آ

آسیاب؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126

آنالیز آماری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-162

آویشن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121

آویشن شیرازی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58

 

ا

اجزای واریانس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168

ارزش تغذیه‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20

اسید لینولئیک مزدوج؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 39-57

اسیدهای چرب؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 53-69

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76

اسید هیدروبرومیک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20

اقلیم نیمه خشک ایران؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176

اکوسیستم شکمبه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36

انتخاب ژنومی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-124

اندازه ذرات؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 77-94

اندازه‌های ظاهری بدن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20

 

ب

بازده تولیدمثلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84

بازده نیتروژن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 117-132

بی اسپلاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168

بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلراید؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33

بخش پروتئینی متوسط التجزیه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-116

بره های نر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33

بز پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-91

بقایای ماش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20

بیوتین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-16

 

پ

پارامترهای بیوشیمیایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 127-143

پراکسید هیدروژن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20

پیرامون زایش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-52

پرتو الکترون؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20

پروبیوتیک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168

پروتوزوآ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36

پروتئین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33

پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-116

پروتئین میکروبی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36

پیش‌بینی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20

 

ت

تابعیت تصادفی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168

تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126

تحلیل مولفه اصلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 169-188

تخمیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76

تخم‌مرغ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-16

ترکیب اسیدهای چرب؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168

ترکیب شیمیایی گوشت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168

تست تحمل گلوکز"؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 39-57

تعداد بره شیرگیری شده؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168

تغییرات فصلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 85-102

تفاله دانه انار؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-91

تفاله گوجه فرنگی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86

تلیسه هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 17-40

تلقیح لاپاراسکوپیک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84

تولید شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86

تولید شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 17-40

تولید شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 117-132

تولید شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 21-37

تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76

 

ث

ثبت خودکار؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-76

 

ج

جایگاه صفات کمی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-124

جیره فلاشینگ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84

 

چ

چربی شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 123-143

 

ح

حداکثردرستنمایی محدود شده؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 133-150

حداکثر درستنمایی محدود شده؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206

 

خ

خصوصیات لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33

خصوصیات لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20

 

د

دانه آفتابگردان؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 123-143

دانه جو؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126

دانه کتان؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 85-102

دانه گلرنگ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36

نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره انتقال؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 17-40

نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره انتقال؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 39-57

 

ذ

 

ر

رنگ سنجی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121

روغن ماهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84

روند ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 41-58

 

ز

 

ژ

ژن پرولاکتین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 21-37

 

س

ساکارز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 123-143

سیلاژ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86

سمیت کادمیوم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 127-143

سن هنگام اولین زایش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176

 

ش

شاخص انتخاب محدود؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161

شبکه عصبی مصنوعی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 125-148

شبکه‌ی عصبی مصنوعی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 169-188

شبکه‌ی عصبی‌ مصنوعی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20

شبیه سازی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-124

شتر بومی ایران؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 93-110

شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-16

 

ص

صفات ترکیبی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161

صفات تولیدی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206

صفات تولیدمثلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206

صفات تولید مثلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-162

صفات لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-91

 

ض

ضریب اطلاعات بیشین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 169-188

 

ط

طول نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره خشکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176

 

ظ

 

ع

عامل پارتیشنینگ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76

علوفه یونجه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 77-94

عملکرد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-91

عملکرد رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33

 

غ

 

ف

فاصله گوساله زایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176

فاصله‌ی گوساله‌زایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 169-188

فراسنجه های خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86

فراوری سویا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-116

فیستولا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 53-69

فعالیت جویدن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-76

فیلوژنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 93-110

 

ق

قابلیت هضم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76

 

ک

کروم آلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-52

کیفیت گوشت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121

کلمات کلیدی: بز کرکی خراسان جنوبی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 41-58

کینتیک تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58

 

گ

گاو تازه زا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-18

گاوداری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-18

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 123-143

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-76

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 77-94

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 117-132

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 85-102

گاو غیر شیرده؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126

گاو هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86

گاو هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-162

گاو هلشتاین ایران؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206

گیرنده هورمون رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 169-184

گلوکز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 39-57

گوساله هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-16

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 21-37

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 127-143

گوسفند سنجابی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121

گوسفند لری‌بختیاری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 125-148

گوسفند لری‌بختیاری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20

 

ل

لپتین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 169-184

 

م

مایکروویو؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36

متابولیت های خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-18

میتوکندری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 93-110

مدل حیوانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161

مدل دام چندصفتی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206

مدل رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 125-148

میش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84

میش دوقلو آبستن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-52

مقدار پروتئین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 117-132

منی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 169-184

منبع کربوهیدرات؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 17-40

منبع نشاسته؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58

مواد مغذی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 53-69

 

ن

نعناع فلفلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121

نمونه‌گیری گیبس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 41-58

نوع چربی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58

 

و

واژه‌های کلیدی: اجزای ران؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168

واژه‌های کلیدی: بز مرخز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 133-150

واکنش زنجیرهای پلیمراز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 21-37

وراثت پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-124

وراثت پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168

ورقه نمودن با بخار؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126

وزن بدن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 133-150

وزن کرک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 41-58

ویژگی‌های فیزیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168

وضعیت تغذیه ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-18

 

ه

هاپلوتایپ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 93-110

هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-76

هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176

هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 77-94

هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 169-184

همبستگی کانونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161

هم‌خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 133-150

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com