آ

آب‌اندازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 57-66

آب‌اندازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 105-116

آبگیری اسمزی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 255-263

آزمون غیرمخرب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 229-234

آزمون نفوذ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 185-192

آسیب مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-55

آلاینده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 95-104

آلودگی میکروبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 219-227

آنزیم لیپاز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-325

 

ا

ارتعاش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-29

ارتعاش انتقالی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-17

ارزیابی چرخۀ زندگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 265-274

ارزیابی کیفی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 229-234

ایزومالت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 147-155

استریول؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-7

استون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-7

اسیدیته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 105-116

اسید چرب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 275-285

اکسید تیتانیوم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 245-253

اکسید روی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 347-354

اکسید مس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 347-354

اکسرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-45

الاجی‏تانن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-7

الگوریتم‏ ژنتیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 157-168

الگوریتم ژنتیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

امواج فراصوت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 209-218

امواج فراصوت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 255-263

انار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-174

انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-45

انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 265-274

انرژی تجدیدپذیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 125-134

انرژی تجدیدناپذیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 125-134

انرژی خالص؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 125-134

انرژی مصرفی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-38

انرژی ویژه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 125-134

انگور؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378

 

ب

بازده جمع‏ کننده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388

بازگشت جریان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-38

باسیلوس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-325

باکتری‏های آغازگر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 327-337

برگ چای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 363-369

بسامد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-29

بستر سیال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 305-313

بسته ‏بندی فعال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-84

بسته‌بندی فعال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 347-354

بیلان آبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 425-433

بهره‌وری انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 125-134

بهینه‌سازی ازدحام ذرات؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-17

بهینه‌سازی چندهدفه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

بیودیزل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 209-218

 

پ

پری‌بیوتیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 105-116

پردازش تصویر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 229-234

پروتئین؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 275-285

پس از برداشتewdx؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 229-234

پیش‌تیمارهای شیمیایی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 435-443

پکتین؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 295-304

پلی‏اتیلن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-84

پلی‌ال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 147-155

پلی‌لاکتیک‌اسید؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-243

پودر شیرۀ خرما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-404

پیوسته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 305-313

پوشش فعال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 295-304

پوشش نانوذرات؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 245-253

 

ت

تبدیل هاف؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 85-93

تحلیل بافت تصویر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 67-75

تخلیۀ منابع؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 95-104

تخمیر حالت جامد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 315-325

ترانس استریفیکاسیون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 209-218

ترموگرافی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 339-345

تشخیص ارقام سیب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 67-75

تشخیص مسیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 85-93

تقلب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 405-413

تنش آبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 339-345

 

ث

 

ج

جداسازی بادام؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 355-362

جذب روغن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 135-145

جریان قالبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 305-313

جرم مخصوص؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-174

جواب پارتو؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

 

چ

چای کوهی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 327-337

چرخۀ حیات؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 209-218

 

ح

حسگر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 117-123

 

خ

خاک‌ورزی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-208

خاک‌ورزی دقیق؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 117-123

خشک‌شدن لایه‌نازک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 363-369

خشک‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 175-184

خشک‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 255-263

خشک‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 305-313

خشک‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 435-443

خشک‌کن خورشیدی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-45

خشک‏کن خورشیدی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-38

خلأ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 175-184

خواص ضدمیکروبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-84

خواص ضدمیکروبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 347-354

خواص ویسکوالاستیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 415-423

خوردگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 245-253

خوشاریزه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 327-337

 

د

دامنه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-29

درآمد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 95-104

دسته‏ بندی شبکه‏ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 67-75

دما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 135-145

دمای کانوپی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 339-345

دوغ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 327-337

 

ذ

 

ر

راندمان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 31-38

رس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 77-84

رطوبت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 305-313

رطوبت‌سنج؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 425-433

رقم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-174

ریواس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 255-263

روش المان محدود؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-55

روش سطح پاسخ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 295-304

روغن تفالۀ زیتون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 209-218

روغن گردو؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 275-285

رئولوژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 175-184

رئولوژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 415-423

 

ز

زاویۀ لغزش جانبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 287-294

زبان الکترونیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 405-413

زیتون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-29

زیرشکن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

زعفران؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 405-413

زمان رهایش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 415-423

زنده‌مانی پروبیوتیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 105-116

زهکش روباز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

 

ژ

ژل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 185-192

ژنوتیپ محلی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 275-285

 

س

سامانۀ بازیافت حرارتی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388

سیب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 295-304

سرخ‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 135-145

سیستم کنترل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 425-433

سموم کشاورزی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 245-253

سینتیک بازآب‌پوشی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 435-443

سنسور؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 425-433

سوکسله؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-7

 

ش

شاخص تنش آبی گیاه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 339-345

شاخص زیست‌محیطی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 265-274

شاخص‌های خاک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 425-433

شبکه‏های عصبی مصنوعی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 355-362

شبکۀ عصبی مصنوعی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 219-227

شیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 219-227

 

ص

صمغ دانۀ مرو؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 175-184

 

ض

ضریب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 265-274

 

ط

طبقه‏بندی کیفی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 355-362

طیف‏سنجی فروسرخ نزدیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378

 

ظ

 

ع

عطر و طعم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 327-337

عملگر هیدرولیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 117-123

 

غ

 

ف

فاصله از زهکش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

فراصوت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 219-227

فراصوت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 363-369

فیلم نانوکامپوزیت فعال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-243

 

ق

 

ک

کابین تراکتور؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-17

کربوکسی متیل‌سلولز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 295-304

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-7

کیفیت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378

کیفیت تخم‏مرغ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 157-168

کیک اسفنجی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 147-155

کیک اسفنجی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-404

کلزا؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 265-274

کمباین؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 85-93

کنترل‌کنندۀ منطقی برنامه ‏پذیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 19-29

 

گ

گاوآهن قلمی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-208

گرمایش جهانی و محیط زیست؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 95-104

گندم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 193-199

گوشت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 415-423

 

ل

 

م

ماست میوه‌ای قالبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 57-66

ماشین بینایی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 85-93

ماشین ‏بینایی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 67-75

مالتیتول؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 147-155

مدت زمان نگهداری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-404

مدل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 135-145

مدل پیج؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 363-369

مدل دینامیکی تراکتور؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 287-294

مدل‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 435-443

مدل‌سازی غیرخطی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-55

مدول‌های ویسکوالاستیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 57-66

مرغ گوشتی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

مصرف سوخت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-208

معادلات رگرسیونی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 157-168

مقاومت مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-174

منطق فازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397

میوۀ طالبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-55

 

ن

نانوذرات فلزی نقره؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 347-354

نانوفیبر سلولز اصلاح‌شده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-243

نرخ رهایش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-243

نرخ زاویۀ دماغه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 287-294

نرم‌افزار آباکوس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-55

نرم‌افزار کنترل عمق؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 117-123

نیروی جانبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 287-294

نیروی مقاوم کششی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 287-294

نسبت ظاهری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-208

 

و

ورقۀ نازک گوجه‌فرنگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-45

ویژگی‏های بافت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 355-362

ویژگی‏های رنگ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 355-362

ویژگی‌های کمی و کیفی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-404

ویسکوزیته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 185-192

ویسکوزیتۀ کمپلکس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 57-66

 

ه

هدایت خودکار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 85-93

هدایت روزنه‏ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 339-345

هیدروکلوئید؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 185-192

هیدروکلوئیدها؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 57-66

هوای داغ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 175-184

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com