آ

آزادی راختین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 11-17

آستانه حرارتی، زیست‌شناسی، Aphis punicae؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 25-38

آفات انباری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 11-17

آفات پسته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 21-34

آفات گیاهان زینتی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 55-72

آنتی اکسیدان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-81

 

ا

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-34

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-72

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 87-91

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-30

اس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-81

اسانس های گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-13

اسانس های گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-49

استان مازندران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 15-24

افزایشی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 35-46

الاخانواده Chalcidoidea؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 47-53

اندوتوکسین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 13-23

اهواز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-12

 

ب

باکتری Bt؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-58

بال ریشکداران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 61-69

بالغ کشی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-13

بی‌تورین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-58

برنج تراریخته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 13-23

 

پ

پارازیتویید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 49-60

پارازیتویید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-30

پراکنش؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

پیریدالیل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 73-76

پروانه برگ‌خوار توت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 51-60

پروکسیداز (POD)؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-81

پسیل زبان گنجشک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 87-91

 

ت

تیامتوکسام؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 73-76

تبریز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-30

تخم کشی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-13

ترانسفراز (GST)؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-81

ترجیح مرحله طعمه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 73-86

تعداد نمونه ثابت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 31-45

تغییرات جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-12

تلفات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 13-23

تنوع زیستی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 61-69

تنوع ژنتیکی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 21-34

تنوع گونه ای؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-34

توزیع فضایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-12

 

ث

 

ج

جوانه های مرکزی مرده؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-58

 

چ

 

ح

حشره‌کش‌های گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 11-17

 

خ

خیار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-48

خراسان شمالی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 11-19

خوشه های سفید شده؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-58

 

د

درصد و شدت آلودگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 55-72

دشمنان طبیعی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

دفاع سلولی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 59-68

دما؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-9

 

ذ

 

ر

 

ز

زیتون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-72

زیست سنجی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 51-60

زمان دست یابی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 49-60

زهرآگینی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 51-60

 

ژ

ژن cry1Ab؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 13-23

 

س

ساختار ژنتیکی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 15-24

سازگاری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 35-46

ساقه خوار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-9

سپردار توت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 49-60

سیتوکروم اکسیداز یک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 55-72

سفید‌بالک یاس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 31-45

سمیت تماسی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-49

سوسک کلرادوی سیب زمینی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 73-76

 

ش

شاخص پیئلو؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 61-69

شاخص تجمع عمومیK؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 31-45

شاخص شانن؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 61-69

شته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-48

شته کاهو؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-12

شته مومی کلم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

شیراز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 87-91

 

ص

 

ض

ضریب ثابت (b)؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 73-86

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره چریش؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 35-46

عملکرد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 73-76

 

غ

 

ف

فون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-34

فون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-72

فون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-30

 

ق

قارچ Beauveria bassiana؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 35-46

قارچ بیمارگر حشرات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 51-60

قانون نمایی تایلور؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

قدرت جستجو؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 69-80

قدرت جستجوگری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 49-60

 

ک

کاتالاز (CAT)؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-81

کارایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 49-60

کرم ساقه‌خوار برنج؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-58

کرم سبز برگخوار برنج؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 13-23

کلید شناسایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 11-19

کنترل آفت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-48

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 69-80

کنترل زیستی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 15-24

کنترل شیمیایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 21-34

کنه تارتن دولکه ای؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-13

کنه ی تارتن دولکه ای؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-49

کنه کش؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-49

کهگیلویه و بویراحمد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 61-69

کود زیستی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-48

 

گ

گزارش جدید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-30

گلوتاتیون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 71-81

گونه جدید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-72

 

ل

لوفنورون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 73-76

 

م

ماده زایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 69-80

میان استیگما؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-72

میان استیگمایان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 25-34

مدیریت آفت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-12

 

ن

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-48

نشانگرهای مولکولی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 15-24

نیشکر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-9

نمونه برداری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-10

نمونه‌برداری طبقه‌ای؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 31-45

 

و

واکنش تابعی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 73-86

واکنش تابعی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 69-80

وینر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 61-69

 

ه

هموسیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 59-68

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com