آ

آب گرم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 67-70

آفات بندپا؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-66

آمونیم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-50

آنزیم آلفا آمیلاز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-59

آنزیم آلفا-آمیلاز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-11

آنزیم آلفا-آمیلاز؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 15-26

 

ا

اثرات ‏جانبی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 41-50

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-13

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 67-70

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 75-80

ارقام؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 45-54

استان گیلان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 13-20

استان گیلان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-13

انبار برنج؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-40

اوره؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 35-44

 

ب

بازه زمانی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-11

بی استیگمایان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-40

بوراکس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-50

 

پ

پارازیتیسم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 27-33

پارازیتوئید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 27-33

پارامتر جدول زندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-11

پاشش؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-19

پروانه‌ برگ خوار کنار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 21-29

پسیل آسیایی مرکبات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-19

پسیل زیتون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-52

پسیل معمولی پسته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 35-44

پسیل معمولی پسته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 45-54

پشه Aphidoletes aphidimyza؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 13-20

 

ت

تحمل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 45-54

ترجیح طعمه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 13-20

تزریق؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-19

تغییرات جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-66

تله های قیفی و دلتا؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 53-62

تمشک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

تنوع میزبان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-28

توزیع فضایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 21-29

 

ث

 

ج

جیرفت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-32

جلب کنندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-50

جهت نصب؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 53-62

 

چ

چوبخوار پسته؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 53-62

 

ح

 

خ

خراسان رضوی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 45-54

 

د

درخت کنار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 21-29

دشمنان طبیعی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 13-20

 

ذ

 

ر

رقم بلاروج؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 55-65

روی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 35-44

 

ز

زیتون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-52

زیست شناسی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-66

 

ژ

 

س

سال‌آوری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-52

سامانه ایمنی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 63-73

سرخرطومی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 67-70

سفیدبالک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-66

سلول‌های خونی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 29-39

سلول‌های خونی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 63-73

سن گندم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-11

سوسک برگ خوار نارون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 63-73

سوسک پوست خوار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 13-20

سوسک کلرادو؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 15-26

 

ش

شاخص های مرفولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 13-20

شب پره برگخوار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 75-80

شب‌پره خرنوب؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 29-39

شب پره مینوز برگ مرکبات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 27-33

شب‌پره هندی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 33-40

شپشک‏ های آردآلود؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 41-50

شته مومی کلم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 13-20

شکارگر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 55-65

شمارش تفریقی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 29-39

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره ارقام گندم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 15-26

عصاره ی پروتئینی دانه ها؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-11

عصاره تریتیکاله؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-59

عصاره گیاهی چریش؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-19

 

غ

 

ف

فیتوزئیده؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

فرمون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 53-62

فضای سبز شهری؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-66

فون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-66

فون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-13

فون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 21-32

 

ق

 

ک

کاربامات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-61

کرم غوزه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-59

کفشدوزک کریپتولموس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 41-50

کلسیم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 35-44

کنترل؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-52

کنترل بیولوژیک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 41-50

کنترل شیمیایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 41-50

کنه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-40

کنه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

کنه گالی سیر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 67-70

کنه گیاهخوار؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 55-65

کنه های پیش استیگما؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-13

کونوکارپوس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 75-80

 

گ

گزارش جدید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 67-70

گیلان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 31-40

گیلان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12

 

ل

 

م

محلول‌های غذایی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 35-44

مرکبات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-66

مرکبات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-13

مرگ و میر؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 67-70

مطالعه میکروسکوپی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 29-39

مقاومت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 45-54

ملاس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-50

مهارکنندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 51-59

 

ن

نارون؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 13-20

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-11

نماتد‌ بیمارگر حشرات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 33-40

نوسان های جمعیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 27-33

نئونیکوتینوئید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 51-61

 

و

ویژگی های زیستی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 21-28

 

ه

هرس؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 41-52

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com