آ

آب‌پز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 283-290

آرتیفکت انعکاسی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 103-110

آسپرجیلوس فومیگاتوس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 379-384

آستاگزانتین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 95-102

آناتومی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 151-158

 

ا

اپی توپ‌ها؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 335-345

اخذ غذا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 197-201

اسانس گل درخت میخک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 363-369

اسب عرب؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 165-172

اسپرماتوکریت‌؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 219-225

استافیلوکوکوس اورئوس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 325-333

استرپتوکوکوس اینیایی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 119-125

استرس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 255-261

استرس گرمائی فوق حاد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 73-77

اسیدوز تحت حاد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 183-189

اشریشیاکلی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 347-352

اشریشیا کولی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 9-15

ا‌شریشیاکولای؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 203-212

الک پنسیلوانیایی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 183-189

الکتروکاردیوگرافی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 263-269

ایمریا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 111-117

ایمنی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 271-283

ایمونوانفورماتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 335-345

ایمونوگلوبولین‌Y‌؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 347-352

انتقال ژن به اسپرم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 245-254

اندازه تخمک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 411-421

اولتراسونوگرافی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 103-110

 

ب

بیاح؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 301-310

با فت شنا سی بیضه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 237-244

باقیمانده دارویی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 283-290

بالب پنیس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 401-409

بتا کاروتن؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 95-102

بتا–لاکتامازهای وسیع الطیف؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 203-212

بره های لری–بختیاری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 237-244

بزغاله‌ مهابادی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 291-299

بستر؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 111-117

بیماریزایی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 119-125

بیومارکر زیستی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 301-310

 

پ

پتاسیم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 227-230

پری‌بیوتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 79-84

پروتئین تروپومیوزین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 335-345

پیش‌سازهای خون‌ساز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 17-23

پلاسما؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 423-430

پنیس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 401-409

پودرزرده؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 347-352

 

ت

تاسماهی ایرانی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 119-125

تحرک اسپرم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 219-225

ترانسفکشن؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 311-323

تزریق داخل بطن مغزی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 197-201

تغییرات هیستوپاتولوژی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 301-310

تغییر کروموزومی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 411-421

تیل‌مایکوزین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 283-290

تنش گرمایی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 371-378

توسعه تخمدان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 159-164

توکسوکاراکانیس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 355-362

تولید سلول؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 17-23

 

ث

 

ج

جذب کیسه زرده؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 231-236

جیره؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 227-230

جلبک دونالیلا سالینا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 95-102

جنس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 165-172

جنس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 255-261

جوانه زدایی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 363-369

جوجه‌درآوری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 65-71

جوجه گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 271-283

جوجه گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 347-352

جوجه گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 371-378

جوجه‌های گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 197-201

جونده؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 401-409

جیوه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 191-195

 

چ

چند شکلی تک نوکلئوتیدی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 49-55

 

ح

حد مجاز مصرف؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 191-195

 

خ

خاک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 355-362

خصوصیات کیفی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 79-84

خلیج فارس و دریای عمان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 85-93

خون؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 213-217

 

د

داروهای ضد باکتریایی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 41-48

درصد آبستنی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 133-139

درماتیت انگشتی نابجا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 1-7

دستگاه تناسلی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 141-149

مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره تاریکی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 371-378

مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره تخم‌ریزی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 423-430

 

ذ

 

ر

رادیولوژی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 103-110

ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 25-31

ریخت شناسی بافتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 395-399

ریزماهواره؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 85-93

روی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 173-181

روی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 271-283

روده کوچک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 395-399

 

ز

زخم دیواره؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 1-7

زخم کف؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 1-7

 

ژ

 

س

ساختار ژنتیکی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 85-93

سرخرگ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 151-158

سگ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 355-362

سلول سرتولی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 237-244

سلول لیدیگ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 237-244

سلول‌های دندریتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 17-23

سلول‌های سوماتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 127-132

سم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 1-7

سن؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 165-172

سن؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 255-261

سین بیوتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 271-283

سینبیوتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 65-71

 

ش

شاخص‌های رشد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 385-393

شانک زردباله؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 301-310

شیر؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 127-132

 

ص

 

ض

ضریب تبدیل غذایی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 291-299

 

ط

 

ظ

 

ع

عسل؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 379-384

عفونت‌؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 311-323

عملکرد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 79-84

عملکرد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 271-283

 

غ

 

ف

فاکتورهای خونی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 385-393

فیبر مؤثر جیره؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 183-189

فراسنجه‌های خونی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 65-71

فصل؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 165-172

فلوسایتومتری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 33-39

 

ق

قدرت کشندگی ماکروفاژ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 379-384

قزل آلا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 57-63

قزل‌آلای رنگین‌کمان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 231-236

قزل‌آلای‌رنگین‌کمان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 411-421

 

ک

کاتپسین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 25-31

کاتیون‌های دو ظرفیتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 219-225

کاروتید خارجی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 151-158

کبد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 173-181

کبد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 301-310

کیتوزان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 385-393

کروم متیونین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 291-299

کیفیت تخم‌مرغ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 65-71

کیفیت گوشت؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 291-299

کم کاری تیروئید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 237-244

کنه بوافیلوس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 335-345

 

گ

گاما‌آمینوبوتیریک‌اسید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 371-378

گاو؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 49-55

گاوداری شیری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 41-48

گاو شیری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 127-132

گاوشیری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 325-333

گاومیش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 203-212

گربه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 213-217

گربه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 33-39

گلرنگ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 141-149

گلیسین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 197-201

گوساله؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 255-261

گوساله؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 363-369

گوسفند؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 73-77

گوسفند؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 245-254

گوسفند سنگسری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 151-158

گوشت؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 283-290

 

ل

لاپاراسکوپی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 133-139

لاواژ ریه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 255-261

لیزوزیم انسانی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 245-254

لنتی وکتور؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 311-323

لنگش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 1-7

 

م

ماکروفاژ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 379-384

مایکروویو؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 283-290

مایکوپلاسما هموتروپیک گربه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 213-217

ماهی بنی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 159-164

ماهی خواجو؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 423-430

ماهی سورم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 95-102

ماهی کپور معمولی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 385-393

مرغ تخم‌گذار؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 79-84

مرغ گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 111-117

مرغ مادر گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 65-71

مرغ مروارید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 395-399

مرفولوژی روده؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 347-352

میش زل؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 133-139

مغز استخوان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 17-23

مگس خانگی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 9-15

میگو؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 191-195

میگوی پاسفید غربی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 385-393

میگوی موزی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 85-93

ملاتونین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 371-378

موج ‌ P؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 263-269

موش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 141-149

موش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 325-333

موش صحرایی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 227-230

 

ن

ناحیه َ5 لاکتوفرین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 49-55

ناقل میکانیکی‌؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 9-15

نانوسیلور؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 325-333

نیتریک اکساید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 379-384

نسبت جنسی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 227-230

نقیصه‌های استخوانی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 103-110

 

و

واکسیناسیون؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 57-63

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 213-217

ویتامین A؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 173-181

ویتامین C‌ تزریقی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 73-77

ویتلین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 25-31

ورم پستان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 325-333

ورم‌پستان بالینی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 127-132

وضعیت مصرف؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 41-48

 

ه

هاپلوتیپ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 49-55

هیستومورفومتری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 141-149

هماتولوژی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 291-299

هموگلوبین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 25-31

هورمون تیروئید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 3، 1393، صفحه 231-236

هورمون‌های استروئیدی جنسی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 4، 1393، صفحه 423-430

هورمون‌های استروئیدی جنسی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 159-164

هورمون‌های تیروئید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 2، 1393، صفحه 165-172

 

ی

یرسینیا راکری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 69، شماره 1، 1393، صفحه 57-63

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com