آ

آشیان‏های اکولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 529-540

آنالیز فراوانی سیلاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 495-506

 

ا

اردبیل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 507-516

ارزیابی تناسب اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 301-314

ارزش رجحانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 552-541

ازت و ماده آلی و گونه کم شونده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 289-299

استان یزد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 361-378

استفاده چند منظوره؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 449-460

اقلیم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 483-494

البرز شمالی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 529-540

انتگرال چاکوئت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 301-314

انتگرال فازی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 301-314

انرژی متابولیسمی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

انرژی متابولیسمی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 277-288

 

ب

بیابان¬زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 517-528

بالون؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 351-359

برآیند حمل ماسه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 411-422

بیلان آبی آبخوان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 379-393

بهترین برازش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 315-328

بهره برداران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 553-568

بوته‌زار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 351-359

 

پ

پایش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 175-189

پتانسیل حمل ماسه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 411-422

پخش سیلاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 473-482

پراکندگی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 315-328

پروتئین خام؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 277-288

پیش¬بینی آبدهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 569-580

پشرت کیاسر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 191-202

پهنه‌بندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 395-409

پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 231-243

پوشش تاجی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 289-299

پوشش گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 507-516

پیوند اعتماد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 553-568

پیوند مشارکت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 553-568

 

ت

تاج پوشش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 175-189

تپه ماسه‌ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 411-422

تجدیدپذیری آب زیرزمینی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 379-393

تجزیه تحلیل عاملی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 495-506

تحلیل سلسله مراتبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 395-409

تحلیل شبکه اجتماعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 553-568

تراکم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 289-299

ترسیب کربن؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 191-202

ترکیب گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 289-299

تصاویر ماهواره‌ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 175-189

تصمیم گیری سلسله مراتبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 203-216

تغذیه طبیعی وواداری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 379-393

توپوگرافی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 529-540

تولید علوفه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 159-174

تولید علوفه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 507-516

 

ث

 

ج

جهش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 315-328

جواهرده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 529-540

 

چ

 

ح

حد بحرانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 277-288

حوزة آبخیز سفیدرود؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 257-267

حوزة آبخیز ماربر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 395-409

حوزه آبخیز سفیدرود؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 329-340

حوزه آبخیز هراز؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 231-243

حوضه کجور؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 423-432

حوضه لیقوان¬چای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 569-580

 

خ

خراسان رضوی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 495-506

خشکسالی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 159-174

خشکسالی هیدرولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 257-267

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 529-540

خوش خوراکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 552-541

 

د

داده‌های هیدرومتری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 329-340

دبی اوج؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 341-349

دبی جریان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 315-328

درصد تاج‌پوشش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 351-359

 

ذ

 

ر

رخساره ژئومورفولوژی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 433-448

ردیاب‌های شیمیایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 379-393

رژیم بادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 411-422

رسته‌بندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 361-378

رسوبزایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 473-482

رسوبگیری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 473-482

رشد حلقه‌ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 245-256

رگرسیون؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 159-174

رگرسیون؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 395-409

رگرسیون چندمتغیره غیرخطی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 341-349

رگرسیون خطی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 569-580

روش رگرسیون دو متغیره؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 329-340

روش سطح آستانه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 257-267

رویشگاه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 483-494

روش لانگبین؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 329-340

روش هیبرید؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 495-506

روند؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 315-328

 

ز

زیاد شونده و مهاجم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 289-299

زمین آمار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 461-472

زمین لغزش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 395-409

زمین‌لغزش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 231-243

زنبورداری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 449-460

 

ژ

 

س

سازندهای زمین¬شناسی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 473-482

سیستم استنتاج فازی (FIS)؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 569-580

سنجش از دور؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 175-189

سنجش از دور؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 351-359

سنجنده ASTER.؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 175-189

 

ش

شاخص؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 517-528

شاخص انتخاب گونه و مناطق استپی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 552-541

شاخص بارش استاندارد شده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 159-174

شاخص جریان پایه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 257-267

شاخص شدت خشکسالی پالمر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 159-174

شاخص گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 175-189

شاخص معیار بارندگی سالانه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 159-174

شبکه عصبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 341-349

شبکه عصبی مصنوعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 231-243

 

ص

 

ض

 

ط

طالقان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 341-349

طبقه‌بندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 361-378

 

ظ

 

ع

عکس‌های هوایی بزرگ مقیاس؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 351-359

عملگر لوکاسویچ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 301-314

عملگرهای فازی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 301-314

 

غ

غلظت فسفر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 423-432

 

ف

فریدون شهر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

فرسایش آبی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 433-448

فرسایش بادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 411-422

فرسایش بادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 433-448

فرسایش خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 423-432

فرم‏های رویشی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 529-540

فعالیت¬ انسانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 461-472

فنولوژی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 483-494

 

ق

قرق؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 289-299

قطعه آشیانه‌ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 203-216

قطعه حداقل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 203-216

قم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 159-174

 

ک

کارآیی نمونه‌برداری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 203-216

کاربری اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 175-189

کریجینگ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 461-472

کیفیت آب زیرزمینی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 461-472

کیفیت علوفه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

کیفیت علوفه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 277-288

کیفیت علوفه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 483-494

 

گ

گیاهان شهدزا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 449-460

گیاهان گرده زا؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 449-460

گچساران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 473-482

گرین- آمپت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 245-256

گوسفند؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

 

ل

 

م

متغیرها محیطی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 361-378

مدیریت مشارکتی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 553-568

مدل؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 341-349

مدل رگرسیونی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 423-432

مراتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 483-494

مراتع قره آقاچ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 449-460

مراتع نیر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 361-378

مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 553-568

مرحلة فنولوژی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 277-288

معیار؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 517-528

منطق فازی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 569-580

منطقه نیمه استپی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 507-516

 

ن

نیاز غذایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

ناش ساتکلیف؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 245-256

نیترات؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 461-472

نژاد لری محلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 217-229

نفوذپذیری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 245-256

نهاد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 553-568

نوسانات بارندگی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 4، 1391، صفحه 507-516

 

و

 

ه

هدررفت مواد غذایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 423-432

هشتگرد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 379-393

هضم‌پذیری مادة خشک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 3، 1391، صفحه 277-288

هورتون؛ مرتع و آبخیزداری دوره 65، شماره 2، 1391، صفحه 245-256

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com