آ

آبخیز شهری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 419-435

آذربایجان غربی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 103-115

آزمون گاما؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 289-303

 

ا

اردبیل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 407-417

ارزیابی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-252

ارزیابی بیابان‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 641-655

ارزیابی کارایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 289-303

ارزش‌گذاری اقتصادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 317-331

ارگ کاشان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 189-202

استان کردستان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 279-288

استان مازندران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 159-175

ایستگاه اردبیل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 537-548

ایستگاه گچساران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 177-187

اشترانکوه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 263-278

ایلام؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 459-485

اندوزوخوری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 571-585

انسجام اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 217-232

 

ب

بیابان‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 603-616

باران‌ساز FEL3؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 203-216

بافت خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 203-216

بختیاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 437-450

بروموس کپه‌داغی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 253-261

بزرگی زمین‏ لغزش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 159-175

بوته‌‏های پرستار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 73-82

بوشهر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 515-524

بوم‌شناسی فرهنگی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 217-232

 

پ

پایش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 603-616

پتانسیل اسمزی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 437-450

پخش سیلاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 177-187

پخش سیلاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 515-524

پراکنش گیاهان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 279-288

پرسپترون؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 127-139

پیش‌بینی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 127-139

پلی‏ اکریل‏ آمید؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 203-216

پهن‏برگان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 571-585

پهنه‌بندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 459-485

پهنه ‏بندی خطر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 17-29

پوسته بیولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 83-92

پوشش گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 31-44

پوشش مرتعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 317-331

 

ت

تپه‏ های طولی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 189-202

تپه‏ های عرضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 189-202

تپه‏ های فعال؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 189-202

تجزیه رگرسیونی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 117-126

تجزیه مؤلفه ‏های اصلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 279-288

تحلیل ذی‌نفعان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 141-157

تحلیل شبکه اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 141-157

تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 525-536

تخریب اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

تخریب پوشش گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-252

تسهیل مکانیکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 73-82

تصاعد کربن؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 451-458

تصاویر TM؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 631-640

تعمیم‌پذیری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 93-102

تغییرات فیزیکوشیمیایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 177-187

تغییرات نفوذپذیری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 515-524

تغییر اقلیم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 537-548

تله قلیایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 451-458

تیمار مطلوب و نامطلوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

تنش چرایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 73-82

تنوع گونه‌ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 103-115

توزیع گامای سه‌پارامتری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 159-175

تولید رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 317-331

 

ث

 

ج

جوانه‌زنی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 253-261

جوانه‌زنی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 437-450

 

چ

چرای دام؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 103-115

چرای دام؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 451-458

چراگاه استوایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-344

چشمه‏ های کارستی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 263-278

 

ح

حجم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 159-175

حجم ریشه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-344

حد بحرانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 381-391

حوزة آبخیز جنگلی کجور؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 1-15

حوزة آبخیز مرغا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 487-499

حوزه آبخیز رودخانه سیکان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 17-29

حوضة آبخیز سیاه‌دره؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 617-629

 

خ

خاک سطحی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 177-187

خزه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 83-92

خشک‌سالی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 127-139

خصوصیات بذر (وزن؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 571-585

خندق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 117-126

 

د

دانش ‏بومی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 217-232

دانه‏ بندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 189-202

دبی روزانه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 1-15

درجه حرارت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 253-261

درخت سنجد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 345-358

دشت لوت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 359-380

دمای کاردینال؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 253-261

 

ذ

 

ر

ریزمقیاس‌‏نمایی آماری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 537-548

رسوب‏‏؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 1-15

رسوبات؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 515-524

رسوب‏گذاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 83-92

رسوب معلق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 289-303

رشد طولی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 117-126

رگرسیون لجستیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 17-29

رگرسیون لجستیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 617-629

رگرسیون لوجستیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 45-59

رواناب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 501-513

رودخانه دویرج؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 289-303

روستای قصر یعقوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 217-232

روش معمول ایران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 93-102

 

ز

زیراشکوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 73-82

زمان پیمایش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 419-435

زمان تمرکز؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 419-435

زمین‌آمار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 393-406

زمین‌‏آمار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 45-59

زمین ‏لغزش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 159-175

زمین‌لغزش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 17-29

زمین‌لغزش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 617-629

زنگوان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 459-485

 

ژ

ژئوپدولوژی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 93-102

ژئومورفولوژی کمّی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 359-380

 

س

سازند؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 263-278

سازند آغاجاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 487-499

سازند زمین‌شناسی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 31-44

سامانة اطلاعات جغرافیایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 617-629

سرما؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 437-450

سطح ریشه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-344

سمنان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 451-458

سنجندة ASTER؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 603-616

 

ش

شاخص؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 345-358

شاخص دهک بارش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 127-139

شاخص زمین‌لغزش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 459-485

شاخص کاپا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 45-59

شبکة عصبی مصنوعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 127-139

شبکة عصبی مصنوعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 487-499

شبیه‌ساز باران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 31-44

شدت بیابان‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 641-655

شدت بیابان‏زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 345-358

شدت‏ های مختلف برداشت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 305-316

شیردان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 217-232

شمال شرق سمنان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 525-536

شهرستان خاتم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

شهرستان دره‏ شهر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 17-29

شوری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 603-616

شوری خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 631-640

 

ص

صحت نقشه خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 93-102

 

ض

ضریب بهینه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 359-380

ضریب دی- بی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 359-380

 

ط

طالقان میانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 317-331

طرح کرت‌های خردشده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

طول؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 571-585

طول دامنه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 587-601

طول ریشه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-344

 

ظ

ظرفیت حمل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 587-601

ظرفیت زراعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 437-450

 

ع

عرض؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 571-585

عکس هوایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 117-126

عناصر معدنی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 381-391

عوامل بیابان‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 641-655

عوامل محیطی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 279-288

 

غ

غلظت رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 587-601

 

ف

فاصله تا رأس؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 117-126

فاکتور؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 359-380

فرسایش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 117-126

فرسایش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 501-513

فرسایش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 587-601

فرسایش آبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 83-92

فرسایش آبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 407-417

فرسایش بادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 189-202

فرسایش پاشمانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 203-216

فرسایش خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 317-331

فرسایش خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 487-499

فرسایندگی باران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 393-406

فرمول تجربی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 419-435

 

ق

قیچ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 525-536

قدرت اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 141-157

قرق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 451-458

قطر ریشه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-344

قوشه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 451-458

 

ک

کارایی مدل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 501-513

کاربری مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 501-513

کاسه پاشمان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 203-216

کردان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 305-316

کشاورزی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 61-72

کیفیت آب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 263-278

کلیر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 475-485

کلونیزاسیون؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 559-570

کود بیولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 559-570

کوکریجینگ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 393-406

 

گ

گندمیان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 571-585

 

ل

لادا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-252

لگجی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 475-485

 

م

ماشین بردار پشتیبان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 289-303

میان‌یابی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 393-406

مدیریت مشارکتی منابع طبیعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 141-157

مدل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 459-485

مدل HADCM3؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 537-548

مدل IMDPA؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 345-358

مدل اصلاح‌شدة IMDPA؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 641-655

مدل‏ آماری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 1-15

مدل رقومی ارتفاع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 359-380

مدل رگرسیون؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 253-261

مدل‌سازی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 407-417

مدل‌های توزیع فراوانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 103-115

مراتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 559-570

مراتع دیزج بطچی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 103-115

مراتع سارال؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 279-288

مراتع سمنان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 45-59

مراتع طالقان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 381-391

مرحلة رشد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 381-391

مرزة سهندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 437-450

مرکزیت کنشگران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 141-157

مروست؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 603-616

مساحت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 159-175

معیار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 345-358

منطقة دامغان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 641-655

 

ن

نیاز روزانة دام؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 381-391

نبکا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 475-485

نیر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 407-417

نشاکاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 559-570

نفوذپذیری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 83-92

نقشة خطر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 407-417

نقشه پیش ‏بینی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 45-59

نقشه‌های خودسازمانده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 359-380

نمایة Boyce؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 525-536

نهاد اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 217-232

نوررود؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 31-44

 

و

واحد سنگی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 31-44

واحدهای نقشه خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 1، 1393، صفحه 93-102

واکنش مورفولوژی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 475-485

وزن ریشه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 333-344

ویژگی‏های خشکسالی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 537-548

ویژگی ‏های رویشی و زایشی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 305-316

و شکل بذر).ا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 571-585

وضعیت مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 233-252

 

ه

هدایت الکتریکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 4، 1393، صفحه 631-640

هیدروژئوشیمیایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 2، 1393، صفحه 263-278

هیدروگراف استدلالی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 67، شماره 3، 1393، صفحه 419-435

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com