آ

آب انار؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 107-122

آب نارنج؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-24

آغازگر ‌لاکتوباسیلوس پلانتاروم؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-22

 

ا

اریترومایسین؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 91-106

استویا ربایودیانا برتونی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 69-90

اسید آمینه آزاد؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 87-105

اکسیداسیون چربی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 67-85

اولترافیلتراسیون؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 87-105

 

ب

 

پ

پردازش تصویر و طیف‌سنجی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-24

پروتئین آب پنیر تغلیظ شده؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 87-105

پروتئین شیری تغلیظ شده؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 87-105

پنیرفتای بدون آب پنیر؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 87-105

پوشش خوراکی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 67-85

 

ت

تخلخل؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-22

تغییرات رنگ؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-24

 

ث

 

ج

جانشین چربی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 123-142

 

چ

 

ح

حجم مخصوص؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-22

 

خ

خواص حسی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 23-40

خواص فیزیکی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 125-141

خواص مکانیکی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 125-141

خواص هیدرودینامیکی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 125-141

 

د

دانه کاج؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 67-85

دسر لبنی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 69-90

 

ذ

 

ر

روغن زیتون بکر؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 25-42

رئولوژی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 23-40

رئولوژی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 107-122

 

ز

 

ژ

ژل؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 107-122

ژلاتین؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 107-122

 

س

سامانه استنتاج فازی– عصبی تطبیقی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 25-42

سطوح بوجاری؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 43-68

سوکرالوز؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 23-40

 

ش

 

ص

 

ض

ضریب خاموشی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 25-42

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره سنبل الطیب؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 67-85

عصفات فیزیکوشیمیایی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 107-124

عمر انباری؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 107-124

 

غ

 

ف

فراوری حرارتی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-24

فعالیت آنتی‌اکسیدانی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 69-90

فعالیت ضد‌باکتریایی عصاره اسفناج؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 91-106

 

ق

 

ک

کاپا-کاراگینان؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 107-122

کربوکسی متیل سلولز؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 67-85

کلرامفنیکل؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 91-106

کنگر؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 125-141

 

گ

گندم؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 43-68

 

ل

 

م

مالتودکسترین؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 23-40

محتوای رطوبتی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 43-68

مدل‌سازی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 43-68

مدل‌سازی غیر خطی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 25-42

موزارلا کم چرب؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 123-142

 

ن

نان گندم نیمه‌حجیم؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-22

 

و

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی: خامه قنادی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 23-40

ویژگیهای حسی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 123-142

ویژگی‌های فیزیکی و میکروبی؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 43-68

 

ه

هموژنیزاسیون؛ نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 123-142

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com