آ

آسپرژیلوس فلاووس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 201-209

آنزیم‌های تجزیه‌کننده؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 97-110

 

ا

ایپرودیون-کاربندازیم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 25-37

اسانس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

اسانس رازیانه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 25-37

استرین‌های سودوموناس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 163-176

القای مقاومت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-122

ایمنی حشرات؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47

انگور؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

 

ب

بادامی ریز زرند؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 163-176

باکتری‌های پروبیوتیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234

بیان ژن؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-122

بکرزای ماده‌‍‌‌زا؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 193-200

بیمارگر حشرات؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47

بیماری‌های پس از برداشت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

بهینه‌سازی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-58

بوته‌میری خیار؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-122

بیوکنترل؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 235-246

 

پ

پارازیتیسم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 193-200

پارازیتیسم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 211-222

پاسخ یاخته‌ای؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47

پاسخ هیومرال؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47

پژمردگی فوزاریومی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 235-246

پسته؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 163-176

پسته؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 201-209

پسته؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234

پوسیدگی خاکستری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 25-37

پوسیدگی میوۀ توت‌فرنگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 13-23

 

ت

تحمل شوری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 139-149

تخریب بذور؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 269-272

تداخل متقابل؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 59-66

ترکیبات آلی فرّار؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 247-259

ترکیبات ضد‌قارچی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-58

تغذیه از میزبان؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 193-200

تنش؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 139-149

تنش خشکی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 163-176

توت فرنگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-138

توت‌فرنگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 25-37

 

ث

 

ج

جدول زندگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 177-191

 

چ

 

ح

 

خ

خیار؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-138

 

د

دشمنان طبیعی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-138

 

ذ

 

ر

رفتار کاوشگری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 59-66

رقم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234

 

ز

زیست‌سنجی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 247-259

زیست‏شناسی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 269-272

زهرابه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 97-110

زهرابه قارچی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 201-209

 

ژ

 

س

سیانوباکتری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-58

سیب‌زمینی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-78

سیدروفور؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 97-110

سرخس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 163-176

سوختگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 123-127

سودوموناس فلورسنت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 235-246

 

ش

شته؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 261-268

شکار-شکارگر؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 59-66

شکارگری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 177-191

شکارگری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 211-222

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصاره گیاه تشنه‌داری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 201-209

 

غ

غنای گونه‌ها؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 211-222

 

ف

فراوانی اسپور؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-78

فراوانی گونه‌ها؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 211-222

 

ق

قارچ بیمارگر حشرات؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 261-268

قارچ‌ریشه آربوسکولار؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-78

 

ک

کیتیناز؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-122

کیسه تخم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234

کشت نواری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 211-222

کفشدوزک کریپتولموس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 59-66

کلنیزاسیون؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-78

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 79-95

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 151-162

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 261-268

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 269-272

کنترل زیستی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-12

کنترل زیستی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 13-23

کنترل زیستی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 247-259

کنه تارتن دولکه ای؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-138

کود‌های زیستی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-122

 

گ

گوجه فرنگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-138

گوجه‌فرنگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 235-246

گونه‌های باسیلوس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 13-23

 

ل

لیپوپپتید؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 79-95

 

م

محیط کشت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-58

میکوریز؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 139-149

 

ن

نخود؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 123-127

نماتد ریشه گرهی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234

نماتودهای بیمارگر حشرات؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47

 

و

وقوع و شدت بیماری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 247-259

 

ه

همزیستی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 139-149

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com