آ

آرابیدپسیس؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 67-80

آلفا آمیلاز؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 51-64

آللوپاتیک؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52

آلودگی کادمیوم؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 51-64

آلودگی محیط زیست؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-105

آنتی اکسیدانت؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 79-93

آندوسپرم مصرفی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 75-86

آنزیمهای آنتیاکسیدان؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-21

 

ا

اتیلن؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 67-80

ارقام تربچه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 27-40

ارگانیک؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 51-64

ازتوباکتر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 81-94

ازتوباکتر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 77-92

استویا؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 97-108

اسیدهیومیک؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 27-40

اسید هیومیک؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 35-46

اکولوژی جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 95-105

انتقال مجدد؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 47-61

اندازه بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 47-61

اندازه و شکل بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-73

انرژی جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 13-25

انرژی جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 51-64

 

ب

بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 97-108

بذرهای ناجورشکل؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 93-103

بنیه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-73

بنیه بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 51-64

بنیه بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 93-103

 

پ

پتانسیل اسمزی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-65

پراکسیداز؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 51-64

پرایمینگ؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 27-39

پرایمینگ؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 97-108

پرایمینگ؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 105-120

پرایمینگ بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-21

پرولین؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 79-93

پیشتیمار؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

پلی اتیلن گلایکول؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 65-77

پلی‌اتیلن‌گلایکول؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 75-86

پلی اتیلن گلیکول؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-65

پنبه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-76

 

ت

تجزیه به مؤلفه‌های اصلی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-25

تجزیه کلاستر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-25

تحریک جوانه‌زنی بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-109

تسریع‌پیری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-11

تیمار؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 13-25

تیمار آبگیری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-120

تنش خشکی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-25

تنش خشکی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 27-39

تنش رطوبتی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-109

تنش شوری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 27-39

تنش شوری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-21

تنش شوری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 27-40

تنوع؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-65

 

ث

 

ج

جو؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 79-93

جوانهزنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 81-94

جوانهزنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 97-108

جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 65-77

جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 27-40

جوانه‌زنی بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-76

جوانه‏زنی بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-45

 

چ

 

ح

 

خ

خانواده نعنائیان؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 23-34

خشکی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 65-77

خصوصیات جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 41-50

 

د

درصد جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 75-86

درصد جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-11

درصد جوانه‌زنی اولیه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-73

دما؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 87-98

علوم و تحقیقات بذر ایران دوره پر شدن دانه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-15

 

ذ

ذخیره سازی در فراسرد؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-120

ذرت؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-15

ذرت؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-73

 

ر

رشد گیاهچه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 87-98

رشد گیاهچه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 13-25

رشد گیاهچه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 41-50

ریشه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 67-80

ریشه‌چه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 93-103

 

ز

زوفا؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-109

 

ژ

 

س

ساقه‌چه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 93-103

سرب؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-105

سرخارگل؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

سرعت جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 75-86

سرعت جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 27-39

سرعت جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 35-46

سرعت جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 1-12

سرعت جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 93-103

سرعت حد؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 17-32

سرعت رشد؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-65

سودوموناس؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 81-94

سودوموناس؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 77-92

 

ش

شاخص بنیه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 51-64

شاخص بنیه بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 35-46

شاخص بنیه بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 13-25

شوری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 97-108

شوری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 1-12

 

ص

 

ض

 

ط

طول ریشه‌چه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 13-25

طول ریشه‏چه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-45

 

ظ

 

ع

عدس؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 65-77

علف‌کش طبیعی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52

عملکرد؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-15

عملکرد دانه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 47-61

عناصر ریزمغذی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 81-94

عناصر غذائی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 77-92

 

غ

 

ف

فتوسنتز جاری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 47-61

 

ق

قدرت جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-105

قطر حسابی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 17-32

قطر هندسی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 17-32

قند محلول؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 51-64

 

ک

کاتالاز؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-45

کاتالاز؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 79-93

کادمیوم؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-105

کارآیی استفاده از ذخایر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-11

کاسنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-45

کاسنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-25

کرک‌گیری؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 65-76

کرویت سوخ؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 17-32

کیفیت بذر؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 41-50

کلرید سدیم؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 23-34

کلروفیل برگ؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 105-120

کُنار؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-120

کنترل بیولوژیک؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52

کود مرغی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 51-64

کود نیتروژنه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-15

کودهای زیستی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-15

 

گ

گیاهان دارویی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 35-46

گلرنگ؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 27-39

گلوکوزامین؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 23-34

گندم نان؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 47-61

گونه جنگلی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 111-120

 

ل

لوبیا؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 95-105

 

م

ماریتیغال؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-21

مالون‏دی‏آلدئید و هدایت الکتریکی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 79-93

محتوای رطوبت نسبی برگ؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 105-120

میدان مغناطیسی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-109

مدل‌سازی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 95-105

مراحل جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 11-21

مویان؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 1-12

موتانت؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 67-80

 

ن

نخود؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 41-50

نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 1-12

نشانگر مولکولی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-65

نور؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 87-98

 

و

ویبول؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 95-105

ورمی‌کمپوست؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 77-92

ویژگی‌های جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 41-52

 

ه

هیپوکوتیل؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 67-80

هیدروتایم؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 95-105

 

ی

یکنواختی جوانه‌زنی؛ علوم و تحقیقات بذر ایران دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-11

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com