آ

 

ا

ارزش اقتصادی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130

استپی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81

استیپا؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99

 

ب

بذر؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78

بهره‌برداران؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51

 

پ

پایوسفر؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21

پرسشنامه؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99

 

ت

تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99

تحلیل سلسله مراتبی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99

تخریب مراتع؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122

تغییر پوشش گیاهی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21

تنوع گونه ای؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21

توزیع پوشش گیاهی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44

تولید؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66

تولید؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-114

تولیدات دامی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130

 

ث

 

ج

جنوب همدان؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34

جوانه زنی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78

 

چ

چرای دام؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-114

 

ح

 

خ

خیساندن؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78

خشک‌سالی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34

خصوصیات شیمیایی خاک؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64

خصوصیات فیزیکی خاک؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64

 

د

دامداری؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122

دامداری سنتی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130

مجله مرتعداری دوره رویش؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81

 

ذ

 

ر

رسته بندی پوشش گیاهی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21

روش اعتبارسنجی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20

 

ز

 

ژ

 

س

سبزکوه؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44

 

ش

شاخص بارش استانداردشده؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34

شاخص‌های ماهواره‌ای؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34

شایستگی مرتع؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66

شبکه عصبی پرسپترون چند لایه؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44

 

ص

 

ض

ضریب همبستگی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99

 

ط

طرح‌های مرتعداری؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51

طول فصل چرا؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81

 

ظ

 

ع

عملکرد؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99

عوامل ژئومورفولوژیکی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44

 

غ

غنای گونه ای؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21

 

ف

فرسایش؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66

 

ق

 

ک

کریجینگ؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20

کلید واژه: : آتش‌سوزی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64

 

گ

 

ل

 

م

مدل زیست- اقتصادی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122

مدلسازی پوشش گیاهی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44

مراتع طالقان میانی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20

مراتع کردان؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64

مراتع ییلاقی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130

مراتع منطقه الموت؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122

مرتع؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51

مرتع شواز؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81

مشارکت؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51

مصرف نسبی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-114

مقایسات زوجی؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99

 

ن

نظام مرتع داری؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99

 

و

وزندهی فاصله معکوس؛ مجله مرتعداری دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20

 

ه

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com