آ

آبامکتین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147

آب شویی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101

آذربایجان شرقی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193

 

ا

اثرات زیرکشنده؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147

اثرات شکارگری مضاعف؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 385-401

اسانس گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313

اسانس های گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

اسانس‌های گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340

اسپینوساد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260

استان کرمانشاه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384

اسکیدر چرخ لاستیکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131

اشعه گاما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373

اکالیپتوس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313

اکسی ماترین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260

انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170

 

ب

بادام؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 353-363

بازدارندگی تخم ریزی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

بازدارندگی ظهور حشرات کامل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

بید غلات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66

 

پ

پادمان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 385-401

پارازیتویید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114

پارامترهای جدول زندگی و تولیدمثلی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282

پارامتر‌های زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114

پایریدالیل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 271-282

پراکندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217

پراکنش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413

پروانه ابریشم باف ناجور؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181

پروانه برگ‌ خوار سفید پسته؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207

پروانه برگ‌ خوار گزنده بلوط؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384

پروتئین هیدرولیزات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270

پسته؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207

پسیل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 183-193

پیش استیگمایان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289

پنبه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

 

ت

تجزیه تابع تشخیص؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330

تریپس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260

ترخون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313

تریکوم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

تغییرات فصلی جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217

تنوع ژنتیکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19

 

ث

 

ج

جنگل‌های ارسباران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181

جهرم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270

جوامع ماکروفون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131

 

چ

چوبکشی زمینی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131

 

ح

حشره‌کش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-12

 

خ

خاک دیاتومه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373

خربزه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270

خصوصیات مرفولوژیکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330

 

د

دترجنت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101

درختان بلوط؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181

دلتامترین و دیازینون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260

دما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41

دورکنندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

 

ذ

 

ر

راش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131

رژیم نوری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41

 

ز

زیست سنجی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260

زیست‌سنجی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 171-181

زیست شناسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 195-207

زیست شناسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217

زیست شناسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 375-384

زنبور عسل کوچک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330

زنجره مو؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

 

ژ

ژنوتیپ؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

 

س

سایپرمترین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 251-260

ساری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 385-401

سازگاری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340

ساکارز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 67-82

سرخرطومی برنج؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94

سفیدبالک پنبه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

سمیت تنفسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 303-313

سنجش زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-12

سینرژیست؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-12

سوسک چهار نقطه ای حبوبات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

 

ش

شاخص بیولوژیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289

شاخص تنوع و غنا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 115-131

شپشک آردآلود جنوب؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114

شپشک استرالیایی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217

شپشک‏های آردآلود؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147

شپشه قرمز آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373

شته خالدار یونجه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 11-19

شته مومی کلم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-159

شرایط آزمایشگاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 365-373

شرایط جغرافیایی و اقلیمی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 315-330

شکارگری درون رسته ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 51-59

شهرستان خرم آباد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413

 

ص

 

ض

 

ط

طعمه پاشی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270

طول عمر حشرات کامل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 67-82

 

ظ

 

ع

 

غ

 

ف

فروکتوز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 67-82

فرومون جنسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170

فیلوژنی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 219-236

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413

 

ق

قارچ های بیمارگر حشرات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340

 

ک

کرم ابریشم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249

کرم بـه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170

کرم گلوگاه انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170

کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147

کلرپایریفوس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 133-147

کلزا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-159

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 103-114

کنترل غیرشیمیایی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 331-340

کنه تارتن انجیر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101

کنه تارتن دولکه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 353-363

کنه کش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-101

کنه های آبزی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 403-413

کونیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 283-289

 

گ

گرده خرما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66

گرده ذرت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-66

گلوکز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 67-82

 

ل

لرستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170

 

م

مراحل زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-41

مرفومتریک هندسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-10

مرکبات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 209-217

مقاومت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 43-50

مقاومت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-12

مقاومت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 353-363

مگس جالیز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 261-270

 

ن

نژاد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249

نشانگر مولکولی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 237-249

نیشکر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352

نماتد‌ بیمارگر حشرات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 83-94

نوترکیبی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 219-236

نوسانات جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 161-170

 

و

واکنش تابعی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 341-352

 

ه

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com