آ

آنالیز لاشه؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-36

آنتی‌اکسیدان؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 55-63

آنزیم آلفا آمیلاز؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 37-44

 

ا

ارزش تولید انرژی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 67-79

اسپیرولینا؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

استرس؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 13-23

استرس؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 55-63

استرلیاد؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14

ال-کارنیتین؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-36

الگوی رشد؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 37-44

ایمونوگلوبولین M؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 45-53

انرژی ابقاء شده بر مبنای پروتئین؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 67-79

 

ب

بار میکروبی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-12

بچه ماهی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 25-36

 

پ

پروبیوتیک؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-49

پروبیوتیک؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12

پسته؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 55-63

 

ت

تاسماهی ایرانی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 13-22

تاسماهی ایرانی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 25-36

ترکیبات بیوشیمیایی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-66

ترکیبات فنلی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 55-63

ترکیب شیمیایی لاشه؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-44

تغذیه؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-49

تغذیه؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 37-44

تغذیه با ویتامین C؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 13-23

تکوین؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-23

تولید انبوه؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

تولیدمثل؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14

 

ث

 

ج

 

چ

چربی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-44

 

ح

 

خ

 

د

دافنی ماگنا؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 67-79

دریای خزر؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

دریای خزر؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 13-22

 

ذ

 

ر

ریز جلبک؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

رشد؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-36

رشد؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-44

رشد؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-66

 

ز

 

ژ

 

س

سرم خون؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 13-22

سلامت غذا؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 45-54

 

ش

شاخص ترجیح غذایی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 23-33

شاخص خالی بودن معده؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 23-33

شاخص های خونی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 13-23

شاخص های خونی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 25-36

شاخص های خون شناسی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 45-53

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عضله ماهی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 45-54

 

غ

 

ف

فیتوفاگ؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-12

فیزیولوژی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14

فعالیت پروتئازی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-23

فلزات سنگین؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 45-54

فیل ماهی (Huso huso)؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-23

فیله ماهی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-12

 

ق

قزل آلا؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-49

قزل آلا؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 45-53

قزل آلای رنگین کمان؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 13-23

قزل‌آلای رنگین کمان؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-44

 

ک

کارایی تبدیل غذا؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12

کپور معمولی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 55-63

کفشک تیزدندان؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 45-54

کلوئید نانو نقره؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68

 

گ

گیاهان دارویی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 55-63

گروه‌های وزنی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 13-22

گوازیم دم رشته‌ای؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 23-33

 

ل

لارو فیل ماهی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 67-79

لارو کپور نقره ای؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12

لکوسیت؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 13-22

 

م

ماهی جوان؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 25-36

ماهی سفید؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-66

ماهی سیم معمولی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 37-44

ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-36

ماهی گورخری؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68

ماهی ماش؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-66

محیط کشت استاندارد؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-81

مقیاس بندی چند بعدی غیر پارامتریک؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 23-33

مکمل سازی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-49

مکمل سازی جیره؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12

مولدین؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 25-36

 

ن

ناپلی آرتمیا اورمیانا؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 67-79

نیازمندی پروتئین؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-66

نانو ذرات نقره؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68

نانو سم شناسی آبزیان؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68

نرخ رشد ویژه؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12

نقره یونی؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68

نگهداری؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-12

 

و

ویتامین B1؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14

 

ه

هیبرید؛ تغذیه و بیوشیمی آبزیان دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-66

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com