آ

آستانه دمایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 39-49

آنزیم آلفا آمیلاز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

 

ا

اثرات کشندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 61-71

اثر کشندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 65-77

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 63-74

اسمل فول؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-70

اگریسنس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-70

ایلام؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 83-87

ایمنی سلولی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 25-38

 

ب

بید آرد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 13-22

بروجرد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

بهینه سازی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-62

بیوسبو؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-70

 

پ

پایداری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 61-71

پارازیتویید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-107

پالیزین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-95

پراکنش؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 31-48

پرورش انبوه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 13-22

 

ت

تاکسونومی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 79-82

تحمل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

تخصیص انرژی سلولی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-35

تراکم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-63

تراکم جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-13

تریپس افرا؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 83-87

تریپس پیاز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

تریپس غربی گل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-15

تغذیه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 71-83

توت فرنگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-15

توزیع فضایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-13

توزیع فضایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 11-23

تولید مثل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 49-60

 

ث

 

ج

جدول زندگی-باروری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 37-47

جدول زندگی دوجنسی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 73-87

جستجوگری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 39-52

جستجوگری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-63

 

چ

 

ح

حساسیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

حشرات غیر هدف؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-70

حشره‌کش گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-95

حشره‌کش‌ها؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 65-77

 

خ

خشکیدگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 63-74

 

د

درختچه توری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-95

درصد خروج؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 13-22

دشمنان طبیعی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 83-87

دلتامترین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-62

دورة نوری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 73-87

دورکنندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-38

تحقیقات آفات گیاهی دوره رشد و نمو؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-28

 

ذ

 

ر

رفتارهای جستجوگری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 71-83

روش سطح پاسخ؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-62

 

ز

زاگرس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 83-87

زیست شناسی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 13-22

زیست شناسی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-28

زمان‌ دستیابی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-63

زمستان گذرانی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 63-74

زنبور پارازیتوئید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 83-87

زنبور مغزخوار بادام؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 39-49

 

ژ

 

س

سپردار سفید کیوی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-107

سن شکارگر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-35

سن گندم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 31-48

سوسک چهارنقطه ای حبوبات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-13

 

ش

شایستگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 39-52

شب پره ی مینوز گوجه فرنگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-38

شب پره موم خوار بزرگ؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 53-62

شته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-95

 

ص

 

ض

 

ط

طول تحقیقات آفات گیاهی دوره رشدی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 63-74

 

ظ

 

ع

عسلک پنبه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 75-86

عصاره بذر تریتیکاله؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

عصاره‌های گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 65-77

علف هرز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 79-82

 

غ

غلظت زیرکشنده؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-35

 

ف

فنل‌اکسیداز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 25-38

فنولوژی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 39-49

 

ق

قارچ بیمارگر حشرات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 23-35

 

ک

کادر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 31-48

کائولین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-38

کرم برگ خوار توت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-28

کفشدوزک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 89-95

کنترل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 49-59

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-63

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-15

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-107

کنه تارتن دولکه‌ای؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 11-23

کنه شکارگر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-15

کنه فیتوزئید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-15

کنه گالی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 63-74

 

گ

گیاه تراریخته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 75-86

گزارش جدید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 97-101

گندم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 49-60

گندم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 31-48

 

ل

لارو سن دوم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 29-38

لکتین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 17-29

لکه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 39-52

لوبیا؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 11-23

لوبیا چشم بلبلی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-13

لوبیا قرمز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-10

 

م

مازندران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-107

مایع سراتراپ؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-70

متابولیسم حدواسط؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 17-29

مقاومت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 49-60

مگس میوه زیتون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 49-59

مگنت اُل®؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 49-59

مینوز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 97-101

مینوز گوجه فرنگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

 

ن

ندارد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-8

ندارد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-8

ندارد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-8

نرخ حمله؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-63

نرخ خالص تولیدمثل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 37-47

نرخ متناهی افزایش جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 37-47

نیشکر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 97-101

نمونه برداری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-13

نمونه برداری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 31-48

نمونه‌برداری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 11-23

 

و

واحد نمونه‌برداری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 11-23

واکنش تابعی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 71-83

وضعیت گیاه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 39-52

 

ه

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com