آ

آبامکتین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34

آبامکتین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 169-175

آب پاشی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277

آستانه حرارتی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 289-296

 

ا

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277

ایران؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324

ارقام انجیر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 177-183

ارقام خرما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277

ارقام خرما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 279-288

اسانس؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219

اسپینوساد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34

استامی پراید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 169-175

استان بوشهر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11

استان هرمزگان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195

استبرق؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11

اقلیم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133

اکسی‌ماترین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34

الگوی پراکنش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 239-248

الگوی توزیع فضایی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208

ایمیداکلوپراید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 169-175

انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167

انگور؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93

 

ب

بیورشنال؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34

 

پ

پارازیت ها؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 337-343

پارازیتویید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21

پارازیتویید؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324

پراکنش مکانی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55

پرتودهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42

پرتو گاما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42

پریکوسن؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-118

پرواز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 229-237

پروانه برگ‌خوار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11

پوره؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108

 

ت

تخم‌کشی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228

تدخین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259

تراکم جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208

ترجیح تخم‌ریزی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66

ترجیح تغذیه‌ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66

تله فرمونی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259

تیمارهای حرارتی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304

تنظیم کننده رشد حشرات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-118

 

ث

 

ج

جیره مصنوعی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42

 

چ

چرخه زندگی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11

 

ح

حذف پرچم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167

حشره‏ کامل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108

 

خ

خیار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66

خرما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55

خوزستان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55

 

د

دیاپوز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313

دستگاه گوارش؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-118

دشمنان طبیعی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 185-195

دیفلوبنزورون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-118

دلتامترین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 169-175

دما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 229-237

 

ذ

 

ر

روش های کنترل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268

روش‌های نمونه‏ برداری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108

 

ز

زیست شناسی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313

زنبور تریکوگراما؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 229-237

زنبور عسل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 337-343

زنجرک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133

زنجرک مو؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-108

زنجرک مو؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 239-248

زنجره مو؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268

 

ژ

ژئواستاتیستیک؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55

 

س

ساقه‌خوار نیشکر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21

ساوه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167

ساوه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 177-183

سیب، گیلاس، Cytospora leucostoma؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 135-146

سیرومازین؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34

سن شکارگر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335

سویا؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335

سوسک برگ خوار سیب زمینی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-118

سوسک توتون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 249-259

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 221-228

 

ش

شاخص های اقتصادی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157

شاخص های تغذیه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219

شاخص های زیستی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335

شب پره هندی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 209-219

شپشک های گیاهی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 315-324

شپشه آرد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304

 

ص

صفی‌آباد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93

 

ض

 

ط

طول تحقیقات حشره‌شناسی دوره رشدی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 289-296

 

ظ

 

ع

عملیات باغبانی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268

 

غ

غنی سازی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157

 

ف

فراسنجه های بیولوژیکی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157

فراوانی جمعیت؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 177-183

فعالیت های رفتاری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313

فنولوژی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93

فون؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133

 

ق

قطر کپسول سر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313

قم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268

 

ک

کارایی جستجوگری؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 239-248

کرم ابریشم؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 147-157

کرم پیله‌خوار نخود؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 305-313

کرم گلوگاه انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42

کرم گلوگاه انار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167

کرم میوه‌خوار؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55

کنترل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 159-167

کنترل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277

کنترل شیمیایی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268

کنه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 79-93

کنه تارتن دولکه ای؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 325-335

کنه گردآلود؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277

کنه ها؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 337-343

 

گ

گرگان؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 119-133

 

ل

 

م

مجموع نیاز حرارتی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 289-296

مراحل رشدی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 297-304

مراغه؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-208

مگس مینوز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 23-34

مگس مینوز؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-66

مو؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 261-268

 

ن

نابارورسازی؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42

نخلستان های جنوب؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 269-277

نسل؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 229-237

نیشکر؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 13-21

 

و

 

ه

 

ی

یزد؛ تحقیقات حشره‌شناسی دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 67-77

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com