آ

 

ا

اثر متقابل ژنوتیب × محیط؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-44

اثر متقابل ژنوتیپ×محیط؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 249-261

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 181-192

ادی‌فنفوس؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 317-328

ارتفاع برش؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163

استوسیرینگون؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 45-55

القاء ژن‌های vir؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 45-55

انرژی سبز شدن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 57-70

اینکورن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 17-30

اولتیما؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 307-315

 

ب

بای‌پلات؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 263-277

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 165-179

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 181-192

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 193-208

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 223-235

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-105

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-121

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-135

برنج؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 45-55

 

پ

پایداری؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 181-192

پایداری عملکرد؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 249-261

پیچک صحرایی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 307-315

پیزور؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 223-235

پنجه مرغی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 307-315

 

ت

تابع تشخیص؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 237-248

تجزیه AMMI؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 249-261

تجزیه پایداری؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 279-287

تجزیه چند صفتی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-121

تجزیه خوشه ای؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 237-248

تجزیه خوشه ای؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 83-93

تجزیه خوشه ای؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 17-30

تجزیه علیت؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 165-179

تجزیه هیمن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 263-277

تداخل؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-147

تری‌سیکلازول؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 317-328

ترک؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 193-208

ترکیب پذیری عمومی و خصوصی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-15

تنش خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 165-179

تنش خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 193-208

تنش خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 17-30

تنش شوری؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 193-208

تنوع ژنتیکی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 83-93

 

ث

 

ج

جو؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 249-261

جو؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 83-93

 

چ

 

ح

 

خ

 

د

درجه حرارت ژلاتینی شدن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-105

دماهای کاردینال؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-135

دوام سطح برگ ذرت؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 57-70

تحقیقات غلات دوره پر شدن دانه؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 289-305

 

ذ

ذرت؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 307-315

ذرت علوفه‌ای؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-81

 

ر

راتون؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163

ریزمقیاس کردن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 209-221

رقم امید‌بخش؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-44

رقم شاهد؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-44

ریم‌سولفورون؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 307-315

 

ز

 

ژ

ژن‌های گزینشگر و گزارشگر؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 45-55

 

س

سرعت پر شدن دانه؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 289-305

سرعت جوانه‌زنی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-135

سرعت رشد گیاه؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 57-70

سرعت سبز شدن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 57-70

سلمه تره؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 307-315

سنجش از دور؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 209-221

سوروف؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 223-235

 

ش

شاخص سطح برگ؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 209-221

شاخص‌های تحمل به خشکی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 107-121

شبدر برسیم؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163

 

ص

صفات زراعی و فیزیولوژیکی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 17-30

 

ض

ضریب تطابق ساده؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 237-248

ضریب همبستگی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 165-179

 

ط

 

ظ

 

ع

علف هرز؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 223-235

عمل ژن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 263-277

عمل ژن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-15

عملکرد؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-147

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 279-287

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 289-305

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 165-179

عملکرد دانه؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 181-192

عملکرد کیفی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-81

عملکرد کمی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-81

 

غ

 

ف

 

ق

قابلیت رقابت نسبی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-147

 

ک

کارپروپامید؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 317-328

کشت توأم؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163

کیفیت؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-105

کیفیت پخت؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 181-192

کم‌آبیاری؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-81

کنترل شیمیایی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 317-328

کود نیتروژن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163

 

گ

گیاه‌سوزی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 223-235

گرماسنجی افتراقی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-105

گندم؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-147

گندم نان؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 263-277

گندم نان؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 279-287

گندم وحشی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 17-30

گوشاب؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 223-235

 

ل

 

م

محتوای کلروفیل؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 289-305

محتوای نسبی آب برگ؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 289-305

مدل AMMI؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-44

مدل SHMM؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-44

مدل VSM؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 209-221

مدل سازی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-135

مقاومت به سرما؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 237-248

 

ن

نیتروژن؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 71-81

نشاسته؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 95-105

نشانگرهای EST-SSR؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 83-93

نشانگرهای SSR؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 237-248

نشت جانبی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 193-208

نفوذ عمودی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 193-208

نیکوسولفورون؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 307-315

 

و

واسنجی مدل؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 209-221

وراثت‌پذیری؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 263-277

وراثت پذیری خصوصی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-15

 

ه

 

ی

یولاف وحشی؛ تحقیقات غلات دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-147

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com