آ

آزمایش های چند ناحیه ای؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-14

آزوسپریلوم؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 105-117

آغازگر اختصاصی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 65-77

آلودگی آب؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 437-450

آنزیم های آنتی اکسیدان؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 159-171

 

ا

اثر اپیستازی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 283-292

اثر ژن؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-64

ارقام پرمحصول؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 423-435

ارقام محلی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 423-435

ازتوباکتر سودوموناس؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 105-117

اکسیداسیون سلولی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 521-531

الکتروفورز ژل پلی اکریلامید؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 521-531

انسمیدول؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 339-351

 

ب

بازده انرژی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 353-366

بدون خاک ورزی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 323-337

برجستگی دوگانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 477-488

برهمکنش ژنوتیپ×محیط؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 451-464

بهره‌وری اقتصادی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 353-366

 

پ

پایداری؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-14

پایداری؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 451-464

پاکلوبوترازول؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 339-351

پتاسیم؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 437-450

پراکسیداز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 465-476

پراکسی ردوکسین؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 15-30

پرشدن دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 477-488

پروتئین؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 241-253

پروتئین ذخیره ای؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 65-77

پروتئین محلول؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 465-476

پرولین؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 159-171

پرولین؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 229-240

 

ت

تبدیل شلتوک؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 385-395

تجزیه QTL؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 271-282

تجزیه خوشه ای؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 201-214

تجزیه خوشه ای؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 533-544

تجزیه واریانس مولکولی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 65-77

تراکم بذر؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 89-103

تراکم گیاه زراعی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 507-519

ترکیب پذیری خصوصی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 367-383

ترکیب پذیری عمومی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 367-383

تعداد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 339-351

تعداد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 477-488

تلفات کود؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 437-450

تنش خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 173-184

تنش کمبود آب؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 271-282

تنظیم اسمزی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 293-305

تنوع ژنی نئی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 533-544

توده بومی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 65-77

تولید هیبرید؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-64

 

ث

 

ج

 

چ

چندشکلی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 201-214

 

ح

 

خ

خاک ورزی متداول؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 323-337

خاک‌ورزی و کاشت؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 353-366

خشک کن بستر سیال؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 385-395

 

د

دای‌آلل؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 367-383

داده‏کاوی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 489-505

دبی هوا؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 385-395

درآمد خالص؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 323-337

درصد خاکستر؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 241-253

درصد فیبر نامحلول در شوینده اسیدی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 241-253

دمای خشک کردن؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 385-395

دمای خشک‌کن؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 423-435

دمای سایه‌انداز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 145-158

دور آبیاری؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 105-117

تحقیقات غلات دوره موثر پر شدن دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 307-321

 

ذ

 

ر

رژیم آبیاری؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 119-132

رسیدگی دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 477-488

رشد زایشی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 173-184

 

ز

زودرسی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 293-305

 

ژ

 

س

سازگاری؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 411-421

سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 397-410

سرعت پر شدن دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 307-321

سیستم کشت متمرکز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 43-55

سفیدکن اصطکاکی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 423-435

سفیدکن سایشی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 423-435

سنبله بارور؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 339-351

سنجش از دور؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 397-410

سوپراکسید دیسموتاز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 229-240

سولفات روی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 43-55

 

ش

شاخص برداشت؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 145-158

شاخص برداشت نیتروژن؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 79-88

شاخص تحمل به تنش؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 133-144

شاخص سطح برگ؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 89-103

شاخص سطح برگ؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 185-199

شاخص سیمپسون؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 489-505

شاخص شانون؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 533-544

شاخص شانون- وینر؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 489-505

شاخص کلروفیل؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 145-158

شاخص کلروفیل؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 185-199

شاخص های تحمل به تنش؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 31-41

شرایط اقلیمی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 31-41

 

ص

صرفه‌جویی اقتصادی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 255-269

صفات کیفی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 119-132

صفات مرفولوژیک؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 89-103

 

ض

ضریب همبستگی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 411-421

 

ط

 

ظ

ظرفیت گرمایش جهانی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 353-366

ظهور ابریشم؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 215-228

 

ع

عمل ژن؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 283-292

عملکرد برنج؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 397-410

عملکرددانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 521-531

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-14

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 31-41

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 133-144

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 173-184

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 323-337

عملکرد علوفه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 241-253

عملکرد و اجزای عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-64

عملکرد و اجزای عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 451-464

 

غ

غلظت پرولین؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 145-158

غلظت روی دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 145-158

 

ف

فاصله ردیف کشت؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 185-199

فلورسانس؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 215-228

 

ق

 

ک

کاتالاز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 229-240

کاتالاز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 465-476

کشاورزی حفاظتی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 323-337

کشت روی پشته؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 185-199

کیفیت دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 367-383

کف فارو؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 215-228

کلرمکوات کلراید؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 339-351

کلروفیل؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 229-240

کود آلی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 105-117

کود آلی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 437-450

کود زیستی بارور-2؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 119-132

کود نیتروژن؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 507-519

 

گ

گایاکول پراکسیداز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 15-30

گاوآهن برگردان دار؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 79-88

گاوآهن قلمی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 79-88

گرده‌افشانی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 477-488

گزینش؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-64

گلوتاتین پراکسیداز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 15-30

گندم دیم؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 307-321

 

ل

لاین های امیدبخش؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 411-421

لیزین؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 159-171

لوله ای شدن برگ؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 293-305

 

م

ماده خشک؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 241-253

میانگین بهره‌وری؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 133-144

میانگین هارمونیک؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 133-144

میانگین هندسی بهره وری؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 133-144

متیونین؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 159-171

محتوای آب نسبی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 229-240

محتوای اطلاعات چندشکل؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 533-544

محتوای نسبی آب برگ؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 293-305

محصولات رقیب؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 255-269

محصولات مکمل؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 255-269

مدیریت تلفیقی علف هرز؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 507-519

مدل VSM؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 397-410

مرحله رشد؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 215-228

مکان یابی فاصله ای مرکب؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 271-282

 

ن

نانو اکسید روی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 43-55

نیتروژن؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 437-450

نشت یونی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 173-184

 

و

وراثت پذیری؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 283-292

وزن خشک؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 465-476

وزن نهایی دانه؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 307-321

 

ه

هتروزیگوسیتی؛ تحقیقات غلات دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 201-214

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com