آ

آبسیزیک اسید؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 781-789

آزمایشات ناحیه‌ای عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 771-779

آژیلوپس کراسا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

آغازگرهای اختصاصی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

آفتابگردان‌؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

آگروپایرون؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

آنالیز رشد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

آنزیم فسفاتاز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

آنزیم های آنتی اکسیدانت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ا

اثر ژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

اثرمتقابل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

اجزاء عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

ارادیکان؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ارزن دمروباهی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

ارزن مرواریدی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

ارقام؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ارقام برنج؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ارقام سیب‌زمینی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ارقام کلزا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

اسپرس؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 645-653

اسپرس؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 707-717

استخراج DNA؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 677-684

استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلازف؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 677-684

اسید جیبرلیک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

اسید فسفاتاز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

اسیدهای نوکلئیک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

اسید و آلکالین فسفاتاز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 781-789

اکسیداسیون؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 699-706

اکسی‌فلورفن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

الکالین فسفاتاز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

الگوی تفرق؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

انتخاب؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

انتقال مجدد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

انتقال مجدد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 685-697

انتقال مجدد کربن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ب

بای پلات؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 791-802

باکتریهای افزاینده رشد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 665-675

بیان ژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

بیان ژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

بیان ژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 803-809

بذر؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

بذور بالغ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 803-809

برنج؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

برنج؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

برنج هیبرید؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

بقایای گیاهی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 841-850

بیماری برقزدگی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

پ

پایداری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پایداری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

پایداری غشا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

پاسخ به میزان؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 755-761

پاسخ‌های فیزیولوژیکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

پتانسیل اسمزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

پراکسیداز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

پراکسیداسیون چربی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

پیری بذر؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

پرتقال؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

پروتئین خام؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

پروتئین دانه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

پسرسی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 781-789

پیشبرندهCaMV35S؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 803-809

پلی فنول اکسیداز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ت

تاریخ کاشت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تبادلات گازی برگ پرچم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تجزیه به مولفه‌های اصلی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تجزیه پیوستگی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تجزیه خوشه‌ای؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 707-717

تجزیه علیت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تجزیه علیت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تجزیه کلاستر؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تجزیه کلاستر؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 655-664

تجزیه میانگین نسلها؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تجزیه‌ مؤلفه‌ها؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تحمل به تنش سرما؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تحمل به سرما؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 699-706

تراکم کاشت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تراکم گیاهی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تریتی پایروم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تریتیکاله؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

ترکیب‌پذیری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تسهیم ماده خشک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 665-675

تسهیم مواد فتوسنتزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تشعشعات فعال فتوسنتزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تعداد پنجه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 833-840

تقارن کروموزومی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 707-717

تقسیط؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تیمار خواب‌شکنی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تنش آبی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تنش اسمزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 731-740

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 741-753

تنش خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 791-802

تنش رطوبتی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تنش سرما؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تنش شوری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

تنش شوری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تنظیم‌کننده‌های اسمزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تنوع آللی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

تنوع ژنتیکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

تنوع ژنتیکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 655-664

توتون ویرجینیا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 791-802

توزیع یونی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

توق (Xanthium strumarium L.)؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

 

ث

 

ج

جیبرلین؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 781-789

جداسازی ژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

جداسازی ژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

جنیستئین؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

جنگل زراعی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

جو؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

جو؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

جوانه‌زنی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

جوانهزنی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

جولخت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

چ

چغندرقند؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

چغندرقند؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 731-740

 

ح

حذف برگ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

حذف برگ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

خ

خاکورزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 841-850

خانواده‌های F2:3؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 821-831

خراش‌دهی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

خصوصیات ریشه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

خصوصیات کیفی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

د

دی‌آلل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

درشت‌آرایه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

درصد رطوبت خاک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

دست ورزی روابط مبدأ-مقصد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

دی سولفید کربن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

دفع سدیم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

دمای 50 درصد زنده‌مانی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

دوز کاهش یافته؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ذ

ذخیرهسازی مواد فتوسنتزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

ذرت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

ذرت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ذرت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 665-675

ذرت علوفه ای؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

ذرت کدو؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ر

ریزغده؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

رژیم آبیاری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

رسم بای‌پلات؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 741-753

رشد زایشی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

رقابت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

رقم خالص؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 833-840

روابط منبع - مخزن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ز

زیر واحد گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-GS)؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ژ

ژرم‌پلاسم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 655-664

ژن‌های RF؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ژن‌های پاسخ‌دهنده؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ژنوتیپ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ژنوتیپ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 811-819

 

س

سازگاری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

سازگاری عمومی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 771-779

سیب‌زمینی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سیتوتیپ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

سیتوژنتیک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

سیستم خاک‌ورزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 763-769

سطوح آبیاری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سم آبیاری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سمپاشی نواری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 719-729

سم‏زدایی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

سنبله؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

سنتتیک یک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سویا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 821-831

سورگوم دانه‌ای؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

سورگوم علوفه‌ای؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

سورگوم علوفه‌ای؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 763-769

 

ش

شاخص برداشت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

شاخص برداشت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

شاخص برداشت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 665-675

شاخص تحمل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

شاخص تحمل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 791-802

شاخصخسارت برگ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 699-706

شاخص سطح برگ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

شاخصهای تحمل خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 741-753

شاخص‌های رشد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

شاخص‌های رشد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

شاخص‌های مقاومت‌ به خشکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

شکست خواب؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

شوری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

شوری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

شوری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

شوری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 655-664

شوری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 811-819

 

ص

صفات زراعی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 685-697

صفات زراعی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 821-831

صفات مورفولوژیک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ض

ضریب همبستگی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

ضریب همبستگی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ط

طول علوم گیاهان زراعی ایران دوره رشد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ظ

 

ع

عامل رونویسی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

عامل نسخه‌برداری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

عروسک پشت پرده؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

علف‏کش؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

علفکش‌؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 719-729

علف هرز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

علف هرز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

علوفه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

عمل ژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 763-769

عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 771-779

عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 833-840

عملکرد بالا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

عملکرد بذر؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

عملکرد دانه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

عملکرد دانه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

عملکرد دانه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

عملکرد دانه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

عملکرد دانه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

عملکرد علوفه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

عملکردگندم دیم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 841-850

عملکرد‌های کمی و کیفی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

عملکرد و اجزاء عملکرد؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

عملکرد و مؤلفه‌های آن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

عناصر؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 811-819

عوامل محیطی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

 

غ

غالبیت نژادی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

 

ف

فاصله ژنتیکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

فاصله ژنتیکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

فراوانی نژادی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

فسکیوی بلند؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

فلورسانس کلروفیل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

فلورسانس کلروفیل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

فلورسانس کلروفیل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 731-740

فلوسایتومتری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

ق

 

ک

کارایی مصرف آب؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کارایی همزیستی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کارائی مصرف آب؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کارائی مصرف نیتروژن فتوسنتزی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کاریوتیپ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کاریوتیپ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 707-717

کاروتنوئید؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کروموزوم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کشت مخلوط؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کشت مخلوط؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کشت مخلوط؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کلروفیل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کلزا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کلزا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کلزا؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 685-697

کلزای زمستانه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 771-779

کلودینافوپ پروپارژیل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 755-761

کلون؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کم‌آبیاری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کنترل علف‌های هرز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

کنترل علف‌هرز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کنترل مکانیکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

کود بیولوژیک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کود نیتروژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کود نیتروژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

کود نیتروژن دار؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 841-850

کولتیواتور؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 719-729

کولتیواسیون؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

گ

گیاهان پوششی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 763-769

گیاه تراریخته؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 803-809

گیاه تنباکو؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 803-809

گره‌زایی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گزینش؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 645-653

گلرنگ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گلرنگ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گلرنگ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 811-819

گلوتاتیون؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گلوتاتیون ترانسفراز؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 655-664

گندم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 781-789

گندم دوروم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گندم دوروم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 741-753

گندم نان؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گندم نان؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گندم نان؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گندم نان؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گندم نان (Triticum aestivum L.)؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گندم‌های بومی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

گندم هگزا پلویید؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

گندم وحشی Aegilops؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

گونه‌های جو؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

ل

لوبیا چشم بلبلی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

 

م

ماده خشک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ماده خشک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

ماده خشک؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 811-819

ماده خشک قابل هضم؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

ماش؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

مالون دیآلدهید؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 699-706

ماهواره؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

مبارزه مکانیکی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 719-729

محتوای آب نسبی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 731-740

محتوی آب نسبی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

محتوای کلروفیل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 731-740

محتوی کلروفیل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

محیط شور؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 645-653

محلول‌پاشی متانول؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 731-740

میزان تنوع در نسل‌ها؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

میزان نیتروژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

مزوسولفورون متیل؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 755-761

مقاومت به آفات؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

مقدار بذر؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 685-697

مواد تنظیم‌کننده رشد گیاهی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

مؤلفه‌های اصلی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 707-717

 

ن

نیتروژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

نیتروژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

نیتروژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نیتروژن؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 763-769

نخود؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

نخود زراعی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

نخود سیاه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 699-706

نسبت K+/Na+؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

نسبت برابری زمین؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نسبت برابری زمین؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

نشانگر پروتئین؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نشانگر ریزماهواره؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نشانگرهای SSR و AFLP؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 821-831

نقشه‌یابی QTL؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

نقشه‌یابی QTL؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 821-831

نواربندی OR؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

 

و

واریته هیبرید؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 833-840

وراثت‌پذیری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

وراثت‌پذیری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

وراثت‌پذیری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 645-653

وراثتپذیری؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

وزن دانه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

وزن ساقه اصلی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

 

ه

هیبرید؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 791-802

هیبریدهای ذرت؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 2، 1389

هضم آنزیمی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 677-684

هلینگ آپ؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 719-729

همبستگی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 685-697

همزیستی؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

 

ی

یونجة یکساله؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 3، 1389

یونجه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

یونجه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

یونجه؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

یونجه‌های چند ساله؛ علوم گیاهان زراعی ایران دوره 41، شماره 1، 1389

 

 

 

 

namayehmaghalat@gmail.com