آ

آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ)؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150

آب شور؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211

آسکوربات؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87

آفتابگردان؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21

آفتابگردان؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136

آلکازت پلاس؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192

آلکازوت پلاس؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104

 

ا

اجزاء عملکرد؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 1-16

استات آمونیوم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73

استقرار گیاهچه؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101

اسید آلی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175

اسید‌سالیسیلیک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233

اضافه بار پتاسیم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73

امواج اولتراسونیک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101

انتشار گاز گلخانه‌ای؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43

اندازه گره؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199

اوره با پوشش گوگردی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104

اوره کند رها؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192

 

ب

بادام زمینی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108

بازیافت ظاهری نیتروژن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211

باقلا؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230

باکتری PGPR؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220

باکتری‌های محرک رشد گیاه؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230

بذر ارتودکس؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108

بررسی اکوتیپهای یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای ایزوزمی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 71-84

برنج؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198

برنج؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55

بلال؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65

بهره‌وری سیستم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214

بوکو؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120

 

پ

پرکو؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120

پروتئین خام؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120

پرولین؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175

پرولین؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209

پنجه بارور؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70

 

ت

تابع تشخیص؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55

تاخیر در کاشت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110

تاریخ کشت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108

تبخیر و تعرق؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150

تیپ ایده‌آل؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21

تثبیت زیستی نیتروژن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230

تثبیت زیستی نیتروژن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199

تجزیه به مؤلفه های اصلی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132

تجزیه به مؤلفه‏ های اصلی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55

تجزیه به مولفه های اصلی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198

تجزیه تابع تشخیص؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132

تجزیه خوشه ای؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132

تجزیه خوشه‏ ای؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55

تجزیه علیت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55

تجزیه کلاستر؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198

تداخل؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47

تشت تبخیر کلاس A؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180

تعداد سنبلچه در سنبله؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70

تغییر اقلیم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43

تناوب زراعی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230

تنش خشکی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87

تنش خشکی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136

تنش شوری؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144

تنش غرقابی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18

تنش کم آبی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132

تنش کم آبی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175

تنظیمکنندهاسمزی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220

تنوع ژنتیکی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198

تنوع گیاهی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68

توالی کشت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 111-126

 

ث

 

ج

جوانه‌زنی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108

 

چ

چند کشتی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68

 

ح

 

خ

خدمات اکوسیستمی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68

خصوصیات اراضی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224

خصوصیات کیفی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233

خصوصیات مورفولوژیک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161

 

د

درونیابی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224

 

ذ

ذرت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92

 

ر

راهکار اکولوژیک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43

ریخت شناسی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35

رسیدگی فیزیولوژیک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108

ریسک تولید؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110

رشد رویشی و مولفه های آنالیز رشد؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18

رقابت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47

رقم ایروفلور؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136

رگرسیون چندگانه؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21

 

ز

زمین آمار؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224

زنیان؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192

زوال بذر؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18

 

ژ

 

س

سیب‌زمینی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233

سطح برگ؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199

سناریوی پخش؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174

سینگل‌کراس؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65

سویا؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132

 

ش

شاخص برداشت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180

شاخص برداشت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92

شاخص برداشت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55

شاخص خشکی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174

شاخص سطح برگ؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154

شاخص کلروفیل؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161

شاخص‌های تنش؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144

شاخصهایرشد؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220

شبدر برسیم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33

شبدر برسیم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230

شبکه عصبی مصنوعی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73

شرایط دیم و شرایط آبی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144

شوری آب؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 133-151

شوری، کلزا، غلظت دی اکسید کربن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 1-16

 

ص

 

ض

ضریب خاموشی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86

 

ط

 

ظ

ظهور ابریشم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209

 

ع

علف‌های هرز؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154

عملکرد؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65

عملکرد؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136

عملکرد اسانس؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24

عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125

عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70

عملکرد بیولوژیک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55

عملکرد دانه؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150

عملکرد روغن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161

عملکرد زیستی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180

عملکرد معادل؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214

عناصریونی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220

عنصر غذایی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211

 

غ

غالبیت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214

 

ف

فصل رشد؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65

 

ق

قندهای محلول در آب؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120

 

ک

کارایی علف‌کش؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189

کارآیی فیزیولوژیک نیتروژن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211

کارآیی مصرف آب؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150

کارآیی مصرف زراعی نیتروژن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211

کارایی مصرف نور؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86

کاربرد خرد شده؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189

کاربرد یکباره؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189

کاهش عملکرد؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47

کدوی پوست کاغذی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161

کشت تأخیری؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101

کشت مخلوط؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214

کشت مخلوط؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92

کشت مخلوط ردیفی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24

کف فارو؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209

کلروفیل؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175

کلروفیل؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101

کلروفیل؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220

کلمات کلیدی: نوع بقایا؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104

کم آبیاری؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35

کنترل علف های هرز؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 111-126

کود بیولوژیک نیتروکسین؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154

کود سبز؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154

کود نیتروکارا؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55

 

گ

گیاهان دارویی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125

گیاه دارویی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24

گیاه دارویی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175

گیاه دارویی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35

گیاه دانه روغنی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43

گیاه روغنی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110

گتوند؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224

گرگان؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 133-151

گرمایش جهانی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43

گشنیز و وزن هزار دانه؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55

گلرنگ؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86

گلستان؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73

گندم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144

گندم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18

گندم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33

گندم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224

گندم دیم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73

گندم دوروم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104

 

ل

 

م

ماده خشک قابل‌هضم؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120

ماش سبز؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92

ماشک گل خوشهای و خلر؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33

متابولیت‌های ثانویه؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125

محلول‌پاشی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233

مدیریت تلفیقی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 111-126

مدیریت تلفیقی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189

مدیریت مالچ؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33

مدیریت مصرف منابع؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35

مدل اقلیمی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174

مدل عملکرد؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21

مدل‌های گردش عمومی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174

مقایسات گروهی؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198

میکروارگانیسم‌ها؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68

 

ن

نیتریک اکسید؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87

نیتروژن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65

نیتروژن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86

نیتروژن؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136

نخود؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47

نسبت برابری زمین؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24

نسبت برابری زمین؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214

نظام کشت؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47

 

و

واژه‌های کلیدی: شاخص سطح برگ؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86

ورمی کمپوست؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192

وزن بذر؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35

وزن خشک؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199

وزن هزار دانه؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180

وزن هزار دانه؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70

 

ه

هایولا؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 133-151

هیومیک اسید؛ مجله تولید گیاهان زراعی  دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192

 

ی

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com