

استان اصفهان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 345-358

استان بوشهر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-207

استان یزد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113

استان لرستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15

استان مرکزی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82

استخراج فاز جامد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316

اسطوخودوس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

انتشار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 345-358

انیسون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298

 

ب

باروک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344

بازدارندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180

باغ انار شیراز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

باقی مانده؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316

بال؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92

بیجار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190

بید سیب‌زمینی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180

بید کلم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 51-59

 

پ

پادمان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372

پارامترهای بیولوژیکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129

پراکنش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205

پسته؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129

پشه خاکی های فلبوتومینه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 345-358

 

ت

تبوفنوزاید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276

تخیلات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-207

ترخون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

تله؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

تنگستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-207

تنوع ژنتیکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218

توان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198

توزیع؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205

 

ث

 

ج

جعفری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92

 

چ

چیرپ؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247

چک لیست؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312

چک لیست؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 345-358

 

ح

حبوبات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231

حشرات آبزی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335

حشره کش بیولوژیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 51-59

 

خ

خیار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316

خارشتر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325

خاک دیاتومه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37

خرم آباد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159

خسارت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205

خمین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82

 

د

درصد جوانه زنی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37

دلتامترین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316

دورکنندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325

دور کنندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

 

ذ

 

ر

ریزماهواره؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218

رکورد جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113

رکورد جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372

رودخانه انجیره؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335

 

ز

زمان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198

زنبور عسل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218

 

ژ

 

س

سایان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 39-49

سرعت اکم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247

سیستماتیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159

سوسک چهارنقطه ای حبوبات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198

سوسک کشیش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169

 

ش

شاخص زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335

شب پره هندی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

شپشه‌ آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325

شپشه دندانه دار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276

شوید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27

 

ص

 

ض

 

ط

طعمه پاشی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

طیف سنج جرمی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316

طول عمر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287

 

ظ

 

ع

عصاره؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325

 

غ

 

ف

فنازاکویین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372

 

ق

 

ک

کردستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190

کرمانشاه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372

کرومافنوزاید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276

کیفیت آب؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335

کفشدوزک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312

کلای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 39-49

کلید شناسایی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 249-259

کنترل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287

کنه تارتن دولکه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298

کنه تارتن رزگلخانه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190

کنه دولکه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 299-306

کنه دولکه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344

کنه زرد و پهن؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205

کنه کش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298

کنه کش های آلی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190

 

گ

گاز ازن؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231

گاز کروماتوگرافی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316

گیاهان میزبان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113

گیاهان میزبان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205

گرده خوار خرما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-207

گزارش جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15

گزارش جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159

گزنه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325

گلپر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180

گندم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37

 

ل

لوفوکس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276

 

م

مایکروویو؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198

مرزه بختیاری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298

مرفومتریک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92

مشخصه های صوتی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247

مقامت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 299-306

مقاومت گیاهان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169

مگس میوه مدیترانه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

ملخ پیشانی سفید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247

مواد جلب کننده؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

مورد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180

 

ن

 

و

 

ه

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com