آ

آزادسازی روغن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 23-50

آزمون تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-60

آنزیمهای سلولایتیک و آمیلولتیک شکمبه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37

 

ا

ابقاء نیتروژن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37

ارزش اقتصادی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 157-172

اسانس پونه کوهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50

استرادیول اکسی‌توسین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112

اسید چرب غیراشباع؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122

اسفنج؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194

اکسترود کردن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102

التهاب؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-50

ایمنی ذاتی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-50

انتقال جنین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138

انرژی- پروتئین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122

 

ب

باز شدن سرویکس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112

برشته کردن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102

بره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68

بره بلوچی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-22

بره پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122

بره دالاق؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50

بره نژاد زل؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 51-66

 

پ

پارامترهای ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108

پارامترهای ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-182

پارامترهای منحنی شیردهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 165-178

پارتیشنینک فاکتور؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 111-126

پردازش تصویر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-174

پروتوزوآزدائی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-90

پروتئین خام و تولید و ترکیبات شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20

پروتئین عبوری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20

پروفیل اسید چرب؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 123-136

پروفیل اسیدهای چرب؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94

پنبه دانه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98

پوست انار؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-60

 

ت

تابعیت تصادفی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108

تابعیت تصادفی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-182

تابع زنده‌مانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 145-156

تابع کاب- داگلاس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194

تابع لژاندر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108

تابع ویلمینک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 165-178

تانن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 61-79

تانن پوسته پسته؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-16

تجزیه پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-22

تجزیه‌پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 61-79

تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150

تحلیل حساسیت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194

تخمیر شکمبه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68

تفاله چغندر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 17-32

تفاله چغندر قند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

تلقیح مصنوعی گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112

تنوّع ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 151-164

تولیدگاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150

تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 17-32

تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 111-126

تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68

 

ث

 

ج

جو؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 111-126

جو عمل آوری شده با اسیدهای آلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34

 

چ

چربی زیر جلدی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 123-136

چربی شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94

چند شکلی تک نوکلئوتیدی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 137-148

 

ح

 

خ

خشک‌کن پاششی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 23-50

خصوصیات لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50

خصوصیات لاشه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-16

خوراک دام؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194

 

د

دانه باقلا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 61-79

دانه جو؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-16

دانه ذرت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-16

دانه روغنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122

دانه سویا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102

درصد پروتئین شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108

دینوپروستون؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112

 

ذ

 

ر

ریزکپسول؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 23-50

رفتار تغذیه‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102

رکوردهای روز-آزمون؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-164

روش پرورش گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 157-172

روغن ماهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94

 

ز

 

ژ

ژن ناقل اوره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-22

 

س

ساکارز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

سیدر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194

سیستم آمیزش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138

سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کورنل؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 23-50

سیلاژ تفاله مرکبات؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 17-32

سلنیت سدیم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68

سلنیوم آلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98

سلنیوم معدنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98

سلولز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

سنسی‌بلکس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112

سوختهای فسیلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194

 

ش

شبکه عصبی مصنوعی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-174

شبیه‌سازی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138

شجره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 151-164

شیر تصحیح شده برای انرژی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-164

شنبلیله؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68

شهرستان گرگان؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 195-212

 

ص

صفات تولیدی شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 137-148

صفات رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-120

 

ض

ضریب همخونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-120

 

ط

 

ظ

 

ع

عللعلل حذف؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 145-156

عملکرد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34

عملکرد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122

عملکرد تولیدمثلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194

عوامل مدیریتی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 157-172

 

غ

 

ف

فراسنجه های خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50

فراسنجه های خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34

فراسنجه‌های خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-90

فراسنجه‌های شکمبه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68

فیستولای شکمبه‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150

 

ق

قابلیت هضم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-90

قابلیت هضم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34

قره-آرپا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 111-126

 

ک

کاپاکازئین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 137-148

کارایی اقتصادی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 195-212

کارایی فنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 195-212

کربوهیدرات های غیرالیافی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-50

کیفیت پوست؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-174

کنجاله دانه های روغنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 51-66

کنجاله سویا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-16

کنجاله سویا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102

کنجاله گوار؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 51-66

کوتاه مدت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194

کود مرغی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37

 

گ

گازکروماتوگرافی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94

گازهای گلخانه ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194

گاوداری شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 195-212

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-16

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-50

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138

گاوهای شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98

گاوهای شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-164

گاوهای هلشتاین ایران؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 151-164

گاو هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20

گوارش‌پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-16

گوارش‌پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68

گوارش‌پذیری ماده آلی و پلی‌اتیلن‌گلیکول؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-60

گوساله پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34

گوساله نر هلشتاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-16

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-90

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108

گوسفند زندی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-120

گوسفند زندی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-174

گوسفند مغانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-182

 

ل

 

م

مخمر سلنیومی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68

مدل زیست- اقتصادی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 157-172

میش عربی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194

میش‌های لری بختیاری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 145-156

مکمل پروتئینی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 51-66

منبع انرژی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37

 

ن

نانو سلنیوم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98

نیتروژن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-22

نیتروژن آمونیاکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68

نژاد سنجابی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 123-136

نژاد مهربان؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 123-136

نشاسته؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

 

و

واژه های کلیدی: روغن کانولا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50

وزن بدن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-182

 

ه

هضم روده‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150

هضم سه مرحله‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150

هماتولوژی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68

همبستگی ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 165-178

هم خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 151-164

هم‌خونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138

 

ی

یونجه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com