آ

آبشش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122

آرژیناز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 1-5

آلودگی کشت سلولی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 11-16

آنتاگونیست GnRH؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111

آنتریت نکروتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 128-132

آنتی ژن کاپچرالایزا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27

آنتی ژن های توموری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 141-146

آنزیم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158

آنفلوانزای پرندگان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 17-22

آئروموناس‌هایدروفیلا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 337-343

 

ا

اپیدمیولوژی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 47-51

اتساع ورید وداج؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 63-67

اجسام زرد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111

احتیاجات انفرادی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 53-57

اخذ آب؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 327-330

اخذ غذا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 327-330

ایران؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122

ارزیابی درد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151

ارزیابی منی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300

استافیلوکوکوس اورئوس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 69-73

استرپتوکوکوس آگالاکتیه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 69-73

استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 69-73

اشریشیاکلی‌7:H157O ‌؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 301-304

اشعه گاما؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115

اکسیداسیون اسید آمینه شاخص؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 53-57

الایزا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 133-139

الیزا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316

ایمونوگلوبین G؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 133-139

ایمونوگلوبین Y؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 133-139

ایمیونو مگنتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 41-46

انتشار جغرافیایی و ایران؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 123-126

انجماد گوشت ماهی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115

انسولین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 291-295

انسولین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 79-82

انعقاد خون؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 29-32

انگل کرمی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 163-164

 

ب

بافت؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158

برداشت رحم و تخمدان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151

بره؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39

بز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 47-51

بز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 75-78

بز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111

بیماری تجربی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 128-132

بیماری مارک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158

بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 99-105

بیماری‌های رحم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 7-10

بیوپسی گوش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27

بوقلمون؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 59-61

 

پ

پرتو دهی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115

پروبیوتیک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 133-139

پلت های مدفوع؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 159-162

پنیر‌های سنتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 301-304

 

ت

تحت تیپ ‌2N9H؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 17-22

تخم چشم زده؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 345-350

تیروئید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 305-309

 

ث

 

ج

جداسازی ویروس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 17-22

جنین استحصالی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111

جوجه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290

جوجه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158

جوجه گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 305-309

جوجه گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 327-330

جوجه گوشتی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 128-132

جیوه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 331-335

 

چ

 

ح

 

خ

خراسان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316

خرگوش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 29-32

خرگوش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 159-162

خوزستان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 59-61

 

د

داخل بطن مغزی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 327-330

درد فرمالینی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 291-295

درد فرمالینی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 79-82

درماسنتورراسکمنسیس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 123-126

درماسنتور مارژیناتوس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 123-126

درماسنتورنی وئوس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 123-126

دستگاه گوارش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 163-164

 

ذ

 

ر

رحم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 7-10

ریخت‌شناسی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 305-309

رسوب ایمنی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 141-146

 

ز

 

ژ

ژن‌های b؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 41-46

 

س

سارکوسیستیس فوزی فورمیس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 29-32

سارکوسیستین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 29-32

سالکیل؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290

سالمونلا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290

سالمونلا آنتریتیدیس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 229-234

سالمونلا انتریتیدیس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 133-139

سالمونلا تیفی موریوم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 41-46

سرولوپلاسمین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 75-78

سرولوژی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 317-319

سرولوژی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 59-61

سگ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151

سگ خانگی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 163-164

سینوس کاروتید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 351-355

سوپراوولاسیون؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111

 

ش

شیراز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 163-164

شریان کاروتید مشترک؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 351-355

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عملکرد؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290

 

غ

 

ف

فصل غیرجفت‌گیری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300

فعال کننده اسپرم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 345-350

فیل ماهی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 337-343

فیمبریه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 229-234

 

ق

قارچ؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 7-10

قزل آلای رنگین کمان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 99-105

قزل‌آلای رنگین کمان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 345-350

قوچ شال؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300

 

ک

کربن نشان دار؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 53-57

کریپتوسپوریدیوم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 47-51

کرمان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 47-51

کلامیدیوز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 59-61

کلامیدوفیلا پسیتاسی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 59-61

کلستریدیوم پرفرینجنس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 128-132

کنجاله کانولا؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 305-309

کنسرو تن ماهی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 331-335

 

گ

گاو؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 301-304

گاو؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 1-5

گاو؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 63-67

گاو شیری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316

گاومیش؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 351-355

گاوهای شیری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 7-10

گربه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 317-319

گلوکز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 1-5

گوسفند؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 301-304

گوسفند؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 47-51

 

ل

لاپاروسکوپی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151

لایزوزیم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 337-343

لیزین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 53-57

لکوزگاوی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 141-146

لمفوسارکوم؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 141-146

 

م

محیط بیضه؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300

مدت زمان نگهداری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115

مدفوع؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 41-46

مرفین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 291-295

مرفولوژی روده؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290

میزبان های جدید؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122

مس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 75-78

میکسوبولوس پرسیکوس؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122

میکسوبولوس کارونی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122

ملاتونین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300

مورفولوژی و هیستومورفومتری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 351-355

مو‌ش‌های سوری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 291-295

موش‌های سوری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 79-82

 

ن

نالوکسان؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 291-295

نبض ورید وداج؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 63-67

نیمچه مرغ مادر؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 53-57

 

و

واکنش زنجیره‌ای پلی مراز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27

ورید وداج؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 63-67

ویروس لوسمی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 317-319

 

ه

هیپرگلیسمی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 79-82

هیپوفسفاتمی تغذیه‌ای؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39

هیپوگلیسمی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 79-82

هیدریدژنریشن جذب اتمی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 331-335

هیستیدین؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 159-162

هیستوپاتولوژی؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158

هموگلوبینوری؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39

همولیز؛ مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com