آ

آفت انباری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 69-72

آنزیم های سم زدا؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-52

 

ا

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-31

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 67-71

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 69-72

استان آذربایجان شرقی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 33-43

استان گیلان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-9

اصفهان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 19-31

انبه و گواوا؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-9

انبوهی جمعیت شته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 27-39

 

ب

بالتوری سبز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

بیماری سبز شدن مرکبات و هوانگ لونگ بینگ؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 45-58

بندپایان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-9

 

پ

پارازیتویید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 19-31

پارامترهای رشد جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-18

پراکنش؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 59-67

پیروپیروکسی فن؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 35-44

پرورش آزمایشگاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 33-41

پسیل آسیایی مرکبات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 45-57

پسیل معمولی پسته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

پنبه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 17-25

 

ت

تیامتوکسام؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

تحلیل عاملی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 63-76

تراکم مراحل رشدی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 53-62

ترجیح غذایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 11-19

ترکیب قندی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-16

تغذیه گیاه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 27-39

تغییرات جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-9

تله؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 59-67

تنوع ژنتیکی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 10-19

تولید نتاج؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-16

 

ث

 

ج

جدول زیست- باروری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 27-39

 

چ

چندشکلی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 10-19

 

ح

حساسیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 17-25

حضور میزبان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-16

 

خ

 

د

دامنه میزبانی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 45-57

دموگرافی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 33-41

 

ذ

 

ر

رجحان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 17-25

رشت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-9

رقم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 53-62

رقم گندم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-18

رگرسیون چند متغیره؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 63-76

 

ز

زیست شناسی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

زنبور پارازیتویید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 69-72

 

ژ

 

س

سپردار واوی پسته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 19-31

سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 45-58

سفید بالک پنبه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 17-25

سن‌های غلات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 33-41

سوئیتچینگ؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 11-19

 

ش

شب پره بید آرد؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-52

شپشک استرالیایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-65

شپشه دندانه دار غلات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-18

شته جالیز (پنبه)؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 10-19

شته خردل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 11-19

شته مومی کلم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 11-19

شکارگر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-31

شناسایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-9

 

ص

 

ض

 

ط

طول عمر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-16

 

ظ

 

ع

عصاره گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-34

علف های هرز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 33-43

 

غ

 

ف

فیتوزئیده؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-31

فراوانی فصلی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 59-67

فون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-9

 

ق

 

ک

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 69-72

کنه های اریوفید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-31

کنه های شکارگر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-9

 

گ

گزارش جدید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 67-71

گیلان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 21-31

گیلان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 67-71

گلرنگ؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 53-62

گلستان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 69-72

گونه جدید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-9

 

ل

 

م

متابولیسم حدواسط؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-52

متابولیسم حدواسط؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 35-44

مدل اکوژیکی زیست خوان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 45-58

مرکبات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 59-67

میزبان گیاهی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 10-19

مکسنت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 45-58

مگس گلرنگ؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 53-62

مگس‌های میوه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-9

مهار زیستی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-65

مورچه‏‏‏‏‏ های همیار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-65

 

ن

نیازهای گرمایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-18

نسبت کربن- نیتروژن؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 27-39

نشانگر RAPD؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 10-19

نوسان های جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 45-57

 

و

واکنش تابعی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-65

 

ه

هایپرپارازیتویید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 19-31

هگزافلومورون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 41-52

همبستگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 63-76

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com