آ

آزمایش بازیافت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 181-187

آفت انباری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305

آفت کش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 197-213

آلودگی قوزه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-32

آویشن شیرازی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169

 

ا

اتیون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153

ارقام گلرنگ؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-32

ارومیه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 91-102

اسانس سرو نقره ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225

اسانس کاج تهران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225

اسانس های گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169

استهبان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76

اسطوخودوس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169

ایمیداکلوپراید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60

ایمیداکلوپرید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23

انتقال افقی و بین نسلی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267

 

ب

باقی مانده آفت کش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 181-187

بالتوری سبز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 197-213

بال ریشک داران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139

برگ نو؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41

بقایای گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340

بنادر عسلویه و لنگه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329

 

پ

پادمان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 331-333

پارامترهای تولیدمثلی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60

پارامترهای جدول زندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116

پرتو ماوراء بنفش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116

پروانه جوانه‌خوار زیتون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41

پسته؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85

پسیل معمولی پسته؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85

 

ت

تحمل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256

تداخل همزیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 189-195

تریپس پیاز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256

تغییرات فصلی جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296

تفریخ تخم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116

تله فرومونی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237

تنش خشکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-32

 

ث

 

ج

جدول زندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 197-213

جدول زندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179

جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 91-102

 

چ

 

ح

حداکثر حد مجاز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 181-187

حساسیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256

حشرات آبزی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-10

 

خ

خاک دیاتومه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50

خرم آباد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139

خسارت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 91-102

 

د

دیازینون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23

دریاچه سد درودزن؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-10

درختان میوه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248

دورکنندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225

تحقیقات حشره‌شناسی دوره کارنس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 181-187

 

ذ

ذرت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50

 

ر

 

ز

زیرکشندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60

زیست شناسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116

زنجان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323

 

ژ

ژنوتیپ؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 269-279

 

س

سیرفیده؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323

سیستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312

سمیت تماسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169

سمیت تنفسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225

 

ش

شاخص زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-10

شب پره آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225

شب‌پره خوشه‌خوار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 91-102

شب پره هندی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116

شبه عقرب؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340

شپشک کاملیا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296

شپشه قرمز آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50

شته؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153

شته Brevicoryne brassicae؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 269-279

شته سیاه یونجه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85

شرایط آزمایشگاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 197-213

علوم و تحقیقات فارس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129

عنکبوت مانند؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340

 

غ

 

ف

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153

فونستیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139

 

ق

قوه نامیه بذر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169

 

ک

کرمان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340

کرمانشاه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 331-333

کرمانشاه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153

کرم برگ‌خوار چغندرقند؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237

کیفیت آب؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-10

کفشدوزک 11 نقطه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85

کفشدوزکCryptolaemus montrouzieri؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60

کفشدوزک کریپتولموس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23

کلـزا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 269-279

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85

کنه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76

کنه تارتن دولکه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179

کنه‌های اریباتید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329

 

گ

گیاهان میزبان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153

گزارش جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312

گزارش جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323

گزارش جدید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329

 

ل

لرستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139

لوبیا سفید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179

 

م

مرکبات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296

مقاومت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 269-279

مقاومت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179

مگس گلرنگ؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-32

منطقه مشهد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248

 

ن

نانو سیلیکا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305

نانو نقره؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305

نیشکر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 189-195

نوسان فصلی جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237

 

و

 

ه

هرمزگان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com