آ

آبخیزداری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 375-385

آبخیز لتیان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 359-373

آبشویی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 197-10

آب‌های شور زیر‌زمینی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 197-10

آتریپلکس؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 197-10

 

ا

ابوزیدآباد کاشان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 399-415

اراضی رها شده؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 75-88

ارزیابی اقدام ها؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 375-385

ارزش خالص کنونی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 183-14

ارزش غذایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 277-287

ارزش مورد انتظار مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 183-14

ارومیه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 105-14

اسید سالیسیلیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 29-40

اشنان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 197-10

اقلیم و پستی روش کوادرات؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 387-397

البرز مرکزی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 131-18

الگوهای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 55-74

اندازه بهینه واحدهای بهره‌برداری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 105-14

انواع فرسایش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 13-27

 

ب

بیابان‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 149-16

بیابان‌زایی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 165-18

باران‌ساز.اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 89-114

بانکت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 359-373

برآورد بارش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 55-74

بهره‌وری اقتصادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 105-14

بوته‌های شورپسند. مراتع بیابانی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 277-287

 

پ

پوشش گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 331-340

 

ت

تجزیه تابع تشخیص؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 13-27

تجزیه تطبیقی متعارفی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 387-397

تجزیه مؤلفه‌های اصلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 331-340

تجزیه واریانس و روش RDA؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 119-11

تحلیل منطقه‌ای سیلاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 131-18

تغییرات جمعیتی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 75-88

تیمار شاهد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 359-373

تنش خشکی و توت روباه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 29-40

تنش شوری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 29-40

تنوع گونه‌‌ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 387-397

توپوگرافی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 341-358

تورم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 287-305

تولید؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 183-14

تولید رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 41-52

 

ث

 

ج

جمع‌آوری آب باران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 359-373

جنگلی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 89-114

جوانه‌زنی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 29-40

 

چ

 

ح

حوزه کن؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 375-385

 

خ

خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 307-318

 

د

درآمد خالص؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 183-14

دشت اردکان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 197-10

دورکاوی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 75-88

 

ذ

ذرت‌علوفه‌ای SC704؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 359-373

 

ر

ردیاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 13-27

رگرسیون چندمتغیره؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 131-18

روان‌آب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 89-114

رواناب سطحی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 41-52

رودخانه مهاباد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 341-358

روستای چرخاب.؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 287-305

روش‌ ESAs؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 149-16

روشMICD.؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 165-18

روش منشاءیابی رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 13-27

 

ز

 

ژ

 

س

سازند آغاجاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 1-12

سازند گچساران؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 1-12

سامانه استنباط فازی- عصبی تطبیقی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 55-74

سیر تحول؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 287-305

سریش؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 183-14

سیستان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 165-18

سیل شاخص؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 131-18

سنگ‌های مقاوم؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 341-358

سینوپتیکی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 55-74

 

ش

شاخص نظام یافتگی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 319-329

شیب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 341-358

شدت فرسایش بادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 399-415

 

ص

 

ض

 

ط

طالقان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 75-88

 

ظ

 

ع

عملیات؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 149-16

عملکرد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 197-10

عوامل محیطی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 331-340

 

غ

 

ف

فرسایش بادی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 165-18

فرسایش‌پذیری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 341-358

فرسایش خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 89-114

فرسایش خندقی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 41-52

 

ق

قابلیت بالقوه؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 165-18

قابلیت کنونی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 165-18

قره داغ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 197-10

قیمت؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 287-305

 

ک

کاربری اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 1-12

کاربری اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 75-88

کاربری اراضی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 341-358

کارکرد چشم انداز؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 319-329

کیفیت لاشبرگ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 307-318

 

گ

گیاهان معرف؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 119-11

گسترش خندق‌ها؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 41-52

گوسفند زندی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 277-287

 

ل

لکه‌های اکولوژیک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 319-329

 

م

مالکان؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 287-305

محصول فرعی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 183-14

مدل IRIFR. E.A؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 399-415

مدل سازی سیلاب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 375-385

مدل‌‌های وفور گونه‌‌ای؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 387-397

مراتع اشتهارد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 331-340

مراتع ساوجبلاغ؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 119-11

مراتع مراوه‌تپه و قره‌قیر؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 319-329

مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 105-14

مرتع؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 183-14

مرحله رویشی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 277-287

معرف‌های گیاهی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 319-329

منابع رسوب؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 13-27

منطقه سیستان میانگین هندسی؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 149-16

 

ن

نی‌ریز؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 41-52

 

و

واحدکاری؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 165-18

ویژگی‌های خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 119-11

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 1، 1389، صفحه 1-12

و کمترین؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 399-415

 

ه

هیبرید؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 2، 1389، صفحه 131-18

همند آبسرد؛ مرتع و آبخیزداری دوره 63، شماره 3، 1389، صفحه 307-318

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com