آ

آب انگور قرمز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 53-59

آنالایزر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

آنالیز مؤلفه‌های اصلی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-9

آنزیم پلی‏فنل ‏اکسیداز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 113-120

 

ا

ارزیابی غیرمخرب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-9

ازدحام ذرات؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 105-112

اسانس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 131-139

اسپکتروم مدل‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

استان البرز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-22

اسیدی‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

الگوریتم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 105-112

انتقال جرم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

انتقال حرارت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

 

ب

بیاتی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 169-177

بازجذب آب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 89-96

بافت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 73-79

برنامه‏ریزی و زمان‌بندی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-22

بینی الکترونیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-9

بهبود کیفیت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 169-177

بهینه‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 53-59

 

پ

پروتئولیز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

پیش‌تیمار اسمزـ‌فراصوت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 141-151

پنیر آب‌نمکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-43

پوشش نانوامولسیون بر پایۀ کیتوزان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 113-120

 

ت

تخمیر قندی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

تسطیح؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 105-112

توان تولید گاز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 81-87

 

ث

ثعلب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-51

 

ج

جذب روغن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 73-79

 

چ

 

ح

حداقل مجذور مربعات؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 105-112

حرارت دهی اهمیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 161-167

حسگرهای گازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-9

 

خ

خازن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

خواص ضد میکروبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 121-130

خواص فیزیکی و مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 121-130

 

د

دانسیتۀ نان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 81-87

دانک کفیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-159

درصد جذب آب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 89-96

 

ذ

 

ر

رازیانه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 131-139

رسیدن تسریع‌شده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-43

رنگ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 73-79

روش سطح پاسخ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 141-151

روغن سویا؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 131-139

رئولوژی خمیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-159

رئولوژی خمیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 169-177

 

ز

زنده‏مانی مخمر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 81-87

 

ژ

ژل آلژینات سدیم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 169-177

ژنتیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 105-112

 

س

سیب‌زمینی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 73-79

سیب گلاب کهنز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 113-120

سختی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-43

سفتی بافت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 113-120

 

ش

شاخص‌های رنگ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 89-96

شبکۀ پرت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-22

شبکۀ عصبی مصنوعی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-9

شدت تنفس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 113-120

شکنندگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-43

 

ص

 

ض

ضد اکساینده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 131-139

 

ط

 

ظ

 

ع

عصارۀ پوست انار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 121-130

 

غ

غیرفعال‌سازی ساکارومیسس سرویزیه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 53-59

 

ف

فاز جامدـ‌مایع؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 161-167

فرایند فراصوت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 53-59

فعالیت آنتی‌اکسیدانی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 141-151

فیلم خوراکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-51

فیلم خوراکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 121-130

 

ق

 

ک

کازئینات سدیم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 121-130

کدو؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 89-96

کربوکسی‌متیل سلولز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 31-36

کفیران و زانتان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-159

 

گ

گیلاس سیاه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 141-151

گندم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-159

گوار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 31-36

 

ل

لیپولیز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

 

م

مدل ریاضی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

مدل‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 141-151

مدل‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 161-167

مقاومت اسیدی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

مقاومت صفراوی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 23-30

مکانیزاسیون کشاورزی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 11-22

میکروسکوپ الکترونی روبشی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-51

مولد تابع؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

 

ن

نان بربری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 169-177

نان چاپاتی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 31-36

نان حجیم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-159

نان سنگک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 81-87

نسبت انحراف استاندارد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

نفوذپذیری به بخار آب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-51

 

و

ویژگی‌های ارگانولپتیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 31-36

ویژگی‌های رئولوژیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 31-36

ویژگی‌های مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 45-51

 

ه

همزدن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 89-96

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com