آ

آفتابگردان؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 25-47

آمونیوم؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134

آنالیز توالی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 153-169

آنالیز خلاء عملکرد؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49

آنتی‌اکسیدان‌ها؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198

آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL)؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148

آنزیم های آنتی اکسیدانی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189

آهن؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210

 

ا

ارتفاع؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24

ارقام انگور؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192

اسانس؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80

اسید هیومیک؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182

اشعه گاما و لاین موتانت؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 193-204

امتیاز؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 111-130

اندومیکوریزا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202

انرژی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148

انسداد آوندی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95

اوژنول؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95

 

ب

بای‌پلات؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62

بادام؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19

بار؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 111-130

باززایی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134

بیماری بادزدگی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 99-116

بیوتیپ و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98

 

پ

پایه GF677؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19

پتانسیل عملکرد آب محدود؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49

پروتئین؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189

پرولین؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19

پیش آگاهی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 99-116

پینه؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134

پهنه‌بندی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 25-47

 

ت

تابع پایه شعاعی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 51-73

تجزیه خوشه ای؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192

تجزیه‌ خوشه‌ای؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178

تراکم بوته؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

تلفیق کودها؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68

تیمول؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95

تنش آبی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202

تنش خشکی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182

تنش خشکی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25

تنش غرقابی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89

تنش کم‌آبی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198

تنظیم کننده رشد گیاهی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134

تنظیمکنندههای رشد؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95

تنوع ژنتیکی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192

تنوع‌ ژنتیکی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178

تنوع ژنتیکی القایی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 193-204

تنوع ژنتیکی گندم T. urartu؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166

تیوباسیلوس؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210

توزیع‌ لکه ای؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 51-73

 

ث

 

ج

جاتروفا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134

جنین‌زایی رویشی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134

 

چ

 

ح

 

خ

خاک‏ورزی و کشت؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148

خلر؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41

خودناسازگاری؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 149-163

خویشاوندان وحشی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 153-169

 

د

داده کاوی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115

دوام سطح برگ؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24

دوام ماده خشک؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24

 

ذ

 

ر

رقابت؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24

روی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210

 

ز

زودرسی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62

 

ژ

ژن HKT؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 153-169

ژنوم A؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166

 

س

سالیسیلیک اسید؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148

سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 25-47

سیب زمینی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 99-116

سرعت رشد؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19

سرمای دیررس بهاره؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 1-19

سلامت؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115

سویا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148

سویا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198

سوخت؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148

 

ش

شاخص تنوع ‏زیستی علف هرز؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115

شاخص ناسازگاری؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 149-163

شنبلیله؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41

شهرستان گرگان؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 25-47

شوری؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

 

ص

صفات زراعی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210

 

ض

ضریب همبستگی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 172-192

 

ط

طالبی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62

 

ظ

ظرفیت زراعی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25

 

ع

عملکرد؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89

عملکرد؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 111-130

عملکرد؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62

عملکرد دانه؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

عملکرد علوفه؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

عملکرد کمی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182

عملکرد واقعی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49

عناب؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202

عناصر غذایی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80

عناصر معدنی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182

 

غ

 

ف

فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 25-47

فلاونویید؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148

فنل‌کل؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98

فنول کل؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148

 

ق

 

ک

کاهش عملکرد؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 51-73

کشاورزی اکولوژیک؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41

کشت بافت؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 117-134

کلروفیل؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89

کلزا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 69-89

کلزا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 193-204

کلزا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 205-210

کلمات کلیدی: شوری؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 153-169

کمپوست؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68

کمپوست زباله شهری؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68

کمپوست قارچ مصرف شده؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80

کنترل متناسب با مکان علف‌هرز؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 51-73

کود شیمیایی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68

کوشیا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 91-110

 

گ

گازهای گلخانه‏ای؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 131-148

گرده زا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 149-163

گردوی ایرانی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 1-25

گل گاوزبان؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 167-182

گندم؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 97-115

گندم؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 153-169

 

ل

لایه بندی کانوپی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 1-24

 

م

ماتریس ‌تشابه؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178

ماشک گل‌خوشه‌ای؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41

مالون‌دی‌آلدهید؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189

متغیرهای آب و هوایی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 99-116

متیل جاسمونات؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 135-148

محلول نگهدارنده؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 75-95

مدل نخود؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 27-49

مرکبات؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98

مرکبات؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 165-178

میکوریزا؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 191-202

مولیبدن؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134

 

ن

نیترات؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 49-68

نیترات؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 117-134

نیتریک‌اکساید؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 3، 1393، صفحه 171-189

نشانگرهای زراعی و ریخت‌شناسی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 149-166

 

و

ویتامین C؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 81-98

ورمی‌کمپوست؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 63-80

وزن خشک؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 21-41

 

ه

هگزاکونازول؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 1، 1393، صفحه 183-198

همبستگی؛ مجله پژوهش‌های تولید گیاهی دوره 21، شماره 4، 1393، صفحه 43-62

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com