آ

آبگیری اسمزی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-153

آسیاب‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 119-124

آسیب‏دیدگی میوه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 17-25

آنتوسیانین؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 179-191

آنزیم پکتینکس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 179-191

 

ا

اتانول؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

اختناق دریاچه‏ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-66

ارتعاشات؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 27-34

ارزیابی غیرمخرب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 101-112

اسیدیته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-8

اکستروژن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

الکترود صفحه‏ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 17-25

امپدانس الکتریکی میوه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 17-25

انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

انرژی ویژه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

انفیس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 35-43

 

ب

بهینه‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

بیوگاز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 67-75

 

پ

پارامترهای رنگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 179-191

پردازش تصویر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 125-133

پیش‌تیمار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 67-75

پلی‌اتیلن ترفتالات؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 77-85

پلت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

پوست‌کن کنجد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 119-124

پوست‏گیری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 165-172

پوشش پله‏ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 113-118

پوشش خوراکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-153

 

ت

تجزیۀ بیولوژیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 67-75

تخم‌مرغ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 27-34

توت‌فرنگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-8

 

ث

 

ج

جاذب فلزی متخلخل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 113-118

جذب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 77-85

جمع‏کنندۀ خورشیدی هوایی تخت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 113-118

جوانه‌زنی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 155-164

جوجه‌درآوری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 27-34

 

چ

چای سبز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 125-133

چرخۀ زندگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-66

چروکیدگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-153

 

ح

حمل‌ونقل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 27-34

 

خ

خالص‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 165-172

خشک‌شدن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 35-43

خشک‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 113-118

خشک‏کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 125-133

 

د

دسته‌بندی شبکه‌ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 35-43

دسته‌بندی کاهشی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 35-43

دوغ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 77-85

 

ذ

 

ر

ریز‌استخراج مایع‌ـ‌مایع‌پخشی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 77-85

ریزساختار میکروسکوپی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-153

روش سطح پاسخ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-56

روش غیرمخرب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 9-16

 

ز

زانتان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 173-178

 

ژ

 

س

سیب‌زمینی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 155-164

سفتی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-8

سلیاک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 173-178

 

ش

شاخص‏های کیفیت و تازگی تخم‏مرغ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 101-112

شبیه‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 27-34

شدت رنگ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-8

 

ص

صمغ لوبیای خرنوب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 165-172

 

ض

ضایعات کشاورزی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 67-75

ضریب اصطکاک ایستایی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-8

 

ط

 

ظ

 

ع

 

غ

 

ف

فراوری کنجد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 119-124

 

ق

قند کاهیده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 155-164

 

ک

کربوکسی متیل سلولز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 173-178

کشاورزی دقیق؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 9-16

کیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 173-178

کلروپروفام؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 155-164

کنجد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 119-124

کود گوسفندی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 67-75

 

گ

گرمایش جهانی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-66

گلبرگ زعفران؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 179-191

 

ل

 

م

ماشینهای برداشت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 9-16

متابی‌سولفیت سدیم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 179-191

مدیریت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

مسمومیت انسان‏ها؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-66

مصرف انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 57-66

مقاومت الکتریکی میوه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 17-25

میکروکنترلر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 9-16

منتول؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 77-85

میوۀ "به"؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 143-153

 

ن

ناحیۀ طیفی تأثیرگذار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 101-112

نانورس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 78-100

نانوکریستال سلولز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 78-100

نسبت کربن به نیتروژن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 67-75

نشاسته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 78-100

نیشکر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 135-142

نعناع فلفلی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 35-43

نگهداری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 155-164

نگهداری سیب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 17-25

 

و

 

ه

هوش مصنوعی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 125-133

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com