آ

 

ا

اثرات زیر‌کشندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 38-48

ایران؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 24-37

استان گلستان؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-23

 

ب

باکتری Bacillus thuringiensis؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 60-66

بید غلات؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 49-59

 

پ

پارامترهای جدول زندگی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 38-48

پارامترهای کیفی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 24-37

پارامترهای کمّی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 24-37

 

ت

ترجیح طعمه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 49-59

تنوع؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 24-37

 

ث

 

ج

جدایه ها؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 60-66

 

چ

 

ح

 

خ

خاکزی؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-23

 

د

 

ذ

 

ر

 

ز

 

ژ

 

س

سمیت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 60-66

 

ش

شاخص تولید؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 10-16

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

 

غ

 

ف

فنازاکوئین؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 38-48

 

ق

 

ک

کنه؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 17-23

کنه تارتن دولکه ای؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 49-59

 

گ

گرده ذرت؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 49-59

 

ل

 

م

مطالعه مورفومتریک؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 24-37

مکانیزم پارازیتیسم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-9

 

ن

 

و

 

ه

هیالوما آناتولیکوم؛ تحقیقات آفات گیاهی دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 24-37

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com