آ

آلودگی زیست محیطی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90

آمیخته گری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-144

آنتروپی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22

 

ا

اپتیژن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 23-44

ارزش ارثی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-42

ارزش اصلاحی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24

ایزوبوتیر الدئید منو اوره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 23-44

اسپرس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70

استان گلستان؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-38

اسیدهای چرب چربی شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 167-188

اشرشیاکولی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22

اطلاعات متقابل؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22

الیاف موثر فیزیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156

الیاف نامحلول در شوینده خنثی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156

الگوی تغییر pH شکمبه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 171-191

الگوی تغییر ترکیبات شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 171-191

الگوریتم انتخاب ویژگی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 149-166

الگوی رفتارهای تغذیه ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 171-191

ایمونوگلوبین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90

اندازه مؤثر جمعیت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 55-76

اوره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 23-44

اوره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 133-148

 

ب

بازده رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-144

بیان ژن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 119-132

برنامه‌ریزی پویا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130

بره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72

بره پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110

بره پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90

بره‌ پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156

بره ترکی‌قشقایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 189-204

بره زل؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146

بره های پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-20

بزغاله؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72

بزغاله‌های مرخز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190

بهره‌وری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 157-170

بیوانفورماتیک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 35-54

بودجه‌بندی جزیی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 39-54

 

پ

پروار؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 189-204

پرواربندی گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 39-54

پروتوزوا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132

پروتئین میکروبی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90

پیش بینی اپی توپ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 35-54

پوست انار؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132

 

ت

تانن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70

تانن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132

تجزیه‌پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70

تخمیر شکمبه‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112

تخمیر شکمبه‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132

تخمیر میکروبی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66

ترکیب لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170

تعادل منفی انرژی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 93-116

تفاله چغندرقند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66

تفاله زیتون؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72

تکنیک تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 117-134

تلیسه سیستانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 133-148

تولید شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24

تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-20

 

ث

 

ج

جو؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 39-54

 

چ

چربی شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 149-166

 

ح

حذف؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130

 

خ

خوراک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72

خون شناسی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90

 

د

دارچین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112

دانه جو؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-20

دانه کانولا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66

دانه های روغنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 167-188

 

ذ

ذبح؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146

 

ر

رادیکال آزاد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92

ریزماهواره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 1-16

رقیق کننده؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92

روغن اسانسی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112

روغن سویا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110

روغن کلزا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110

روغن ماهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110

روند ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-42

 

ز

 

ژ

ژنوم میتوکندری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 17-34

 

س

سالمونلا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-38

سیلوی ذرت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 117-134

سلول بدنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 147-171

 

ش

شاخص ترنکوئیست تیل؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 157-170

شاخص همزمانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90

 

ص

 

ض

ضایعات ماکارونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-20

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره سیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146

علوفه نی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 133-148

عمل‌آوری با آب یا اوره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70

عملکرد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 77-94

عملکرد پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146

عملکرد تولید؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190

عملکرد رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110

عملکرد رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156

 

غ

 

ف

فاصله نسل؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 55-76

فراسنجه خونی و لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146

فراسنجه‌های پلاسما؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190

فرآوری‌های مختلف ذرت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 39-54

فلاژلین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 35-54

فیلوژنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 17-34

 

ق

قابلیت هضم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 23-44

قابلیت هضم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70

قابلیت هضم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170

قابلیت هضم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156

قوچ زل؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92

 

ک

کارایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90

کدو آجیلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 77-94

کشت پیوسته دو جریانه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66

کیفیت اسپرم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92

کلستریدیوم شووای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 35-54

کلمات کلیدی: سیلاژ ذرت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 77-94

کلمات کلیدی: کاسنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 189-204

کنجاله سویا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170

کنجاله کنجد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170

کولبک لایبلر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22

 

گ

گامه شیردهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 93-116

گاوداری های صنعتی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 157-170

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 77-94

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 147-171

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 93-116

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 171-191

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 149-166

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 167-188

گاو هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24

گتنوع ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 1-16

گوساله؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-38

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-144

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 17-34

گوسفند قره‌گل؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-42

گوسفند کرمانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 119-132

گوسفند لک قشقایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 1-16

 

ل

لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 189-204

 

م

متابولیت‌های خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112

متابولیسم نیتروژن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66

متان؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132

مدل زیست اقتصادی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130

مدل های ریاضی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 117-134

میزان چربی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24

مصرف؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72

 

ن

ناحیه HVR1؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 17-34

ناهمگنی واریانس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24

نرخ جایگزینی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130

نرخ عبور؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170

نسبت چربی به پروتئین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 93-116

نقص شجره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-42

نکویی برازش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 117-134

 

و

واژه‌های کلیدی: اخته کردن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190

ویتامین A؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90

ویتامین B12؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92

ویتامین E؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90

ورم پستان؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22

ورم پستان تحت بالینی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 147-171

ویژگی‌های لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190

 

ه

همخونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 55-76

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com