آ

آبگیری اسمزی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

آزمون فشار قطری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ا

ابعاد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

اپتوالکترونیک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

ارزیابی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

اسیدیته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

افزوده خالص انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

امواج فراصوت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

انرژی ستانده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

انرژی نهاده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ب

بافت‌سنجی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

برنج قهوه‌ای؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

بستر سیال؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

پ

پارامتر کیفی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

پاستوریزاسیون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

پراکسید؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

پروتئولیز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ت

ترکیبات آنتوسیانینی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

توان مصرفی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

توده بستر نازک؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ث

 

ج

جداسازی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

جذب مواد جامد؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

جو جوانه زده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

چ

چندگانه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ح

حاج قنبری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

حذف آب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

حسی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

خ

خاک ورزمرکب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

خرما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

خشک کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

خشک کردن با هوا؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

خصوصیات؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

خواص رطوبتی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

خواص فیزیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

خواص مکانیکی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

د

دانه‌های روغنی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

دبی پاشش؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

درجه حرارت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

درجه سفیدشدگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

درصد شکست؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

دما؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

دما.؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ذ

 

ر

رطوبت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

رطوبت اشباع؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

رقم های انار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

رگرسیون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

رنگ؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

روش آماری تاگوچی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

روغن خالص؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ز

زیتون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

زمان ماندگاری تسریع شده؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

زمان نگهداری؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

زهاب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ژ

 

س

ساخت؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

سبزی‌ها؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

سفیدکن برنج؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ش

شاخص سفیدشدگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

شاهانی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

شیر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ص

 

ض

 

ط

طراحی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ظ

 

ع

عملگر؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

غ

غنی‌سازی مکانیزه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ف

فعالیت آلفا آمیلاز؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ق

 

ک

کروماتوگرافی مایع بازده بالا (HPLC)؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

کشاورزی پایدار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

کلزا؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

کنسرو جوجه کباب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

گ

گاو آهن برگرداندار؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

گاوآهن مرکب؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

گوجه فرنگی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ل

 

م

مدت زمان سفیدکنی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

مدلسازی خشک کردن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

مدول الاستیسیته؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

مقاومت کششی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

مقاومت گسیختگی کششی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

میوه‌ها؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ن

نازل؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

نسبت انرژی؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

و

واحد خرد - له کن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

واحد همزن؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

ورقه پرتقال رقم تامسون؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

ه

 

ی

یارانه؛ مهندسی بیوسیستم ایران دوره 39، شماره 1، 1387

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com