آ

 

ا

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 13-20

 

ب

 

پ

پودر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38

 

ت

تجزیه علیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 39-47

 

ث

 

ج

 

چ

 

ح

 

خ

 

د

دارچین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38

 

ذ

 

ر

 

ز

زردچوبه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38

زنبور‌های پارازیتویید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12

 

ژ

 

س

سفیدبالک‌ها؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12

سوسک کشیش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38

 

ش

شب‌پره زمستانی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29

شپشک‌های نباتی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-12

شته مومی کلم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 39-47

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عوامل محیطی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 39-47

 

غ

 

ف

فلفل قرمز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-38

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 13-20

 

ق

 

ک

کلزا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 39-47

 

گ

 

ل

لاین‌های تراریخته چغندر قند؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-29

 

م

 

ن

 

و

 

ه

 

ی

یزد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 13-20

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com