آ

آبخیز زیارت‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 301-311

آب زیرزمینی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 165-174

آبشار آسیاب خرابه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 13-23

آرسنیک؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 79-90

آشیان بوم‌شناختی‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 185-194

آللوپاتی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 415-424

آلودگی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 449-460

آلودگی صدا؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 435-447

آلودگی نیتراته؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 165-174

آلودگی‏های نفتی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 223-232

آلودگی هوا؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 65-78

 

ا

اتوکسی رزوروفین؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

اثر حاشیه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 343-354

ارزیابی زیستی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 461-474

ارزیابی زیستگاه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 367-379

ارزیابی زیست‌محیطی، تدوین راهبرد؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 195-206

ارزیابی کیفیت دیداری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 301-311

ارزش خالص فعلی سالانه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 41-51

ارزشگذاری مشروط؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 13-23

استان مازندران؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 207-222

استان مازندران؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-341

استان همدان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

استان همدان‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 245-252

اکالیپتوس؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 415-424

اکوسیستم‌های ساحلی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 121-134

الگوریتم حداکثر آنتروپی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 245-252

الگوریتم مذاب‏ سازی شبیه‏ سازی‏ شده؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 207-222

الگوسازی انتخاب؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 253-265

امکان وقوع بحران زیست‌محیطی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 91-103

انتخاب سیستماتیک مناطق تحت حفاظت؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 207-222

انتشار‏پذیری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 449-460

 

ب

بازدیدکنندگان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-243

باکتری Bacillus thuringiensis؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 313-321

بایومارکر؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

بی‏برگ‏شدگی تاج؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 65-78

برآورد تغییرات؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-341

بریگهام؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 449-460

بمو؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-243

بندر لافت؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 157-164

بهسازی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 41-51

بهینه‏ سازی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 207-222

 

پ

پایداری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 381-390

پارامترهای آب و هوایی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 135-144

پارک شهری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 425-433

پارک ملی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-243

پارک ملی کویر؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 185-194

پارک ملی گلستان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 435-447

پالایشگاه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 403-414

پرندگان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 343-354

پرندگان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 435-447

پروتئین کریستالی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 313-321

پرولین؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 267-278

پهن‏برگان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 381-390

پهنه‏بندی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 289-300

پهنه‌های توپوگرافیک‌‌‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-341

پوشش جنگل؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-341

 

ت

تالاب؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 41-51

تجمع؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 355-365

تجمع زیستی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 79-90

تحلیل عاملی‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 185-194

تحلیل فزاینده؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 435-447

تحلیل هزینه‌ـ فایده؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 41-51

تراز صوت‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 435-447

ترافیک‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 435-447

تراکم پوشش گیاهی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 391-402

تصاویر ماهواره‏‌‌ای؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

تعارضات انسان و گرگ‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 367-379

تغییرات اقلیمی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 391-402

تغییر اقلیم؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 25-39

تفرج؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 381-390

تمایل به پرداخت؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 13-23

تنوع؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 461-474

تنوع زیستی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 195-206

تنوع زیستی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 343-354

توزیع مکانی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 165-174

تئوری لانکستر؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 253-265

 

ث

 

ج

جاده‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 435-447

جداسازی اختصاصی Bt؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 313-321

جلفا؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 13-23

جنگل شهری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 381-390

جوانه‌زنی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 415-424

 

چ

چنار‏؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 65-78

 

ح

حد آستانه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 145-155

حداکثر در‌ست‌نمایی‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 253-265

حدود قابل قبول تغییرات؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 425-433

حساسیت زیست‌محیطی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 121-134

حفاظت بیرونی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 135-144

حوضة آبریز گرگان‏رود؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 25-39

 

خ

خلیج‏فارس؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

خوارزمی ژنتیک؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 145-155

 

د

دریاچة زریوار؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 53-64

دریای خزر؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 223-232

دستگاه FT-IR؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 223-232

دفن زباله؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 105-119

 

ذ

 

ر

رگرسیون منطقی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 135-144

رودخانه‌های دریای خزر؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 461-474

روش ترکیب خطی وزنی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 301-311

روش کلاوسون؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-243

روند تغییرات؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

 

ز

زاگرس؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 267-278

زیست بوم محوری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 91-103

زمین‌آمار؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 165-174

 

ژ

 

س

سد ستارخان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 79-90

سرانۀ فضای سبز‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 323-331

سطح ویژة برگ؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 65-78

سنجش از دور؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 145-155

سنجش از دور؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 323-331

سنجندۀ TM؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 391-402

سنجه‌های سیمای سرزمین؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 323-331

سنجۀ بردار ناهمواری‏ها؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 367-379

 

ش

شاخص NDVI؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 391-402

شاخص بیولوژیک‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 461-474

شاخص شانون‌ـ وینر؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 343-354

شاخص کلیدی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 425-433

شاخص وزن‏دار؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 145-155

شادابی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 381-390

شبکۀ عصبیMLP؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 279-288

شدت اثرپذیری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 289-300

شرکت‏‌های کوچک و متوسط (SMEs)؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 91-103

شکل زیستی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 53-64

شهر کرج؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 323-331

شهر کرج؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 425-433

 

ص

صدف خوراکی صخره‏ای؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 157-164

 

ض

 

ط

طعمه خواری گرگ؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 245-252

 

ظ

 

ع

عدم پذیرش استثناگرایی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 91-103

عناصر سنگین؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 403-414

عناصر غذایی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 267-278

 

غ

غلظت کل هیدروکربورهای نفتی‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 223-232

 

ف

فاکتور تجمع زیستی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 157-164

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 105-119

فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 301-311

فرید‏ـ کامبرنوس؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 449-460

فضای سبز شهری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 425-433

فلور؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 53-64

 

ق

قمیشلو؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 403-414

 

ک

کادمیم؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 79-90

کادمیوم؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 157-164

کادمیوم؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 355-365

کاربری اراضی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 25-39

کاربری‌ـ پوشش اراضی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 1-12

کانون‏های تهدید‌کننده؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 289-300

کبد؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 355-365

کریجینگ؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 165-174

کریجینگ؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 279-288

کلرید سدیم‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 267-278

کلروفیل‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 65-78

کنترل میکروبی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 313-321

کهگیلویه و بویراحمد؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 343-354

کورولوژی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 53-64

کوکریجینگ؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 279-288

کوهپایه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 279-288

 

گ

گیاه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 145-155

گلپایگان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 105-119

گل‏خورک؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

گلوتاتیون ترانسفراز؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

گوسفند وحشی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 185-194

 

ل

لاجیت آشیانه‏ای؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 253-265

 

م

ماکروبنتوز؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 461-474

ماهی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 79-90

محدودیت پیشرفت؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 91-103

محرک‌های شیمیایی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 415-424

محیط‏زیست؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 223-232

محل‏های لانه‏گزینی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 367-379

مخالفت با انسان‌محوری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 91-103

مداخلات انسانی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 367-379

مدل توبیت؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 13-23

مدلسازی معادلة ساختاری؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 91-103

مدل‏سازی مناطق پرخطر؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 245-252

مدل مطلوبیت زیستگاه؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 185-194

مریوان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 53-64

مس؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 79-90

مصب‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 461-474

مکان‏یابی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 105-119

مناطق حساس؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 289-300

مناطق حساس ساحلی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 121-134

منطقۀ حفاظت‏شدۀ هلن؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 391-402

منطقۀ ساحلی‌؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 289-300

 

ن

نیازهای تفرجی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-243

نفت خام؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 175-184

نگرش زیست‌محیطی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 91-103

 

و

 

ه

هرمزگان؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 121-134

هزینه جایگزینی؛ نشریه محیط زیست طبیعی دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 41-51

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com