آ

آتریپلکس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50

آزمون بقاء؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-92

آزمون تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-30

آغوز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40

 

ا

ارزش تغذیه ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94

ارزش غذایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-74

اسانس های روغنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-16

استرپتوکوکوس لوتشیا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108

استرپتوکوکوس ماسدنیکوس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108

اسیدهای چرب؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18

افت همخونی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 65-78

انتروکوکوس فکالیس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108

اندازه ذرات یونجه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-40

اوره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-107

 

ب

باکتری تولید کننده‌ی اسیدلاکتیک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108

باکتری‏های شکمبه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-56

برگ درخت خرما؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-107

بره؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-100

بره زائی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52

بره های پرواری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-16

بره های لری بختیاری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40

بره هیبرید؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16

بیزی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 127-142

بهره‏وری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 177-194

 

پ

پارامتر ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-108

پارامترهای ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12

پارامترهای ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 51-64

پرواربندی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-107

پروتوزوآ؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-56

پرورش روستائی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176

پسماند رستوران؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16

پشم‌چینی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-100

 

ت

تابعیت؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 65-78

تابع لژاندر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30

تجزیه پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94

تخمیر پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96

تخمیر شکمبه‌ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-30

تداوم شیردهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 51-64

ترکیبات شیمیایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96

تستوسترون؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90

تعداد روزهای باز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-92

تغییرات ماهانه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90

تفاله اسانس گیری شده مرزه خوزستانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-16

تکنیک تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-75

تلفات و پرورش روستائی گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52

تنش گرمایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-100

توده‌ی میکروبی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-30

تولید شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30

تولید شیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-46

تولید گاز؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50

تولید مثل فصلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90

 

ث

 

ج

جایگاه گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52

جی‏بایند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-56

جمعیت باکتریایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-75

 

چ

چرخه تخمدانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18

چین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-74

چندقلوزایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12

 

ح

حداکثر درست نمایی محدود شده؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 127-142

حذف دام؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-92

 

خ

 

د

دانه سویای حرارت داده شده؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18

دانه کامل سویا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-46

درجه برازش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30

دیواره سلولی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94

نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره آماده به زایش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18

نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره شیردهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-46

 

ذ

 

ر

رقم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96

رگرسیون تصادفی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 51-64

رگرسیون تصادفی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 127-142

روش بیزی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12

روغن اسانسی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80

روند ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 143-156

روند محیطی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 143-156

 

ز

زنیان؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-30

 

ژ

ژن S rRNA16؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108

 

س

سیر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80

سرعت خوردن؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16

سطح ایمنی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40

سطح تولید؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-108

سیلو؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50

 

ش

شاخص‌های فیزیولوژیک و متابولیک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-100

شمارش باکتری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-56

 

ص

صفات تولیدی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 109-126

صفات تولید مثلی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 109-126

صفات رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40

صفات رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-128

صفات رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 65-78

 

ض

ضرایب اقتصادی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176

 

ط

 

ظ

 

ع

علف گندمی تائوری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94

 

غ

 

ف

فیبر موثر فیزیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-40

فیستولای شکمبه ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-40

فعالیت ضد میکروبی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80

 

ق

قابلیت هضم آزمایشگاهی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-74

قوچ دالاق؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90

 

ک

کارایی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 177-194

کاه گندم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96

کلمات کلیدی: وراثت‌پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-128

کنجاله کانولا؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-40

 

گ

گاوداری شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 177-194

گاو شیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-46

گاومیش؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-107

گاو نجدی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 143-156

گاوهای هلشتاین ایران؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 109-126

گوسفند؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176

گوسفند لری بختیاری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-128

گوسفند لری‌بختیاری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 65-78

گوسفند نژاد مهربانی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12

 

ل

لاین؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96

 

م

ماده آلی قابل هضم؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-75

میخک؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80

مخمر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50

مدل رگرسیون تصادفی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-108

مدل روز آزمون چند صفتی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 127-142

مدل زیست – اقتصادی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176

مراحل مختلف رشد؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94

مرگ و میر؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40

مصرف انتخابی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16

معیارهای ساختمانی جایگاه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52

ملاس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50

 

ن

نانوسیلور؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80

نژاد زندی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176

نمونه گیری گیبس؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-128

 

و

واژه¬های کلیدی: مدل روز آزمون؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 51-64

واژه های کلیدی: هورمونهای تیروئیدی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90

وراثت¬پذیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30

وزن تولد و وزن از شیرگیری؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 143-156

 

ه

هضم دو مرحله‏ای؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-75

همبستگی ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30

همبستگی ژنتیکی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-108

همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 109-126

 

ی

یونجه؛ نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-74

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com