آ

آرابیدوپسیس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-22

آنتی‌بیوتیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 143-155

 

ا

اختلاط با محیط کشت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 73-76

اردک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

اسانس دارچین؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-64

اسانس سیر؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-56

ایمنی ذاتی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-22

 

ب

برنج؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

برهم‌کنش سه‌جانبه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 89-97

بلاست مرکبات؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 109-119

بندواش؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

بهبود رشد؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108

بوته‌میری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-56

بیوفیلم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 157-165

بیوکنترل؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 23-36

بیوکنترل؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-46

 

پ

پایداری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108

پارازیتیسم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 65-72

پایولوتورین؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-46

پراکسیداز؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-88

پیزر؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

پلی‌فنل‌اکسیداز؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-88

پنبه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 23-36

پورة سن سوم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 65-72

 

ت

ترشح‌های ریشه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 157-165

ترکیبات گیاهی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 73-76

تریکودرما؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108

توت‌فرنگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-64

 

ث

 

ج

جثة بدن؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 89-97

جداسازی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-172

 

چ

 

ح

 

خ

خیار؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108

 

د

 

ذ

 

ر

ریزوسفر؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 143-155

 

ز

زهرآگینی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-172

 

ژ

 

س

سیانید هیدروژن؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 143-155

سیانید ‌هیدروژن؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-46

سطح غذایی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-12

سوروف؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 131-141

 

ش

شرایط خاک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108

 

ص

 

ض

ضد میکروبی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 73-76

 

ط

 

ظ

 

ع

عصارة گلپر؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 109-119

عناصر خاک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 157-165

 

غ

 

ف

فیتوفتورا؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-56

فنل کل؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-88

 

ق

قدرت جست‌وجو؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 65-72

 

ک

کیفیت شکار؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-12

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-88

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 109-119

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-129

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 143-155

کنترل پوسیدگی قارچی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-64

 

گ

 

ل

 

م

مانکوزب؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-56

متالاکسیل ـ مانکوزب؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-56

مخمر؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 109-119

 

ن

نانوامولسیون؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-64

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-12

نرخ ذاتی افزایش طبیعی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-129

نرخ شکارگری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 89-97

 

و

ویژگی‌های زیستی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 89-97

 

ه

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com