آ

آسکوربات ‌پراکسیداز؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 219-230

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 219-230

 

ا

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 261-272

ارقام متحمل به خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 341-352

انتقال مجدد؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 301-310

اندازه بذر؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 67-82

 

ب

بای پلات؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 231-246

بای‌پلات؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 145-157

بایپلات؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 387-398

بازده وجین کنی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 33-43

باکتری های محرک رشد؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 273-287

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-15

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-130

بیماری باکانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 219-230

 

پ

پایداری عملکرد؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 83-94

پایداری غشاء سلولی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 327-340

پراکسیداز؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 219-230

پرایمینگ؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 273-287

پلی اتیلن گلایکول؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 189-202

 

ت

تابع تولید فائو؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 131-143

تبادلات گازی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-65

تیپ بهاره؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 159-175

تیپ زمستانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 159-175

تجزیه ارتباط؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 107-119

تجزیه به مولفه های اصلی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 231-246

تجزیه خوشه ای؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 311-326

تجزیه خوشه‌ای؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 145-157

تجزیه خوشهای؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 387-398

تجزیه دای‌آلل؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-31

تحمل به خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 353-369

تراکم بذر؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 95-106

ترکیب‌پذیری؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-31

تغییر کاربری اراضی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 131-143

تلقیح بذر؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 273-287

تمایز گروه ها؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 311-326

تنش آبی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-65

تنش خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 83-94

تنش خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 107-119

تنظیم اسمزی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-65

تنظیم کننده های رشد؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 203-218

تنفس میکروبی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 289-300

تنوع ژنتیکی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 353-369

 

ث

 

ج

 

چ

 

ح

 

خ

خاک همزن؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 33-43

خصوصیات کیفی دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-31

 

د

درصد جوانه زنی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 67-82

درصد جوانه زنی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 273-287

درون هم‌زیست؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 219-230

دمای کانوپی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 341-352

تحقیقات غلات دوره پرشدن دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 301-310

 

ذ

 

ر

راندمان مصرف آب؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-65

رقابت؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 247-259

 

ز

 

ژ

ژنوتیپ ایده‌آل؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 83-94

ژنوتیپ های هوازی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 311-326

 

س

سازگاری؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 83-94

سازگاری؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 159-175

سازگاری؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 261-272

سرما؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 159-175

سهم انتقال مجدد؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 95-106

سود؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-130

 

ش

شاخص تحمل به تداخل؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 371-385

شاخص تحمل به تنش؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 203-218

شاخص حساسیت به خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 203-218

شاخص گِلخرابی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 33-43

شاخص های اجتماعی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-130

شاخص های اقتصادی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-130

شاخص های تحمل به خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 387-398

شاخص های تحمل و حساسیت؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 341-352

شاخص‌های مقاومت به خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 327-340

شالیزار؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 33-43

شرایط دیم؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 231-246

شرایط دیم؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 261-272

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-65

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 95-106

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 145-157

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 177-187

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 231-246

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 261-272

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 301-310

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 353-369

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 371-385

عملکرد زیست توده؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 371-385

عملکرد علوفه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 189-202

 

غ

 

ف

فتوسنتز جاری؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 301-310

 

ق

 

ک

کاتالاز؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 219-230

کارایی انتقال مجدد؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 95-106

کشت مخلوط ردیفی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 247-259

کشت مخلوط نواری؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 247-259

کلرید سدیم؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 177-187

کلونیزه شدن ریشه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 289-300

کمبود آب؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-15

 

گ

گندم نان؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 67-82

 

ل

 

م

ماده آلی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 289-300

محتوای آب نسبی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 177-187

محتوای آب نسبی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 327-340

محتوای پرولین؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 327-340

محتوای کلروفیل؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 177-187

مدیریت علف هرز؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 371-385

مولفه‌های اصلی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 145-157

مولفه های جوانه زنی؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 311-326

 

ن

نیاز آبی گندم؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 131-143

نیترات پتاسیم؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 189-202

نرم افزار GIS Map؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 159-175

نشانگر آگاهی بخش؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 107-119

نشانگر آگاهی‌بخش؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-15

 

و

وراثت‌پذیری؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-31

وزن خشک؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 67-82

ویژگی های مرفولوژیک؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 289-300

 

ه

هاپلوتایپ؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 107-119

هتروزیس؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-31

هدایت روزنه ای؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 177-187

هزینه؛ تحقیقات غلات دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-130

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com