آ

آبلیمو؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 87-93

آزمون فشاری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 191-196

آسیب مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 69-78

آسیب مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 191-196

 

ا

اجزاء محدود.؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-139

اجزای محدود؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 69-78

استخراج گرده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 79-86

الیاف خرما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-139

انار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 175-181

اندازه‌گیری بلادرنگ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-7

انرژی مصرفی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-164

 

ب

برنج؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 37-41

بسامد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27

بقایای گندم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 165-174

بهره‌وری اقتصادی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 197-204

بهره‌وری انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 197-204

بهینه‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 215-224

بیوگاز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

 

پ

پایداری فیزیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 87-93

پاستیل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 121-131

پیش فرآوری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 87-93

 

ت

تخمه آفتابگردان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 43-51

تنش شکست بافت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 69-78

توان مصرفی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 29-36

توت‌فرنگی گلخانه‌ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 151-157

 

ث

 

ج

جداسازی گل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 79-86

جریان محوری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 37-41

 

چ

 

ح

حسگر خازنی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27

 

خ

خرما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 225-231

خرمنکوبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 37-41

خشک شدن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-61

خشک کردن اسمزی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 215-224

خصوصیات مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-139

خواص فیزیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 43-51

خواص فیزیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 63-67

 

د

دانه شاهی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-120

درصد سبز شدن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 165-174

دما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

 

ذ

ذرت علوفه‌ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-164

 

ر

رابطه آرهنیوس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 183-190

رسیدگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27

رطوبت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 43-51

رطوبت نان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 141-149

رفتار رئولوژیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-120

رقیق شونده با برش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-120

رقم آذرگل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 43-51

رگرسیون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 175-181

روش دی الکتریک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-7

روش سطح پاسخ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 215-224

روغن پوست؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 87-93

 

ز

 

ژ

ژلاتین؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 121-131

 

س

سامانه کمک راننده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 9-19

ساوجبلاغ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 151-157

سیم داغ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 175-181

سنجش از دور؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 103-111

 

ش

شاخص پوشش گیاهی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 103-111

شاخص‌های انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 151-157

شاخص های رنگ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 225-231

شخم با سیکلو تیلر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-164

شخم حداقل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 159-164

شدت زردی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 87-93

شکتوک شکسته و پوست کنده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 37-41

 

ص

صمغی بودن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 225-231

صمغ زانتان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 205-213

صمغ فارسی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 121-131

 

ض

ضایعات ترک شلتوک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 37-41

ضایعات گل محمدی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

ضایعات نان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 141-149

ضریب اصطکاک استاتیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 63-67

ضریب اصطکاک دینامیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 63-67

ضریب پخش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 183-190

 

ط

طناب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-139

 

ظ

ظرفیت کوبش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 29-36

 

ع

عبورپذیری بخار آب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 141-149

عمر ماشین.؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 197-204

عملیات کاشت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 9-19

عملکرد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 197-204

 

غ

 

ف

فشار تماسی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 69-78

فیلم‌های نانویی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 141-149

 

ق

قابلیت جوندگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 225-231

قارچ دکمهای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-61

 

ک

کارایی فنی خالص؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 151-157

کارنده حفره ساز نیوماتیکی لولایی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 165-174

کاشت سمبه‌ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 165-174

کاه خردکن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 29-36

کشاورزی دقیق؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-7

کندر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 121-131

کود گاوی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

 

گ

گرده‌افشانی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 79-86

گرمای ویژه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 175-181

گوجه فرنگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 191-196

 

ل

لایه‌نازک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-61

لیموترش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 87-93

لیمونین؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 87-93

لودسل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 63-67

 

م

مادونقرمز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-61

ماشین بینایی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 9-19

محتوای رطوبت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 215-224

مدل الاستوپلاستیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 69-78

مدل رگرسیون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-61

مدل سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 95-102

مدل‌سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-139

مدل‌سازی ریاضی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 53-61

مدل فیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 183-190

مراحل رسیدگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 191-196

میکروکنترلر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 63-67

موز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27

موسیلاژ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-120

 

ن

نان بربری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 205-213

نیتروژن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 103-111

نیروی جداسازی اتصال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 79-86

نگهداری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 225-231

 

و

ورقه لایه‌ نازک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 183-190

ورقه لیمو شیرین؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 183-190

ویژگی های حسی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 205-213

ویژگی های فیزیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 205-213

ویژگی‌های مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 121-131

ویسکوزیته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 113-120

 

ه

هدایت حرارتی.؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 175-181

هدایت خودکار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 9-19

هویج؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 215-224

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com