آ

آنغوزه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257

 

ا

اثرات ضد تغذیه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 53-65

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286

ارقام مقاوم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160

ارقام مقاوم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 173-182

اسانس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378

اسانس پرتقال؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-52

اسانس گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213

اسپکتروفتومتری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 353-365

استان خوزستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 379-386

استان کهگیلویه و بویراحمد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 259-267

ایمیداکلوپرید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332

امید به زندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95

انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42

انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149

انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190

ایندوکساکارب؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309

 

ب

باغ مرکبات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

بالتوری سبز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232

بید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128

بیمارگر حشرات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213

بنادر عسلویه و لنگه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286

بیولوژی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95

 

پ

پارازیتیسم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137

پارازیتیسم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341

پالیزین، دورکنندگی، لوله باسوین،Lasioderma serricorne؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 269-279

پتاسیم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95

پراکنش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

پیری پروکسی فن؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25

پرتو گاما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149

پرچم زدایی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190

پروانه ساقه خوار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 259-267

پسته؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112

پوشش میوه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42

پونه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79

پونه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378

 

ت

تاریخ کاشت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 173-182

تیامتوکسام؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332

تغییرات فصلی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137

تیودیکارب؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309

تیودیکارب و لوفنورون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 321-332

 

ث

 

ج

جدول زندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232

جعفری مکزیکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79

 

چ

چرخه زندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

 

ح

حشره کش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213

حشره‌کش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232

حلال؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128

 

خ

خرما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160

خرما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 353-365

خسارت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319

 

د

دز کشنده؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149

دما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112

 

ذ

 

ر

رانش-ربایش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257

رشد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112

 

ز

زادآوری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112

 

ژ

 

س

سازگاری و اثر افزایشی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25

سمیت تنفسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-52

سمیت تنفسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79

سمیت تنفسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378

 

ش

شب پره آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128

شب پره پشت الماسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309

شپشه آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-52

شپشه آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 367-378

شپشه برنج؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 43-52

شپشه برنج؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79

شپشه دندانه دار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 353-365

شته مومی .Brevicoryne brassicae L؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 173-182

شهرستان اراک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 215-232

عصاره های گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128

عوامل آب و هوایی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171

 

غ

 

ف

فرومون جنسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171

فرومون جنسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202

فون کفشدوزک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 379-386

 

ق

قابلیت سازگاری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 203-213

قارچM. anisopliae؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25

قارچ های بیمارگر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 53-65

 

ک

کاج؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-128

کارت چسبنده؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241

کائولین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190

کرم بـه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171

کرم سیب؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171

کرم گلوگاه انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42

کرم گلوگاه انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149

کرم گلوگاه انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190

کرم گلوگاه انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 243-257

کرم‏ میوه‏ خوار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 151-160

کشت وصنعت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319

کلزا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 173-182

کلزا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 333-341

کنترل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-42

کنترل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 183-190

کنترل ارگانیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319

کنگر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 259-267

کنه تارتن دو نقطه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 81-95

کنه تارتن نیشکر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 311-319

کنه‌ های اریباتید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286

 

گ

گزارش جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 281-286

گزارش گونه جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-119

 

ل

لرستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297

 

م

مازندران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

مازندران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 191-202

مراتع؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 287-297

مراحل مختلف رشدی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 139-149

مرگ و میر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112

مرمرشک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 67-79

میزبان گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 27-34

مگس مینوز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137

مگس مینوز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241

مواد همراه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309

موریانه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 13-25

 

ن

نخود؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-137

نخود؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 233-241

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 97-112

نوسانات جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 161-171

 

و

واکنش تابعی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 343-351

 

ه

هگزافلومورون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 299-309

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com