آ

آبیاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 25-34

آبخوان کاشان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 159-171

آب زیرزمینی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 247-267

آب معادل برف؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 779-793

آب‏نمود واحد لحظه‏ ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 647-656

آتریپلکس؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 173-180

آستانه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 711-723

آنالیز حساسیت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 341-357

آنالیز مؤلفه‌های اصلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 227-245

آنغوزة تلخ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 25-34

 

ا

احیا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 1-13

اراضی دیم رهاشده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 835-851

اراضی مرتعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 767-778

ارزیابی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 109-129

استان سمنان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 725-738

استان فارس؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 869-884

استان قزوین؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 821-833

استان مازندران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 65-79

افزایش درآمد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 795-808

ایلام؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 885-899

الگوریتم توازن انرژی سطحی برای زمین (سبال)؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 385-398

الگوریتم لونبرگ‌- مارکوآرت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 413-426

اینچه‌برون؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 173-180

اندازة پلات؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 81-94

انسان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 675-689

اولویت‌بندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 213-225

 

ب

بیابان‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 459-467

بیابان‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 711-723

بیابان‏زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 247-267

بار معلق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 573-588

بار معلق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 607-624

بارندگی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 131-148

بحران آب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 197-212

برنامه ریزی خطی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 181-195

بقای گیاه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 25-34

بهارکیش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 835-851

بهره‌برداران مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 47-64

بهینة اکولوژیکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 269-285

بهینه‌‏سازی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 181-195

بوم‌شناسی فردیBoiss. Platychaete aucheri؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 869-884

 

پ

پایداری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 197-212

پایداری خاک‌دانه‌ها؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 1-13

پایداری خاکدانه‏ها؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 691-710

پایش اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 287-305

پخش سیلاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 15-24

پراکنش زمانی بارش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 885-899

پروژة RFLDL؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 625-645

پساب شهری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 1-13

پلات فرسایشی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 573-588

پوشش تاجی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 371-383

 

ت

تاب‌آوری جوامع محلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 625-645

تابع HOF؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 269-285

تابع شعاع‌محور؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 779-793

تبخیر و تعرق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 385-398

تیپ گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 227-245

تثبیت ماسه‏های روان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 739-750

تجزیة مؤلفه‏های اصلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 371-383

تحلیل خوشه‏ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 821-833

تحلیل سلسله‌مراتبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 675-689

تحلیل شبکة اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 65-79

تحلیل شبکه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 47-64

تحلیل منطقه‏ای سیلاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 821-833

تخریب خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 109-129

تخریب خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 853-867

تخریب فیزیکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 835-851

تراکم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 81-94

تراکم کشت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 173-180

ترسیب کربن؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 173-180

ترکیب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 371-383

تصاویر سنجندة MODIS؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 385-398

تغییر اقلیم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 659-674

تیغ‌زنی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 25-34

تولید رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 323-340

تولید علوفه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 359-370

تولید علوفه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 885-899

تولید مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 131-148

 

ث

 

ج

جدول سیمپلکس؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 795-808

جمعیت فصلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 767-778

 

چ

چرا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 371-383

چراگاه‏های شور؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 149-158

 

ح

حداکثر بارش محتمل 24 ساعته؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 95-108

حرکت ماسه‏ها؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 739-750

حکمرانی محلی آب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 287-305

حوضة آبخیز شهرک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 589-606

حوضة آبخیز طالقان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 213-225

حوضة آبخیز کسیلیان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 647-656

حوضة آبخیز گاش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 307-322

حوضة زوجی کاخک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 573-588

حوضة طالقانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 751-765

حوضة هلیل‌رود جیرفت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 95-108

 

خ

خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 459-467

خشکسالی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 131-148

خصوصیات خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 149-158

خصوصیات خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 227-245

خودهمبستگی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 659-674

خوش‌خوراکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 371-383

 

د

دامنة اکولوژیکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 269-285

دانه‏بندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 15-24

دبی اوج؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 323-340

دبی اوج سیل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 307-322

دریاچة ارومیه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 149-158

دشت هشتگرد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 809-820

دقت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 81-94

 

ذ

 

ر

ردیاب‏های شیمیایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 751-765

رس قابل پراکنش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 1-13

رسوبات معلق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 413-426

رسوب‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 399-412

رسوب معلق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 323-340

رسوب‏نمود؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 323-340

رگرسیون چندمتغیره؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 821-833

رگرسیون چندمتغیره؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 227-245

روستای رزین؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 287-305

روش درجه‏بندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 197-212

روش ژئوپدولوژی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 853-867

روش کلارک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 647-656

روش هرشفیلد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 95-108

روندیابی سیل در رودخانه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 307-322

روندیابی سیل در مخزن؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 307-322

 

ز

زمین‌آمار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 341-357

زمین‌آمار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 809-820

 

ژ

 

س

ساختار سلسله‌مراتبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 197-212

سازه‏های اصلاحی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 307-322

سازه‌های هیدرولیکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 95-108

سد طالقان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 767-778

سد کمال‏صالح؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 795-808

سرایان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 625-645

سری زمانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 659-674

سرمایة اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 287-305

سرمایة اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 625-645

سیل‌خیزی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 213-225

سمنان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 675-689

سناریوهای مدیریتی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 795-808

سنجش از دور؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 385-398

 

ش

شاخص؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 711-723

شاخص بارش استانداردشده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 131-148

شاخص شناسایی خشکسالی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 131-148

شاخص مرکزیت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 47-64

شاخص‏ های میدانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 589-606

شبکة تبادل اطلاعات؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 65-79

شبکة ذی‌نفعان محلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 287-305

شبکة عصبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 413-426

شبکة عصبی مصنوعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 159-171

شبکة عصبی مصنوعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 341-357

شبکه اعتماد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 625-645

شبیه‌ساز باران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 399-412

شیرابه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 25-34

شکل پلات؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 81-94

شهر بابک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 247-267

شهرستان کهگیلویه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 35-46

شوری خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 1-13

شوری خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 725-738

 

ص

صحت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 81-94

صفات عملکردی گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 835-851

 

ض

 

ط

طالقان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 181-195

طالقان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 691-710

طرح آبخیزداری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 607-624

طرح‌های مرتع‌داری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 35-46

 

ظ

 

ع

عدم مشارکت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 35-46

عکس فاصلة وزنی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 779-793

عمق برف؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 341-357

عملیات بیولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 573-588

عملکرد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 25-34

عملکرد مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 675-689

عوامل انسانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 675-689

عوامل طبیعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 675-689

 

غ

 

ف

فرسایش آبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 109-129

فرسایش بادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 109-129

فرسایش بادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 739-750

فرسایش خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 181-195

فرسایش خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 751-765

فرسایش و رسوب‌دهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 607-624

فصل رشد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 885-899

فضای بین لکه‏ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 149-158

 

ق

قدرت اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 47-64

قرق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 371-383

قرق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 573-588

قم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 885-899

 

ک

کاربری اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 181-195

کاربری اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 767-778

کاشان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 711-723

کاهش فرسایش خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 795-808

کربن آلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 173-180

کریجینگ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 779-793

کرخه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 659-674

کیفیت آب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 159-171

کیفیت آب زیرزمینی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 809-820

کلاس‏های تخریب خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 853-867

کلرور- سدیم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 159-171

کنشگران کلیدی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 47-64

کوکریجینگ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 779-793

 

گ

گچساران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 15-24

گراسلند؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 835-851

گرگانرود؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 399-412

گشتاور خطی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 821-833

گشتاورهای خطی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 95-108

گونة انحصاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 869-884

 

ل

لادا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 109-129

لس؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 399-412

لکه‏های اکولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 149-158

 

م

مالچ سیمان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 739-750

مدیریت اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 459-467

مدیریت پایدار منابع طبیعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 65-79

مدیریت منابع خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 853-867

مدلADBASE؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 181-195

مدل IMDPA؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 247-267

مدل IMDPA؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 711-723

مدل تجربی EPM؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 589-606

مدل رگرسیونی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 399-412

مدل گلاسود؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 853-867

مراتع ساوجبلاغ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 227-245

مراتع کردان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 359-370

مرتع‌داری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 35-46

مرکزی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 885-899

مصرف علوفه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 359-370

معیار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 711-723

مکانیسم شکستگی خاکدانه‏ها؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 691-710

منابع رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 751-765

منحنی پاسخ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 269-285

منحنی زمان- مساحت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 647-656

منحنی سنجه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 413-426

منشأیابی رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 751-765

منطقة کلاتة رودبار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 47-64

منطقه جزینک سیستان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 459-467

من‌- کندال اصلاح‌شده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 659-674

مهاجرت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 767-778

 

ن

ناحیة خلیج- عمانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 869-884

ندوشن؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 131-148

نرم‏افزار R؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 81-94

نروفازی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 213-225

نفوذپذیری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 15-24

نفوذ رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 1، 1394، صفحه 15-24

نهال‏کاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 725-738

 

و

واریختگی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 691-710

واریوگرام؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 341-357

واژگان کلیدی: تغییرات زمانی رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 323-340

واکنشِ هیدرولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 307-322

ویلکوکس؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 809-820

 

ه

هدررفت خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 3، 1394، صفحه 589-606

هیدروژل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 725-738

هزینه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 68، شماره 4، 1394، صفحه 725-738

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com