آ

آذربایجان شرقی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 39-47

آفات انباری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 61-72

آنتی بیوز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 49-60

آنتی بیوز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 13-23

آنتی بیوز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 39-47

آنتی زنوز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 49-60

 

ا

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-84

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 85-90

ارقام گوجه فرنگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 51-61

اسانس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 61-72

اسانس پوست پرتقال؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-50

اسپیرودیکلوفن؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-50

استان کهگیلویه و بویر احمد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 75-79

ایمیداکلوپراید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-57

اندازه بدن؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-48

 

ب

بار تخم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-48

 

پ

پارازیتوئید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-12

پارازیتوئید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 17-29

پارامترهای زیستی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-44

پاسخ ایمنی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 71-84

پاسخ بویایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-12

پراکنش فضایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 13-23

پروپارژیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-50

پرورش انبوه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-48

پسیل پسته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 63-73

 

ت

تخم گذاری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 49-60

تریپس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 75-79

ترجیح غذایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 63-73

ترجیح میزبانی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 49-60

ترجیح میزبانی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 79-91

تنش محیطی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 71-84

تنوع زیستی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-84

 

ث

 

ج

جدول زندگی سنی- مرحله رشدی دوجنسی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 51-61

جمعیت‌های جغرافیایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 61-78

جوانه های مرکزی مرده؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 25-37

 

چ

 

ح

 

خ

خسارت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 25-37

خوشه های سفید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 25-37

 

د

دلتامترین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 13-25

دورکنندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 61-72

 

ذ

ذخیره سازی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 17-29

 

ر

رجحان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-12

ریخت‌سنجی هندسی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 61-78

رقم مقاوم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-38

روش رگرسیونی ایوائو؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 13-23

روش غوطه‌وری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-57

 

ز

زادآوری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15

زمان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 17-29

زمین آمار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 49-59

 

ژ

 

س

ساختار جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 61-78

سازگاری حشره کش ها؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 27-36

سیستان و بلوچستان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 59-70

سلول های خونی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 71-84

سمیت تدخینی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 61-72

سینرژیست؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-50

سن گندم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 13-25

 

ش

شته باقلا؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 63-73

شته برگ صنوبر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 39-47

شته ی جالیز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-57

شته سیاه باقلا؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-48

شته یونجه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 63-73

شکارگر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-12

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-38

عصاره‌ی گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-57

 

غ

 

ف

فضای سبز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-12

فلزات سنگین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 71-84

فنیتروتیون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 13-25

فون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-84

 

ق

قانون نمایی تایلور؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 13-23

 

ک

کارایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 17-29

کاراته زئون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 13-25

کرم پیله خوار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 49-59

کرم ساقه خوار نواری برنج؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 25-37

کفشدوزک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-12

کفشدوزک Oenopia conglobata؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 63-73

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 27-36

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-12

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-12

کنترل کیفی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 37-48

کنه تارتن دولکه ای؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 39-50

کنه ی تارتن دولکه ای؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-44

کنه‌های خاکزی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-84

کود آلی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-44

 

گ

گیاه میزبان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 79-91

گرسنگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15

گره زایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 71-84

گزارش جدید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 85-90

گزارش جدید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 75-79

گیلان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-84

گندم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 13-23

 

ل

لاتکس بید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 71-84

لارو؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15

 

م

متیل جاسمونات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 13-23

محلات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 85-90

مدت زنده‌مانی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15

مدیریت تلفیقی مکان ویژه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 49-59

مرکبات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-12

میزبان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 59-70

مقاومت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 39-47

مگس های میوه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 59-70

 

ن

نخود دیم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 49-59

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-44

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 45-57

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-38

نرخ متناهی افزایش جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-38

نشو و نما و زادآوری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 79-91

نمونه‌برداری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 13-23

نوسان های فصلی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-12

نئونیکوتینوئیدها؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 27-36

 

و

 

ه

همگونه‌خواری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com