آ

آفات پنبه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-30

آنتاگونیست؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

آنتی‌بیوتیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-116

 

ا

اسانس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 77-86

اسپورزایی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

اکسیژن؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 165-172

القای مقاومت سیستمیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-126

 

ب

بالتوری سبز؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 151-164

بیان ژن؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-137

بیماری‌های گیاهی و توتون؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-52

بهینه‌سازی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 139-150

 

پ

پس از برداشت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 77-86

پسیل معمولی پسته؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 151-164

پودر وتابل؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-15

 

ت

تأثیرات جنبی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 151-164

تریکودرما؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

تریکوگراما؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 87-96

ترموتاکسی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-6

ترموتروپیسم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-6

تکثیر؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 139-150

 

ث

 

ج

جهش‌یافته؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 139-150

 

چ

 

ح

حشره‌کش بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-15

 

خ

 

د

دشمنان طبیعی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-6

دشمن طبیعی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-30

دما؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 165-172

دورة رشد؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 151-164

 

ذ

 

ر

روش‌های نوین مدیریت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-52

 

ز

 

ژ

 

س

سبوس گندم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

سفیدبالک پنبه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40

سیلیکون؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-137

سودوموناس؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 139-150

 

ش

شرایط بهینه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 165-172

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

عصارة سلولی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-116

 

غ

 

ف

فرمولاسیون؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-15

فعالیت ضد قارچی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 77-86

فوزاریوز؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-137

 

ق

قارچ‌های بیمارگر حشرات؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40

 

ک

کارایی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 87-96

کاهش مصرف سم؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-52

کرم سیب؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 87-96

کلونیزاسیون؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-116

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-30

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 87-96

کنترل بیولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-116

 

گ

گوجه‌فرنگی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 67-76

 

ل

 

م

متابولیت‌های خارج‌سلولی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-116

محیط کشت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-104

مدیریت تلفیقی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 53-65

مدل فنولوژیک؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 87-96

مهار زیستی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 53-65

مهار زیستی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 67-76

 

ن

نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-30

نرخ شکارگری؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 53-65

نماتد ریشه گرهی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 67-76

نماتد مولد گره ریشه؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-126

 

و

واکنش تابعی؛ کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 53-65

 

ه

 

ی

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com