آ

آلبالو؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 161-328

آنزیم‌بری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-395

آهنگ تبخیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 161-328

 

ا

ارتعاش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

اسید استئاریک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 185-377

اسید اولئیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 185-377

افت فشار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 139-282

انبارمانی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 169-342

انجیر سبز استهبان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 139-282

انحراف پیشگوی باقیمانده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 113-232

انرژی فعال سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 161-328

 

ب

بخاردهی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-395

برشته‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-395

بسته بند مکعبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

بهینه سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

بیواتانول؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 121-246

بیودیزل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

پ

پایلوت فرآیند ناپیوسته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پس از برداشت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 145-296

پنیر UF؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 175-357

پودر پسته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 169-342

 

ت

تخمیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 121-246

تراکتور؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 97-200

تصویر ماهواره ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تفاضل محدود؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 175-357

توده لایه‌نازک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ث

 

ج

جذب مجدد آب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

جوانه زنی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 105-216

 

چ

چای سبز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-395

چرخش سنج؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

چروکیدگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ح

حداقل مربعات نسبی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 113-232

حسگر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 97-200

حوزه زمان؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

حوزه فرکانس؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

خ

خاک ورزی دقیق؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خاک ورزی عمق متغیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خرما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خرما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خرما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 121-246

خشک کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خشک کن قفسه‌ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خشک کن لایه‌نازک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 153-312

خشک کن هوای گرم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خواص فیزیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 127-263

خواص فیزیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 139-282

خواص فیزیکی و آئرودینامیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 145-296

خواص مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 127-263

 

د

دی اکسید کربن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 121-246

درصد لغزش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 97-200

 

ذ

 

ر

راکتور ترانس استریفیکاسیون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

رطوبت بحرانی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 169-342

رطوبت تعادلی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

رطوبت تک لایه‌ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

رگرسیون چندگانه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ز

زاویه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

زردآلو؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 127-263

زمین چمنی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ژ

 

س

سامانه پایش عملکرد گیاه زراعی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سینتیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سینتیک خشک‌شدن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 153-312

سنجش از دور LAI؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ش

شاخص مخروطی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

شلتوک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 153-312

شناسایی محصول؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ص

صدمات فیزیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 105-216

 

ض

ضریب انتشار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ضریب انتشار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 161-328

ضربه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 105-216

 

ط

 

ظ

 

ع

 

غ

 

ف

فاصله؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

فیلتر میانه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

فیلم خوراکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 185-377

 

ق

قابلیت انتقال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

قرمز شاهرود.؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 127-263

 

ک

کازئینات سدیم؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 185-377

کاهش قند؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 121-246

کشاورزی دقیق؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کشاورزی دقیق؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کشاورزی دقیق؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کیفیت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 195-395

کنترل الکترونیکی کشش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 97-200

 

گ

 

ل

لوبیای چیتی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 145-296

 

م

مایکروویو-خلاء؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 161-328

میانگین گیری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

محتوای رطوبتی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 145-296

مدل بت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

مدل ریاضی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 139-282

مدل سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 121-246

مدل سازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 175-357

مدلسازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

مدلسازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 153-312

مدلسازی خشک‌کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

مدل گب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

میزان رطوبت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 113-232

میزان مواد جامد محلول؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 113-232

مصرف سوخت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 97-200

مغز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 127-263

مقاومت خاک به نفوذ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

منحنی‌های همدما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 169-342

منحنی هم‌دمای کلزا؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

میوه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 127-263

 

ن

ناحیه دید؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نخود؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 105-216

نفوذ پذیری به بخار آب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 185-377

نفوذ سنج مخروطی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

و

ورقه پرتقال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ویژگی های مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 185-377

وضعیت انعکاسی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 113-232

 

ه

هسته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 41، شماره 2، 1389، صفحه 127-263

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com